2017 02 01

60 metų, kai įsteigtas (1957) Valstybinis statybos trestas Nr. 9. Nuo 1958 statybos įmonė „Panevėžio statybos trestas“. Nuo 1993 AB „Panevėžio statybos trestas“.

2017 02 01

65 metai, kai Trakuose gimė (1952) ilgametė Panevėžio dailės galerijos vadovė Jolanta Lebednykienė. Mokėsi Panevėžio 4-oje vidurinėje mokykloje, studijavo Kauno politechnikos institute, Vilniaus statybos institute, Vilniaus universitete. Juozo Miltinio dramos teatro studijos auklėtinė. 1990–2016 vadovavo Panevėžio dailės galerijai. Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų iniciatorė.

2017 02 01

95 metai, kai Vabalninke (Biržų r.) gimė (1922) tautosakininkė, poetė Pranė Aukštikalnytė-Jokimaitienė. Mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1939–1943 studijavo Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose, 1953 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Nuo 1957 dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Periodikoje išspausdino eilėraščių, išleido knygų apie lietuvių liaudies dainas. Mirė 1989 09 06 Vilniuje.

2017 02 01

130 metų, kai Auliškyje (Biržų r.) gimė (1887) ekonomistas, visuomenės veikėjas Jonas Glemža. 1907–1914 studijavo Petrapilio komercijos institute. 1925–1927 bendrovės „Lietūkis“ skyriaus vedėjas, 1927–1940 ir 1943–1944 kooperatinės bendrovės „Pienocentro“ valdybos pirmininkas, direktorius. Įkūrė keletą įmonių Panevėžyje. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1957–1965 Lietuvos telegramų agentūros „Elta“ direktorius. Leido „Eltos savaitinį informacinį biuletenį“, rengė tekstus Romos, Vatikano ir Madrido radijo stotims. Mirė 1988 09 13 Badene-Viurtemberge (Vokietija).

2017 02 02

165 metai, kai Birželiuose (Panevėžio r.) gimė (1852) dramaturgas, publicistas, teatro ir visuomenės veikėjas Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, Rygos telegrafo mokykloje, studijavo Maskvos universitete. Pradėjus leisti „Aušrą“, „Varpą“, „Ūkininką“, paskelbė kritikos ir publicistikos straipsnių. Rašė scenos kūrinius ir pats vaidino. Mirė 1916 08 28 Vilniuje.

2017 02 04

25 metai, kai pradėtas leisti (1992) Panevėžio krašto laikraštis „Aukštaitijos rytas“. Tų pačių metų rugsėjo 1 d. sujungtas su savaitraščiu „Panevėžio savaitė“ ir pradėtas leisti kaip „Panevėžio rytas“. Nuo 2016 kovo mėn. – „Panevėžio kraštas“.

2017 02 04

95 metai, kai Panevėžyje gimė (1922) vaikų gydytoja Irena Didžiulytė-Jurevičienė. 1940 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją, 1948 – Kauno medicinos universitetą. Nuo 1950 dirbo Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rankraštyne saugomi jos atsiminimai apie tarpukario žymius Panevėžio kultūros žmones.

2017 02 05

105 metai, kai Deglėnuose (Pasvalio r.) gimė (1912) teatrologas, literatas, vertėjas, menotyros m. habil. dr. Antanas Vengris. Mokėsi parengiamojoje mokykloje prie Panevėžio mokytojų seminarijos. 1940 baigė Vilniaus universitetą. 1956–1971 dirbo žurnalo „Meno saviveikla“ redaktoriumi, buvo žurnalo „Kultūros barai“ vienas steigėjų ir redaktorius. Nuo 1940 Rašytojų sąjungos narys. Išleido monografiją, sudarė knygų apie teatrą ir aktorius. Parašė per 400 straipsnių literatūros ir teatro klausimais. Mirė 2014 06 25 Vilniuje.

2017 02 05

115 metų, kai Peterburge (Rusija) gimė (1902) istorikė, pedagogė, humanitarinių m. dr. Ona Maksimaitienė. 1935–1944 mokytojavo Panevėžio mergaičių gimnazijoje, 1944–1948 dėstė Panevėžio mokytojų seminarijoje, 1948–1957 Panevėžio berniukų gimnazijos mokytoja. Parašė knygų iš Lietuvos istorijos, istorinės geografijos, sudarė Lietuvos žemėlapių. Išleido knygą „Iš Panevėžio istorijos“ (1992), po mirties išleista jos monografija „Panevėžio miesto istorija“ (2003). Mirė 1999 12 10 Vilniuje, palaidota Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka turi dokumentų iš jos asmeninio archyvo.

