2017 11 02

155 metai, kai Pasandravyje (Raseinių r.) gimė (1862) kunigas, poetas Jonas Mačiulis-Maironis. 1915–1918 gyveno ir dirbo Krekenavoje. Gyvendamas Krekenavoje sukūrė eilėraščių, tarp kurių ir vieną žymiausių savo kūrinių „Lietuva brangi“, poemą „Mūsų vargai“, rinko medžiagą baladei „Čičinskas“. 1930 03 04 pašventino Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą. Mirė 1932 06 28 Kaune.

2017 11 04

55 metai, kai Kaune gimė (1962) dailininkas tapytojas Vytautas Žirgulis. Nuo 1995 Lietuvos dailininkų sąjungos narys, 1997–2003 šios sąjungos Panevėžio skyriaus pirmininkas. Šiuo metu gyvena ir kuria Vilniuje.

2017 11 07

20 metų, kai Panevėžyje atidarytas (1997) Sporto muziejus (V. Variakojo sporto kompleksas, Elektros g. 11). Nuo 2016 05 01 Panevėžio sporto istorijos ekspozicija priklauso Panevėžio kraštotyros muziejui. 2018 06 01 miesto sporto istorijos ekspozicija atidaryta „Cido“ arenoje.

2017 11 08

55 metai, kai Mažeikių r. gimė (1962) meninio stiklo dailininkas Virginijus Venclovas. Nuo 1992 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Dirba UAB „Midenė“.

2017 11 10

75 metai, kai Naujamiestyje (Panevėžio r.) gimė (1942) informatikas, fizinių m. habil. dr., prof. Albertas Čaplinskas. 1966 baigė Maskvos universitetą, 1993 – Matematikos ir informatikos institutą. 1970–2014 dirbo Matematikos ir informatikos institute. 1994–2010 Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas. Parašė daugiau nei 150 mokslinių straipsnių.

2017 11 12

85 metai, kai Panevėžyje įsteigta (1932) akcinė bendrovė „Lietuvos muilas“. 1976 bendrovė pavadinta Panevėžio muilo fabriku, nuo 1990 – AB „Panevėžio muilas“. 1998 bendrovę prisijungė AB „Naujoji Ringuva“.

2017 11 12

125 metai, kai Samarkėliuose (Anykščių r.) gimė (1892) choro dirigentas, pedagogas Mykolas Karka. 1908–1912 mokėsi Vilniaus muzikos mokykloje. Nuo 1918 gyveno Panevėžyje, dėstė muziką gimnazijoje (1919–1944), mokytojų seminarijoje (1927–1935) ir amatų mokykloje (1938–1944 ), steigė chorus, rengė dainų šventes, statė operetes. Mirė 1984 08 12 Panevėžyje.

2017 11 13

25 metai, kai įvyko (1992) Panevėžio „Rotary“ klubo steigiamasis susirinkimas.

2017 11 13

85 metai, kai Karveliuose (Panevėžio r.) gimė (1932) literatūrologas, humanitarinių m. habil. dr. Albertas Zalatorius. 1956 baigė Vilniaus universitetą. 1961–1992 dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. 1975–1982 ir nuo 1991 dėstė Vilniaus pedagoginiame institute. Sąjūdžio Vilniaus tarybos ir atkuriamojo Seimo tarybos narys. 1994 įsteigė Pasaulio lituanistikos bendriją. Išleido monografijų, sudarė antologijų, vienas iš „Lietuvių literatūros istorijos“ autorių. Mirė 1999 12 13 Vilniuje.

2017 11 13

115 metų, kai Dapšioniuose (Radviliškio r.) gimė (1902) ekonomistas, pedagogas, spaudos darbuotojas, ekonomikos m. dr. Domas Cesevičius. 1916–1924 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1924–1927 studijavo Lietuvos universitete. Nuo 1933 dėstė Vytauto Didžiojo universitete, po Antrojo pasaulinio karo – Vilniaus universitete. Nuo 1939 vyriausias „Lietuvos aido“ redaktorius, bendradarbiavo leidiniuose „Vairas“, „Ekonomika“, „Lietuvis“. Parašė knygų apie ekonomikos teoriją. Mirė 1986 03 14 Vilniuje.

2017 11 13

125 metai, kai Jankaičiuose (Radviliškio r.) gimė (1892) kunigas, dramaturgas Henrikas Prialgauskas (Stasys Žemaitis). 1913–1920 mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Klebonavo daugiausia Aukštaitijoje. 1949–1957 kalėjo Irkutsko srities lageriuose. Nuo 1959 kunigavo Velykiuose. Stasio Žemaičio slapyvardžiu išleido komedijų ir dramų kaimo mėgėjų scenai. Mirė 1978 08 23 Velykiuose (Panevėžio r.), palaidotas Panevėžyje.

2017 11 14

145 metai, kai įkurta (1872) Panevėžio mokytojų seminarija. Su pertraukomis Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų metais veikė iki 1952, kai buvo perorganizuota į Pedagoginę mokyklą.

2017 11 15

145 metai, kai Dovyduose (Pasvalio r.) gimė (1872) kunigas, rašytojas, pedagogas Julijonas Lindė-Dobilas. 1898 baigė Kauno kunigų seminariją. Nuo 1922 Panevėžio gimnazijos mokytojas, nuo 1927 šios gimnazijos direktorius. Parašė romaną, apsakymų, dramų, paskelbė straipsnių literatūros klausimais. Mirė 1934 12 02 Panevėžyje.

