2019 11 02

100 metų, kai įsteigta (1919) Lietuvos šaulių sąjungos Panevėžio rinktinė. 1940 pirmosios sovietų okupacijos metu organizacija likviduota. Rinktinė atkurta 1990.

2019 11 04

95 metai, kai pradėtas leisti (1924) Panevėžio berniukų gimnazijos jaunesniųjų klasių moksleivių laikraštis „Moksleivių draugas“. Redagavo A. Jurgutis. Leistas iki 1926 04.

2019 11 05

145 metai, kai Krekenavoje (Panevėžio r.) gimė (1874) knygnešys Juozas Stankevičius. Nuo 1890 platino lietuvišką spaudą Krekenavos, Ramygalos, Upytės, Taujėnų, Vadoklių parapijose, pasiekdavo ir Kauną, Kėdainius, Maišiagalą, Ukmergę, Šiaulius. Mirė 1977 03 23 Panevėžyje.

2019 11 06

110 metų, kai Ėriškiuose (Panevėžio r.) gimė (1909) kalbininkas, žodynininkas, humanitarinių m. dr. Antanas Lyberis. 1932–1941 dirbo Lietuvių kalbos žodyno redakcijoje. 1939 baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1947–1952 dirbo Lietuvių kalbos, 1952–1985 Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Parengė įvairių lietuvių kalbos žodynų, dalyvavo rengiant „Lietuvių kalbos žodyno“ 11 tomų. Parašė straipsnių iš lietuvių kalbos kultūros, terminologijos, leksikografijos, kalbos istorijos. Mirė 1996 11 22 Vilniuje.

2019 11 09

105 metai, kai Dumbliūnėliuose (Pasvalio r.) gimė (1914) gamtininkas ornitologas Teofilis Zubavičius. 1937–1987 dirbo Žuvinto rezervate. Apie Žuvinto rezervatą išleido tris knygas. Mirė 1993 11 12 Panevėžyje.

2019 11 12

25 metai, kai atkurtas (1994) Lietuvos katalikių moterų sąjungos Panevėžio skyrius.

2019 11 12

135 metai, kai Linoniuose (Panevėžio r.) gimė (1884) Lietuvos kariuomenės generolas Mykolas Velykis. Mokėsi Panevėžyje. 1908 baigė Vilniaus karo mokyklą. Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. 1918–1919 LR krašto apsaugos ministras. 1919 kariuomenės Generalinio štabo viršininkas. 1921–1926 2 pėstininkų divizijos vadas, 1926–1927 2 karo apygardos viršininkas. 1927 paleistas į atsargą. 1929–1934 Ekonominės karių bendrovės direktorius. 1937 įkūrė bendrovę „Stumbras“. 1946 ištremtas į Sibirą. Apdovanotas Savanorių medaliu (1929). Mirė 1955 01 24 Vilniuje.

2019 11 14

135 metai, kai Meškuičiuose (Šiaulių r.) gimė (1884) kunigas, visuomenės veikėjas Pranciškus Kazimieras Čepulis. Baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Pirmojo pasaulinio karo metais Laukžemės, vėliau kitų Žemaičių vyskupijos parapijų klebonas ir vikaras. 1933–1936 ir 1939–1941 Lietuvos pranciškonų provincijolas ir Kretingos namų gvardijonas, 1939–1943 – generalinis delegatas Lietuvoje. Iki 1954 slapstėsi, vėliau kunigavo Velžyje (Panevėžio r.). Mirė 1962 03 30 Panevėžyje.

2019 11 15

100 metų, kai Karužiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1919) bibliotekininkė Kotryna Dičkienė. 1941 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. 1948–1977 dirbo Panevėžio miesto bibliotekoje, 1949–1977 – direktorė. Jos iniciatyva biblioteka įsigijo ir išsaugojo apie 3 000 senųjų lituanistinių knygų. Pasirūpino lituanisto L. Kuodžio rankraštiniu palikimu, išleido jo poezijos rinktinę. Mirė 2004 08 09, palaidota Panevėžyje.

2019 11 15

110 metų, kai Galiniuose (Pasvalio r.) gimė (1909) agronomas selekcininkas, žemės ūkio m. dr. Antanas Vyčas. 1935 Dotnuvoje baigė Žemės ūkio akademiją. 1941–1957 Savitiškio bandymų stoties vedėjas. 1957–1971 Upytės bandymų stoties mokslo darbuotojas, 1961–1971 direktorius. Parašė knygų apie linus. Mirė 1971 04 03 Panevėžyje.

