Jadvyga Drungaitė
2020 04 01

115 metų, kai Užpaliuose (Utenos r.) gimė (1905) poetė, prozininkė, spaudos darbuotoja Jadvyga Drungaitė. Nuo 1928 studijavo Lietuvos universiteto Teologijos–filosofijos fakultete, vėliau Vilniaus universitete. 1932–1933, 1936–1937 redagavo žurnalą „Naujoji vaidilutė“, 1935–1938 – žurnalą „Moteris“. Po karo gyveno Panevėžyje. Panevėžio Suaugusiųjų gimnazijoje dėstė lietuvių kalbą. Parašė eilėraščių, novelių, publicistinių straipsnių, recenzijų. Mirė 1994 07 29 Berčiūnuose (Panevėžio r.).

Alfonsas Gilvydis
2020 04 01

125 metai, kai Kikonyse (Kupiškio r.) gimė (1895) agronomas, visuomenės veikėjas Alfonsas Gilvydis. 1917 baigė Maskvos žemdirbystės mokyklą. 1919–1927 mokytojavo Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1923–1936 Panevėžio apskrities agronomas. 1934–1936 Panevėžio miesto tarybos narys. 1936–1940 LR Seimo vicepirmininkas. Nuo 1950 gyveno JAV. Rašė straipsnius į „Mūsų ūkį“, „Lietuvos balsą“, „Lietuvos aidą“, „Mūsų kraštą“, „Ateitį“, „Ūkininko patarėją“ ir kt. Mirė 1987 10 22 Detroite (JAV).

Arvydas Juodis
2020 04 04

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1945) statybos inžinierius, socialinių m. dr., prof. Arvydas Juodis. 1969 baigė Kauno politechnikos institutą. 1972–1978 dirbo Lietuvos architektūros ir statybos mokslinio tyrimo institute. Nuo 1978 dėstė Kauno politechnikos institute (nuo 1990 Kauno technologijos universitetas). Lietuvoje ir užsienyje publikavo mokslinių ir metodinių leidinių bei straipsnių statybos ekonomikos, vadybos, rinkodaros temomis. Mirė 2008 05 19 Kaune.

2020 04 04

90 metų, kai Panevėžyje „Sirenos“ kino teatre pirmą kartą demonstruotas (1930) įgarsintas kino filmas.

Panevėžio stiklo fabrikas
2020 04 06

55 metai, kai įkurtas (1965) Panevėžio stiklo fabrikas.

Eugenijus Palskys
2020 04 06

80 metų, kai Naujamiestyje (Panevėžio r.) gimė (1940) teisininkas kriminalistas, teisės m. dr., prof. Eugenijus Palskys. 1963 baigė Vilniaus universitetą. 1963–1968 ir 1971–1983 dėstė Vilniaus universitete, nuo 1983 – Lietuvos teisės universitete. Paskelbė daugiau kaip 90 mokslo, mokomųjų, metodinių ir kitų darbų. LDK Gedimino 5-ojo laipsnio ordino kavalierius. Mirė 2001 06 20 Vilniuje.

Arūnas Liubšys
2020 04 07

65 metai, kai Akmenėje gimė (1955) gydytojas neonatologas, medicinos m. dr. Arūnas Liubšys. 1974 baigė Panevėžio J. Balčikonio vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija). 1979 baigė Vilniaus universitetą. 1981–1983 ir 1987–1990 Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Vaikų intensyviosios terapijos gydytojas. 1990–2015 Vaikų ligoninės Naujagimių intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas, nuo 2015 Vaikų ligoninės Neonatologijos centro vadovas. Nuo 1987 Vilniaus universiteto dėstytojas. Vienas iš naujagimių intensyviosios terapijos bei moderniosios neonatologijos pradininkų Lietuvoje. 2 knygų bendraautoris, keleto knygų mokslinis redaktorius, per 60 mokslinių publikacijų ir pranešimų autorius. Nusipelnęs Lietuvos gydytojas (2011). Apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi (2017).