2017 02 05

125 metai, kai Vladimire (Rusija) gimė (1892) pedagogas, poetas Jonas Sokolovas. 1919–1940 Panevėžio berniukų gimnazijoje dėstė lotynų, rusų kalbą ir literatūrą, vadovavo gimnazijos bibliotekai. Mirė 1966 10 26 Šiauliuose.

2017 02 06

75 metai, kai Dotnuvoje (Kėdainių r.) gimė (1942) kompozitorė Konstancija Brundzaitė. 1964 baigė Lietuvos konservatoriją. 1964–1965 gyveno Panevėžyje, dirbo dėstytoja Panevėžio muzikos technikume. Sukūrė dainų, pjesių, orkestrinių kompozicijų. Mirė 1971 06 12 Vilniuje.

2017 02 08

115 metų, kai Pažalvaičiuose (Panevėžio r.) gimė (1902) literatūros kritikas Petras Janeliūnas. 1922 baigė Panevėžio gimnaziją. Redagavo moksleivių laikraščius „Naujoji banga“, „Mūsų frontas“, bendradarbiavo „Keturiuose vėjuose“, paskelbė straipsnių, recenzijų. Mirė 1925 10 03 Pažalvaičiuose, palaidotas Panevėžyje.

2017 02 10

55 metai, kai Linkuvoje (Pakruojo r.) gimė (1962) aktorius Rimantas Jovas. 1984 baigė Lietuvos valstybinę muzikos akademiją. Nuo 1984 iki mirties Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorius. Sukūrė apie 50 vaidmenų. Mirė 2010 02 21 Panevėžyje.

2017 02 10

115 metų, kai Okainėliuose (Kėdainių r.) gimė (1902) istorikas, pedagogas, visuomenės veikėjas Jonas Švoba. Mokėsi Panevėžio r. Ramygalos progimnazijoje. 1925 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Mokytojavo Krekenavoje. Nuo 1949 gyveno JAV. Parašė knygą „Seiminė ir prezidentinė Lietuva“. Mirė 1986 11 15 Detroite (JAV).

2017 02 13

85 metai, kai Kaune gimė (1932) aktorė Liudvika Marija Adomavičiūtė. 1949 lankė Panevėžio dramos teatro studiją, 1950–1971 šio teatro aktorė. Sukūrė per 30 vaidmenų. Mirė 2014 06 10 Panevėžyje.

2017 02 15

105 metai, kai Baibokuose (Panevėžio r.) gimė (1912) dailininkas, prof. Vincas Dilka. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1937 baigė Kauno meno mokyklą. 1937–1939 tobulinosi Karališkajame dailės institute Romoje. 1939–1940 mokytojavo Panevėžio gimnazijoje, 1940–1950 dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, 1951–1994 – Lietuvos dailės institute. Savo kūryboje puoselėjo realistinės dailės tradicijas, tapė portretus, peizažus, natiurmortus. Mirė 1997 12 26 Vilniuje.

2017 02 16

65 metai, kai Panevėžyje gimė (1952) fotomenininkas Virgilijus Šonta. 1970 baigė Panevėžio 5-ąją vidurinę mokyklą, 1976 – Kauno politechnikos institutą. Sukūrė aštuonias fotografijų serijas, po mirties išleistas jo fotografijų albumas (2002). Žuvo 1992 07 28 Vilniuje.

2017 02 17

70 metų, kai Piktagalyje (Kėdainių r.) gimė (1947) istorikė Joana Viga Čiplytė. 1978 baigė Vilniaus universitetą. 1978–2010 dirbo Panevėžio kraštotyros muziejuje, 1978–1990 – Parodų rūmų vedėja. Nusipelniusi panevėžietė mokslo srityje (2000). Parengė kraštotyrinių knygų apie Panevėžį ir panevėžiečius, tarpukario Lietuvos valstybės veikėjus, tautines mažumas, švietėjiško pobūdžio leidinių. Išleido dvi poezijos knygas.