2017 11 18

150 metų, kai Panevėžyje gimė (1867) teisininkas, visuomenės veikėjas Jonas Moigis. Nuo 1921 Panevėžio apskrities savivaldybės teisinis konsultantas. 1922–1933 Panevėžio notaras. Mirė 1933 07 08 Panevėžyje.

2017 11 19

105 metai, kai Rygoje gimė (1912) sportininkas Vilius Martynas Variakojis. 1936–1939 dalyvavo pasaulio stalo teniso pirmenybėse, daugkartinis šios sporto šakos Lietuvos čempionas. 1951–1969 Panevėžio vaikų sporto mokyklos direktorius. Mirė 1988 03 02 Panevėžyje.

2017 11 20

80 metų, kai Panevėžyje pradėta tiesti (1937) miesto kanalizacija.

2017 11 20

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1937) gydytojas Česlovas Gutauskas. 1955 baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą, 1957 – Panevėžio medicinos mokyklą. 1978–2013 Respublikinės Panevėžio ligoninės vadovas. „Nusipelnęs panevėžietis“ (2001), apdovanotas DLK Gedimino ordino Karininko kryžiumi (1997) ir ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi (2008).

2017 11 20

135 metai, kai Zizoniuose (Biržų r.) gimė (1882) visuomenės ir valstybės veikėjas inžinierius Ernestas Galvanauskas. Nuo 1895 keletą metų mokėsi Panevėžyje. 1919–1940 vadovavo Lietuvos ministrų kabinetams, buvo finansų, prekybos ir pramonės, susisiekimo, užsienio reikalų ministru. Nuo 1963 gyveno Prancūzijoje. Mirė 1967 07 24.

2017 11 21

85 metai, kai Butniūnuose (Pakruojo r.) gimė (1932) literatas Stasys Gruzdas. Gyveno Kaune, vėliau Panevėžyje. Išleido vieną lyrikos ir dvi eiliuotos satyros knygas. Mirė 2000 08 19 Panevėžyje.

2017 11 22

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1957) aktorius Albinas Keleris. 1973–1976 lankė Panevėžio dramos teatro vaidybos studiją. 1987 baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją. Nuo 1973 vaidina Panevėžio dramos teatre. Sukūrė daugiau kaip 70 vaidmenų, pastatė spektaklių Juozo Miltinio dramos teatre ir teatre „Menas“. Sukūrė vaidmenų kino filmuose.

2017 11 22

115 metų, kai Blėkoniuose (Pakruojo r.) gimė (1902) kompozitorius, vargonininkas, chorvedys Antanas Virbickas. Po karo gyveno Panevėžyje, dirbo Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje vargonininku, mokytojavo muzikos mokykloje. Mirė 1966 07 15 Panevėžyje.

2017 11 23

90 metų, kai Vidiškiuose (Ukmergės r.) gimė (1927) pedagogas, pedagogikos m. dr., prof. Vladas Rajeckas. 1946–1950 studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. 1950–1952 buvo Panevėžio mokytojų seminarijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas bei direktoriaus pavaduotojas, 1952–1956 Panevėžio pedagoginės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, 1956–1960 Panevėžio 2-osios vidurinės mokyklos direktorius. 1963–1975 vadovavo Lietuvos mokslų akademijos Pedagogikos mokslinių tyrimų institutui. Nuo 1967 dėstė Vilniaus pedagoginiame institute. Parašė ir išleido apie 35 knygas ir brošiūras pedagogikos mokslo, švietimo ir ugdymo tobulinimo klausimais. Mirė 2004 11 25 Vilniuje.

2017 11 23

115 metų, kai Smilgiuose (Kupiškio r.) gimė (1902) istorikas, teisininkas, prof. Povilas Pakarklis. 1923 baigė Panevėžio gimnaziją. 1923–1927 studijavo Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultete. 1928–1930 dėstė Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1940–1941 dėstė Vilniaus universitete. 1946–1948 vadovavo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institutui. Nuo 1945 organizavo lituanistinės medžiagos pargabenimą į Lietuvą iš Karaliaučiaus bei Klaipėdos kraštų. Jo pastangomis į Lietuvą buvo parvežti Donelaičio „Metų“ rankraščiai. Mirė 1955 07 28 Vilniuje.

2017 11 24

110 metų, kai Naujadvaryje (Panevėžio r.) gimė (1907) Lietuvos kariuomenės karininkas, pokario partizanas Jonas Simaška. 1928 baigė Panevėžio gimnaziją. Antisovietinio pogrindžio veikėjas, Lietuvos laisvės armijos „Žemaičių legionas“ vadas. Žuvo 1947 01 21.

2017 11 26

95 metai, kai Panevėžyje gimė (1922) aktorius Gediminas Karka. Nuo 1941 lankė Panevėžio dramos teatro vaidybos studiją, nuo 1941 šio teatro aktorius. Sukūrė 120 vaidmenų teatre, 30 – kine, Panevėžio dramos teatre režisavo spektaklių. Mirė 1991 05 07 Panevėžyje.