Halina Franckevičiūtė-Wojtusiak
2020 04 08

110 metų, kai Panevėžyje gimė (1910) zoopsichologė Halina Franckevičiūtė-Wojtusiak. Nuo 1937 dirbo Jogailos universiteto Gyvūnų psichologijos ir etologijos katedroje. Domėjosi botanika, tyrinėjo Lietuvos florą, vėliau susikoncentravo į entomologijos problemas. Dalyvavo pamario biologiniuose tyrimuose. Parengė 14 mokslo darbų. Mirė 1991 06 13. Palaidota Krokuvos Rakovicų kapinėse.

Spektaklis A. Čechovo „Ivanovas“
2020 04 09

60 metų, kai Panevėžio dramos teatre įvyko (1960) spektaklio A. Čechovo „Ivanovas“ premjera. Režisierius Juozas Miltinis.

Jonas Matulis
2020 04 10

75 metai, kai Bebarzdžiuose (Anykščių r.) gimė (1945) tautodailininkas Jonas Matulis. 1972 baigė Panevėžio dailės mokyklą. 1972–1986 dirbo dailininku Panevėžio teritoriniame statybos treste, Raguvos „Minijos“ suvenyrų įmonėje. Nuo 1972 kuria medžio skulptūras. Išdrožė ir pastatė per 60 kūrinių Daukniūnuose, Paįstryje, Tiltagaliuose, Stumbriškyje, Rabikiuose, Žaliojoje girioje ir kitose Panevėžio rajono vietovėse. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. Nuo 1986 gyvena ir dirba Stumbriškyje (Panevėžio r.).

Leonas Valkūnas
2020 04 11

120 metų, kai Bliūdžiuose (Panevėžio r.) gimė (1900) Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas Leonas Valkūnas. Nuo 1919 Nepriklausomybės kovų savanoris Panevėžio batalione. 1919 baigė Karo mokyklą, paskirtas į Artilerijos pulką. 1926 perkeltas į Vyr. kariuomenės štabą. 1947 emigravo į Angliją, dirbo tekstilės pramonėje. Apdovanotas Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinu (1931), Savanorių (1928) ir Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais. Mirė 1954 12 08 Keighley (Didžioji Britanija).

Petronėlė Bernadišienė-Bylaitė
2020 04 12

110 metų, kai Geišiuose (Jurbarko r.) gimė (1910) kalbininkė, pedagogė, filologijos m. dr., doc. Petronėlė Bernadišienė-Bylaitė. 1933 baigė studijas Lietuvos universitete. 1933–1940 dirbo Panevėžio mergaičių gimnazijoje. Nuo 1946 dėstė Vilniaus pedagoginiame institute. Dirbo „Lietuvių kalbos žodyno“ redakcijoje, išleido mokomąją knygą. Mirė 1993 07 24 Vilniuje.

Pranas Tamašauskas
2020 04 13

140 metų, kai Imbarėje (Kretingos r.) gimė (1880) Lietuvos kariuomenės brigados generolas Pranas Tamašauskas. 1902 baigė Vilniaus pėstininkų karo mokyklą. 1919 paskirtas į Generalinį kariuomenės štabą. 1921–1926 Ketvirtojo pėstininkų pulko vadas. Nuo 1926 Pirmosios karo apygardos viršininkas. 1935 išėjęs į atsargą, gyveno savo ūkyje Pajuostyje (Panevėžio r.). 1949 emigravo į JAV. Parašė atsiminimus, bendradarbiavo „Lietuvos aide“, „Drauge“. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus 1-ojo (1926), DLK Gedimino 2-ojo (1928), Vytauto Didžiojo 2-ojo (1930) laipsnio ir Šaulių žvaigždės (1933) ordinais. Mirė 1954 11 22 Los Andžele (JAV).

Metalistas
2020 04 14

60 metų, kai Panevėžyje įkurtas (1960) metalo dirbinių gamybinis susivienijimas „Metalistas“.

