2018 12 01

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1938) gydytojas infektologas, biomedicinos m. habil. dr., garbės dr., prof. Alvydas Laiškonis. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1962 baigė Kauno medicinos institutą. 1962–1968 dirbo Naujamiesčio (Panevėžio r.) ligoninėje. Iki 1991 Kauno medicinos instituto Infekcinių ligų katedros docentas. 1991–2008 vadovavo Kauno medicinos universiteto Infekcinių ligų klinikai. 2008–2011 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Infekcinių ligų klinikos profesorius. Nuo 1989 Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos komiteto narys, ilgametis valdybos narys. Apdovanotas LDK Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2004), Lietuvos nusipelnęs gydytojas (2007). Paskelbė 546 straipsnius Lietuvos ir užsienio moksliniuose leidiniuose, 5 monografijų autorius, 7 monografijų bendraautoris, 15 mokymo metodinių leidinių autorius ir bendraautoris.

2018 12 01

105 metai, kai Panevėžyje Respublikos g. pastate Nr. 77, kuris priklausė S. Montvilos mielių ir spirito fabrikui, iškilmingai atidaryta (1913) teatro salė. 1941–1967 veikė dramos teatras. Dabar pastatas priklauso Šaulių sąjungos Panevėžio rinktinei.

2018 12 02

95 metai, kai Vabalninke (Biržų r.) gimė (1923) žurnalistas, visuomenės veikėjas Vladas Būtėnas. 1933–1939 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1946–1949 Flensburge baigė mokytojų kursus ir mokytojavo. Nuo 1949 gyveno JAV. 1967–1978 dirbo laikraščio „Draugas“ spaustuvėje, 1978–1991 radijo stotyje „Amerikos balsas“. Išleido eilėraščių rinkinį ir publicistikos knygą, bendradarbiavo spaudoje. Mirė 1993 11 07 Čikagoje (JAV).

2018 12 04

80 metų, kai atidarytas (1938) Panevėžio–Joniškėlio geležinkelis ir Panevėžio–Pasvalio–Biržų plentas.

2018 12 06

125 metai, kai Gustoniuose (Pasvalio r.) gimė (1893) Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas Antanas Stapulionis. 1914 baigė Kauno „Saulės“ draugijos mokytojų seminariją, 1915 – Irkutsko karo mokyklą. 1919 Joniškėlio atsirojo partizanų bataliono vadas. 1939 paskirtas Panevėžio apskrities komendatūros komendantu. Vokiečių okupacijos metais dirbo valdininku Panevėžio miesto savivaldybėje, nuo 1941 Panevėžio apskrities apsaugos viršininku, 1941–1943 Panevėžio apskrities mokesčių inspektoriumi. Nuo 1949 gyveno JAV. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio (1920), Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio (1938), DLK Gedimino 3-ojo laipsnio (1929), Šaulių žvaigždės (1938) ordinais. Mirė 1978 07 03 Floridoje (JAV), perlaidotas Joniškėlyje (Pasvalio r.).

2018 12 11

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1928) gydytoja akušerė-ginekologė, biomedicinos m. dr., doc. Alina Čekanauskaitė-Šalkauskienė. 1947 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją, 1953 – Kauno medicinos institutą. 1958–1995 dirbo Vilniaus universiteto klinikinėje ligoninėje, 1968–1976 – Vilniaus universiteto Akušerijos ir ginekologijos klinikoje. Nuo 1976 Vilniaus universiteto akušerijos-ginekologijos katedros asistentė. Nuo 1993 Vilniaus universitetinės ligoninės moterų klinikos ir Vilniaus perinatalinio centro vadovė. Paskelbė per 120 mokslinių straipsnių. Mirė 2016 01 22.

2018 12 13

125 metai, kai Kretonų k. (Švenčionių r.) gimė (1893) gydytojas, pulkininkas leitenantas Kazys Gudelis. 1919 baigė Petrogrado karo medicinos akademiją. Nuo 1930 gyveno Panevėžyje, tarnavo Ketvirtajame pėstininkų Karaliaus Mindaugo pulke. 1941–1948 Panevėžio apskrities ligoninės vedėjas, direktorius. 1944–1949 Respublikinės Medicinos seserų mokyklos Panevėžyje direktorius. Mirė 1951 Panevėžyje.

2018 12 16

95 metai, kai atidaryta (1923) Panevėžio apskrities ligoninė. Dabar Respublikinė Panevėžio ligoninė.

