2020 03 01

155 metai, kai Skaistgiriuose (Panevėžio r.) gimė (1865) knygnešys Juozas Lelis (Lelys). 1886 apsigyvenęs Mintaujoje (Latvija) padėjo Jurgiui Bieliniui platinti draudžiamą lietuvišką spaudą. Įsteigė Mintaujos lietuvių savišalpos draugiją. Nuo 1919 iki mirties gyveno Panevėžyje, dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo aktyvus katalikiškų draugijų narys. Mirė 1969 03 01.

Laiko balsas
2020 kovas

20 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (2000) dvisavaitinis žurnalas „Laiko balsas“. Redaktorius Vytautas Tavoras. Išėjo 13 numerių.