Juozapas Bikinas
2020 04 16

145 metai, kai Pajuostyje (Panevėžio r.) gimė (1875) kunigas, publicistas, visuomenininkas Juozapas Bikinas. 1892 baigė Panevėžio realinę mokyklą, 1898 – Kauno kunigų seminariją. 1898–1907 Endriejavo, Rietavo, Kauno bažnyčių vikaras. Nuo 1907 kunigavo Rygoje, 1910–1917 redagavo laikraštį „Rygos garsas“. 1918 persikėlė į Kauną. 1919–1920 redagavo leidinį „Vienybė“, 1920–1924 dienraštį „Laisvė“. Nuo 1924 Jurbarko bažnyčios klebonas, įkūrė našlaičių vaikų ir senelių prieglaudą. 1936–1940 IV Seimo narys. Redagavo religinę spaudą, paskelbė straipsnių, feljetonų, išleido brošiūrų. Mirė 1956 04 22 Jurbarke.

Jurgis Tilvytis-Žalvarnis
2020 04 20

140 metų, kai Gaidžiuose (Utenos r.) gimė (1880) kunigas, poetas Jurgis Tilvytis-Žalvarnis. 1903 baigė Žemaičių kunigų seminariją. 1908 paskirtas Paįstrio klebonu, aktyviai ėmėsi Paįstrio bažnyčios statybos. Suorganizavo blaivybės draugijos skyrių, įsteigė „Saulės“ mokyklą, įkūrė bibliotekėlę. Nuo 1916 Šėtos bažnyčios rektorius. Nuo 1927 Panevėžio Švč. Trejybės (Marijonų) bažnyčios rektorius. Ypač daug nuveikė organizuodamas labdarybę Panevėžyje. Bendradarbiavo leidiniuose „Šaltinėlis“, „Viltis“, „Lietuvių laikraštis“, „Draugija“, „Bažnytinė apžvalga“, „Tiesos kelias“ ir kt. Išleido keletą eilėraščių rinkinių. Mirė 1931 12 24 Panevėžyje, palaidotas Marijampolėje.

Raimundas Šiaučiūnas
2020 04 23

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1960) cheminės technologijos inžinierius, technologijos m. dr., prof. Raimundas Šiaučiūnas. 1967–1978 mokėsi Panevėžio 9-oje vidurinėje mokykloje (dab. Panevėžio Rožyno progimnazija). 1978–1983 studijavo Kauno politechnikos institute. Nuo 1983 dirbo Kauno politechnikos institute (dab. Kauno technologijos universitetas). 2007–2011 Kauno technologijos universiteto rektorius. Nuo 2011 Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. Paskelbė daugiau kaip 140 mokslinių straipsnių, 3 vadovėlių, 2 mokomųjų knygų autorius.

Henrikas Radauskas
2020 04 23

110 metų, kai Krokuvoje (Lenkija) gimė (1910) poetas, vertėjas Henrikas Radauskas. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1929 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1930–1934 studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1934–1936 dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto bibliotekoje. 1938–1940 Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos redaktorius. 1941–1944 Valstybinės leidyklos Kaune redaktorius. Nuo 1949 gyveno JAV. 1959–1969 Kongreso bibliotekos Vašingtone tarnautojas. Bendradarbiavo „Lietuvių enciklopedijoje“, žurnaluose „Aidai“, „Literatūros lankai“ ir kt. Išleido poezijos rinkinių, išvertė vokiečių, prancūzų, rusų rašytojų ir poetų kūrinių. Mirė 1970 08 27 Vašingtone (JAV).

Algirdas Neveravičius
2020 04 24

95 metai, kai (Raseinių r.) gimė (1925) gydytojas, bibliofilas, kolekcininkas Algirdas Neveravičius. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1958 baigė studijas Vilniaus universitete. 1958–1971 dirbo Panevėžio ligoninėje, 1971–1993 – miesto poliklinikose. Panevėžio bibliofilų klubo narys. Vienintelis šalyje surinko visus pašto ženklus, išleistus Lietuvoje nuo 1918 metų. Surinko virš 35 000 atvirukų ir 500 meno albumų kolekciją. Mirė 2016 08 24, palaidotas Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

Antanas Vaičikonis
2020 04 24

100 metų, kai Girelėje (Panevėžio r.) gimė (1920) Lietuvos partizanų Panevėžio krašte vienas vadų Antanas Vaičikonis (slap. Šermukšnis). Nuo 1946 buvo Vyčio apygardos būrio vadas. Nuo 1949 Raguvos apylinkės veikusios Krikštaponio rinktinės vadas. Karys savanoris (2008), majoras (2009, po mirites). Mirė 1951 03 09 Narbutuose (Panevėžio r.).