2018 12 17

25 metai, kai įkurtas (1993) Panevėžio muzikinis teatras.

2018 12 17

120 metų, kai Nociagaloje (Panevėžio r.) gimė (1898) karininkas, prekybininkas, pramonininkas Antanas Pabedinskas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1923 baigė Sen Syro aukštąją karo mokyklą Prancūzijoje. Tarnavo savanoriu Panevėžio apsaugos būryje, vėliau Ketvirtajame pėstininkų Karaliaus Mindaugo pulke. Nuo 1928, išėjęs į atsargą, gyveno Kaune, steigė prekybos įmones. 1953 emigravo į Kanadą. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu (1919), Savanorių (1929) ir Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais. Mirė 1957 10 28 Toronte (Kanada).

2018 12 22

105 metai, kai Stultiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1913) kompozitorius, pedagogas Antanas Belazaras. 1934–1942 mokėsi Kauno konservatorijoje. Nuo 1944 dėstė Panevėžio muzikos mokykloje, buvo Panevėžio dramos teatro muzikinės dalies vedėju. 1962–1970 Panevėžio muzikos technikumo direktorius. Parašė vokalinių ir instrumentinių kūrinių, sukūrė muziką dramos spektakliams ir kino filmams, harmonizavo lietuvių liaudies dainų. Suteiktas nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas (1963). Mirė 1976 11 15 Panevėžyje.

2018 12 22

115 metų, kai Pazūkuose (Panevėžio r.) gimė (1903) inžinierius, visuomenės veikėjas Juozas Barisas. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1925 baigė Kauno aukštesniąją technikos mokyklą. Buvo Panevėžio amatų mokyklos vicedirektoriumi ir elektronikos skyriaus vedėju. Jo pastangomis 1928 Panevėžyje įvyko pirmasis Lietuvos jaunimo eucharistininkų kongresas, 1937 – pirmasis Lietuvoje vyrų eucharistininkų kongresas. Aktyvus Panevėžio katalikų veiklos centro narys, ateitininkų, senelių, kalinių globos organizacijų veikėjas, verslininkų ir miesto valdybos narys. Mirė 1987 12 11 Kaune.

2018 12 25

90 metų, kai Gakūnuose (Panevėžio r.) gimė (1928) kalbininkas, dialektologas, žodynininkas, humanitarinių m. dr., prof. Aloyzas Vidugiris. 1943–1944 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1954 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1954–2001 dirbo Lietuvių kalbos institute. Apdovanotas DLK Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2002). Išleido knygų, paskelbė straipsnių dialektologijos, kalbos kultūros klausimais. Mirė 2016 03 05 Vilniuje.

2018 12 25

95 metai, kai Juostininkuose (Anykščių r.) gimė (1923) žurnalistas Alfonsas Dagelis. 1944 baigė Panevėžio gimnaziją, 1958 – Vilniaus pedagoginį institutą. 1946–1949 Kupiškio apskrities laikraščio „Stalino keliu“ redaktorius. 1949–1953 laikraščio „Tiesa“ korespondentas Šiaulių srityje. 1953–1956 laikraščio „Panevėžio tiesa“ redakcijos skyriaus vedėjas, 1956–1982 redaktorius. Parašė keletą leidinių apie Panevėžį. Mirė 1982 02 01 Panevėžyje.

2018 12 29

55 metai, kai Panevėžyje įvestos (1963) gamtinės dujos.

2018 12 29

100 metų, kai pradėtas steigti (1918) Panevėžio srities apsaugos būrys, vėliau išaugęs į Panevėžio batalioną.

2018 12 30

30 metų, kai pasirodė (1988) Panevėžio laikraštis „Laisvas žodis“ – Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Panevėžio tarybos leidinys (anksčiau leistas „Sąjūdžio žodis“). Leistas iki 1993.

2018 12 30

125 metai, kai Vabalninke (Biržų r.) gimė (1893) kunigas, poetas Vincas Stonis (tikr. Kazimieras Žitkus-Žitkevičius). Mokėsi Panevėžyje. 1919 baigęs Kauno kunigų seminariją, dėstė tikybą Kauno gimnazijose ir kunigavo. 1953–1959 Kauno dvasinės seminarijos rektorius. Išleido poezijos rinkinių, parengė tikybos vadovėlių, išvertė rusų literatūros klasikų kūrinių, parašė atsiminimų apie B. Sruogą, V. Mykolaitį-Putiną. Mirė 1986 02 24 Kaune.