2017 02 20

100 metų, kai Dikoniuose (Panevėžio r.) gimė (1917) chirurgas, medicinos m. habil. dr., prof. Antanas Sučila. 1928–1936 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1936–1942 studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete. 1944–1945 Panevėžio ligoninės chirurgas. Nuo 1946 dėstė Vilniaus universitete. 50 metų dirbo Vilniaus Raudonojo kryžiaus ligoninėje. Apdovanotas DLK Gedimino ordino Karininko kryžiumi (1995), suteiktas nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas ir garbės ženklas (2006). Paskelbė daugiau nei 200 mokslinių darbų krūtinės ir pilvo organų chirurgijos temomis. Mirė 2017 06 12 Vilniuje.

2017 02 20

110 metų, kai Raguvoje (Panevėžio r.) gimė (1907) teisės istorikė, visuomenės veikėja, teisės m. dr. Jonė Deveikytė-Navakienė. 1932 baigė Lietuvos universitetą. Po karo gyvendama Paryžiuje aktyviai reiškėsi kaip mokslininkė, visuomenininkė, pedagogė. 1971 Čikagoje išleistas jos atliktas pirmojo Lietuvos statuto vertimas iš originalo į lietuvių kalbą. Mirė 1965 02 26 Paryžiuje (Prancūzija).

2017 02 21

115 metų, kai Bistrampolyje (Panevėžio r.) gimė (1902) pedagogas, spaudos darbuotojas, kariuomenės savanoris Kazimieras Masiliūnas. 1925 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1934–1939 LR švietimo viceministras. Įkūrė ir redagavo moksleivių žurnalą „Šviesos keliai“. Karo metais mokytojavo Ramygaloje. Mirė 1973 07 12 Kaune.

2017 02 22

110 metų, kai Lankeliškiuose (Vilkaviškio r.) gimė (1907) rašytojas, pedagogas Motiejus Lukšys. Baigė Naumiesčio pedagoginius kursus. Nuo 1936 gyveno Panevėžyje ir mokytojavo įvairiose mokyklose. Parašė prozos kūrinių vaikams, pjesę, tris romanus. Mirė 1996 05 21 Panevėžyje.

2017 02 23

95 metai, kai Klevečkynėje (Panevėžio r.) gimė (1922) dirigentas, birbynininkas, pedagogas Vitas Stasiškis. Mokėsi Kauno amatų mokykloje, Panevėžio muzikos mokykloje, 1952–1957 studijavo Vilniaus konservatorijoje. 1957–1991 dėstė Panevėžio J. Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje. 1966–1991 Panevėžio dainų ir šokių ansamblio „Ekranas“ orkestro vadovas. Mirė 2006.

2017 02 24

110 metų, kai Jutiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1907) pedagogė, publicistė, kultūros veikėja Apolonija Brazdžionytė-Obolėnienė. Mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje. Kauno universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Bendradarbiavo tarpukario Lietuvos spaudoje. Išleido tris knygas. Mirė 1987 12 21 Panevėžyje.

2017 02 25

50 metų, kai Panevėžio dramos teatre režisierius Juozas Miltinis pastatė (1967) F. Diurenmato pjesę „Fizikai“.

2017 02 25

65 metai, kai Pociūnuose (Radviliškio r.) gimė (1952) teatro aktorė Regina Kairytė. 1970 priimta į Juozo Miltinio vadovaujamą teatro studiją. Nuo 1973 Panevėžio dramos teatro aktorė.

2017 02 26

115 metų, kai Pažąsuose (Pasvalio r.) gimė (1902) kunigas, poetas Pranciškus Masilionis. 1922 baigė Panevėžio gimnaziją. 1927–1929 Panevėžio katedros vikaras, Panevėžio kurijos kancleris, Panevėžio amatų ir ruošos mergaičių mokyklos kapelionas. Išleistas pomirtinis jo eilėraščių rinkinys. Mirė 1980 10 14 Šiauliuose.

2017 02 27

160 metų, kai Taraščioje (Ukraina) gimė (1857) mokytojas, statistikas, kraštotyrininkas Konstantinas Gukovskis. 1879 baigė Kijevo universitetą. Nuo 1880 mokytojavo Kaune. Nuo 1885 Kauno gubernijos statistikos komiteto sekretorius ir metraščio „Kauno gubernijos informacinė knyga“ redaktorius. Jame paskelbė apybraižų apie gubernijos apskričių, miestų ir miestelių istoriją, archeologiją, etnografiją, ūkį, geografiją ir statistiką. Knygelių „Panevežskij ujezd“ (1898) ir „Gorad Panevež“ (1905) autorius. Mirė 1906 12 24 Kaune.

2017 02 28

95 metai, kai įkurtas (1922) Panevėžio lietuvių mylėtojų artistų ratelis „Viltis“.