2019 11 17

100 metų, kai Pervalkuose (Pasvalio r.) gimė (1919) rašytojas, literatūros kritikas, vertėjas Bronius Krivickas. 1938–1943 studijavo Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete. 1945 įsijungė į partizanų būrį, veikusį Nemunėlio Radviliškio apylinkėse ir Skaistkalnės miškuose. 1951 paskirtas Rytų Lietuvos partizanų srities štabo Visuomeninės dalies viršininku. Kūrė eilėraščius, sonetus, satyras, redagavo partizanų leidinius, vertė. Išleistas pomirtinis jo raštų rinkinys. Apdovanotas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio pasižymėjimo ženklu 2-ojo laipsnio Laisvės kovos kryžiumi, Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu (1998). Žuvo 1952 09 21 Raguvos miške, palaidotas Putiliškiuose (Panevėžio r.).

2019 11 17

115 metų, kai Kiršuose (Vilkaviškio r.) gimė (1904) poetė Salomėja Nėris. 1924–1928 studijavo Lietuvos universitete. 1928–1931 mokytojavo Lazdijų gimnazijoje. 1931 persikėlė į Kauną ir redagavo Vytauto Didžiojo universiteto leidžiamus tautosakos rinkinius. 1934–1936 mokytojavo Panevėžio mergaičių gimnazijoje, dalyvavo „Meno kuopos“ veikloje. Iki 1940 vasaros dirbo Kauno gimnazijose. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui pasitraukė į Rusiją. Iki mirties išleisti 7 jos poezijos rinkiniai. Lietuvos valstybinės literatūros premijos laureatė (1938). Mirė 1945 07 07 Maskvoje (Rusija).

2019 11 20

120 metų, kai Vadaktuose (Panevėžio r.) gimė (1899) muzikos mokytojas, chorvedys Feliksas Svirskis. 1930 baigė Klaipėdos konservatoriją. Dirbo Panevėžio mergaičių gimnazijoje. Panevėžyje vadovavo Mergaičių gimnazijos chorui ir Šaulių rėmėjų vyrų chorui. Po Antrojo pasaulinio karo dirbo Panevėžio muzikos mokykloje, vėliau – Muzikos technikume, Panevėžio 1-oje vidurinėje mokykloje. Mirė 1972, palaidotas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse.

2019 11 21

65 metai, kai Panevėžyje gimė (1954) krepšininkas, treneris Jonas Kazlauskas. 1961–1972 mokėsi Panevėžio J. Balčikonio vidurinėje mokykloje. Panevėžio internatinės sporto mokyklos auklėtinis. 1984 baigė Vilniaus universitetą. Treniravo Kauno „Žalgirio“, Vilniaus „Lietuvos ryto“ komandas. Lietuvos krepšinio jaunimo rinktinės, nacionalinės rinktinės vyriausiasis treneris, dirbo užsienio komandose. SSRS sporto meistras (1973). Lietuvos vyrų krepšinio čempionas (1984). Sidnėjaus olimpinių žaidynių (2000) bronzos medalio laimėtojas. Apdovanotas DLK Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (1999), ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiuoju kryžiumi (2013).

2019 11 26

65 metai, kai Vepuose (Panevėžio r.) gimė (1954) dailininkas grafikas Bronislovas Rudys. 1972–1977 studijavo Šiaulių pedagoginiame institute. Nuo 1977 dirbo įvairiose Šiaulių mokyklose. 2008–2013 Šiaulių universiteto gimnazijos direktoriaus pavaduotojas, dailės mokytojas ekspertas, nuo 2012 Šiaurės Lietuvos kolegijos dėstytojas. Literatūrinio almanacho „Varpai“ redakcinės tarybos narys. Nuo 1986 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Kuria grafikos darbus, instaliacijas.

2019 11 26

75 metai, kai Repšiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1944) elektrotechnikos inžinierius, technologijos m. habil. dr., prof. Vaclovas Miškinis. 1968 baigė Kauno politechnikos institutą. 1968–2008 dirbo Fizikinių ir techninių energetikos problemų institute (nuo 1992 Lietuvos energetikos institutas). Nuo 2001 Kauno technologijos universiteto dėstytojas. Paskelbė per 150 mokslinių publikacijų, dalyvavo rengiant Lietuvos energetikos plėtros, nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo programas, nacionalinę darnaus vystymosi strategiją, daugelį tarptautinių projektų.