2019 12 05

120 metų, kai Bružiuose (Radviliškio r.) gimė (1899) karininkas, visuomenės veikėjas Juozas Narakas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1919 baigė Karo mokyklą, 1929 – Prahos karo akademiją. Nuo 1919 Nepriklausomybės kovų savanoris Ketvirtajame pėstininkų pulke. 1929 Karo aviacijos štabo viršininkas, 1932 Generalinio štabo pulkininkas leitenantas. Nuo 1938 žurnalo „Lietuvos sparnai“ vyriausias redaktorius. 1941 Lietuvos laikinosios Vyriausybės Vidaus reikalų ministras, vėliau – viceministras. Po karo gyveno Švedijoje. Apdovanotas Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio ordinu (1930). Mirė 1989 08 06 Geteborge (Švedija).

2019 12 06

125 metai, kai Nemunėlio Radviliškyje (Biržų r.) gimė (1894) veterinarijos gydytojas, biomedicinos m. dr., prof. Juozas Žemaitis. 1916 baigė Panevėžio gimnaziją, 1923 – Tartu veterinarijos institutą. 1928–1938 Gruzdžių aukštesniosios gyvulininkystės mokyklos direktorius. 1938–1956 dėstė Veterinarijos akademijoje. 1952–1956 dar ir Gyvulininkystės ir veterinarijos instituto mokslo darbuotojas. Paskelbė darbų iš veterinarinės chirurgijos, parašė veterinarijos vadovėlį. Mirė 1956 07 29 Kaune.

2019 12 07

95 metai, kai Ramygaloje (Panevėžio r.) gimė (1924) odontologė, vienuolė Julija Kuodytė. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Nuo 1941 studijavo Vytauto Didžiojo universitete. Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos narė. Aktyviai bendradarbiavo rengiant ir platinant „Lietuvių katalikų bažnyčios kroniką“, „Aušrą“, kitus pogrindžio spaudos leidinius. Apdovanota Vyčio kryžiaus ordino Karininko kryžiumi (1999). Mirė 2013 11 08 Kaune.

2019 12 07

95 metai, kai Venslaviškiuose (Panevėžio r.) gimė (1924) muziejininkas Vytautas Stanikūnas. 1937–1944 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1944–1945 dirbo Pajuostės ir Krekenavos mokyklose. 1946–1950 studijavo Vilniaus valstybiniame universitete, 1953–1956 – Vilniaus pedagoginiame institute. 1966–2006 dirbo Lietuvos liaudies buities muziejuje, 1966–1989 – šio muziejaus pirmasis direktorius. Parašė knygų, publikavo straipsnius. Suteiktas Nusipelniusio kultūros darbuotojo vardas (1986), apdovanotas Lietuvos kariuomenės savanorio kūrėjo medaliu, DLK Gedimino ordino Riterio kryžiaus kavalierius (1996).

2019 12 08

155 metai, kai Pajuostyje (Panevėžio r.) gimė (1864) Lietuvos lenkų politinis veikėjas Aleksandras Meištovičius. Studijavo Krokuvos universitete. 1909–1917 Rusijos Valstybės Dūmos atstovas. 1926–1928 Antrosios Lenkijos Respublikos teisingumo ministras. Vadovavo konservatyviems lenkų sluoksniams, reikalavo prijungti Lietuvą prie Lenkijos. Mirė 1943 02 14 Romoje (Italija).

2019 12 09

125 metai, kai Vilkiškiuose (Pasvalio r.) gimė (1894) Lietuvos kariuomenės brigados generolas Kazimieras Navakas. 1912 baigė Panevėžio realinę mokyklą. Baigęs Vladimiro karo mokyklą, nuo 1917 tarnavo Sibiro lietuvių batalione Tomske. Nepriklausomybės kovų savanoris. 1923  dalyvavo Klaipėdos išvadavime. 1926 perkeltas į Kariuomenės intendantūrą. Bendradarbiavo žurnale „Kardas“. Apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio (1928) ir Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio (1931) ordinais, Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Šaulių žvaigždės ordinu (1937) ir ordino medaliu (1939). Mirė 1945 04 02 Lemborke (Lenkija).

2019 12 14

115 metų, kai Bagaslaviškyje (Širvintų r.) gimė (1904) choro dirigentas, pedagogas Antanas Makačinas. 1929 baigė Klaipėdos muzikos mokyklą-konservatoriją, 1949 – Vilniaus muzikos mokyklą. 1930–1935 dainavo Valstybės teatro operos chore, vadovavo Kauno miesto mėgėjų chorams. 1937–1938 leido žurnalą „Mūsų menas“, aktyviai dalyvavo Lietuvos muzikų draugijos veikloje. 1941–1942 Valstybinės filharmonijos chormeisterio padėjėjas ir Vilniaus operos sufleris. 1946–1950 Panevėžio Marijonų bažnyčios vargonininkas, 2-osios vidurinės mokyklos ir Mokytojų seminarijos muzikos mokytojas. Mirė 1954 01 14 Vilniuje.

2019 12 19

175 metai, kai Virikauskuose (Radviliškio r.) gimė (1844) kunigas, literatas, vertėjas Petras Legeckas. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Baigęs Kauno dvasinę seminariją, kunigavo Krinčine, Šeduvoje, Kavarske ir kt. Rašė ir vertė religinę literatūrą, parengė poezijos leidinį „Tėvyniškos giesmės“. Mirė 1934 11 16 Pienionių dvare (Anykščių r.).

2019 12 23

60 metų, kai Bernatoniuose (Panevėžio r.) gimė (1959) bibliotekininkė Rūta Bagdonienė. 1988 baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1992 Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė. G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatė (2012).

2019 12 27

65 metai, kai Panevėžyje gimė (1954) dailininkė tapytoja Lidija Dailidėnienė. Baigė Panevėžio dailės mokyklą, 1978 – Maskvos liaudies universitetą. Gyvena ir dirba Panevėžyje. Nuo 1974 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1985 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Kūrybos žanras – akvarelė.