Julius Anusavičius
2020 04 24

195 metai, kai Smilgiuose (Plungės r.) gimė (1825) poetas, 1863 sukilimo dalyvis Julius Anusavičius. Baigė Panevėžio gimnaziją. 1863 sukilime vadovavo Panevėžio apskrities būriui, veikusiam E. Liutkevičiaus dalinyje. 1864 03 suimtas, kalėjo Sibire, vėliau buvo tremtyje Tiumenėje. Nuo 1900 gyveno Daniūnuose (Biržų r.). Parašė eilėraščių, eiliuotų pasakojimų ir pasakėčių. Mirė 1907 02 26 Daniūnuose, palaidotas Daumėnuose (Biržų r.).

Vytautas Vilkončius
2020 04 26

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1930) choro dirigentas, pedagogas Vytautas Vilkončius. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje, Mokytojų seminarijoje, Muzikos mokykloje. 1955–1960 studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 1951 dėstė muziką Panevėžio mokytojų seminarijoje, 1951–1956 dirbo Panevėžio 2-oje vidurinėje mokykloje. Nuo 1957 Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Muzikos katedros laborantas, suorganizavo studentų estradinį orkestrą ir pučiamųjų orkestrą. Nuo 1958 šio instituto studentų dainų ir šokių liaudies ansamblio meno vadovas ir dirigentas. Sukūrė pjesių estradiniam orkestrui, skudučiams, dainų vokaliniams ansambliams ir chorams. Mirė 1962 11 14 Vilniuje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas V. ir S. Vilkončių šeimos fondas.

Vladislovas Eimutis Vanagas
2020 04 27

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1930) fizikas, fizikos ir matematikos m. dr., prof. Vladislovas Eimutis Vanagas. 1954 baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1954 dirbo Fizikos ir matematikos institute. Dirbo mokslinį darbą Kanadoje, Meksikoje, Brazilijoje, JAV. Lietuvos atomo branduolio fizikų teoretikų mokyklos kūrėjas ir vadovas. Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas (1976). LSSR nusipelnęs mokslo veikėjas (1980). Išleido keletą monografijų. Mirė 1990 04 14 Pitsburge (JAV), palaidotas Vilniuje.

Vitalijus Zabarauskas
2020 04 28

95 metai, kai Panevėžyje gimė (1925) teatrologas, menotyros m. dr., doc. Vitalijus Zabarauskas. 1961 baigė Maskvos valstybinį teatro institutą. 1950–1972 Panevėžio dramos teatro direktoriaus pavaduotojas. 1974–1979 vadovavo Vilniaus meno darbuotojų rūmams. Nuo 1979 ilgametis Klaipėdos konservatorijos teatro meno fakulteto dekanas. Parašė monografiją „Panevėžio dramos teatras“ (1966), apybraižų apie aktorius Vaclovą Blėdį ir Bronių Babkauską. „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ straipsnių autorius. Mirė 2012 09 24 Vilniuje, palaidotas Panevėžyje.

2020 04 28

115 metų, kai Panevėžyje gimė (1905) solistė Bronislava Brundzienė-Vencevičiūtė. 1913 atvyko į JAV. Mokėsi Dainininkų muzikavimo mokykloje. 1932 keletą kartų atstovavo lietuvius Tautų festivalyje Niujorke. 1933 švedų Meno, Muzikos ir Literatūros draugijos tarptautiniame renginyje svetimtaučiams skaitė pranešimus apie lietuvių dainas, muziką, kultūrą. 1939 suorganizavo mergaičių tautinių šokių grupę ir per 10 metų su ja dalyvavo įvairiuose renginiuose. 1945 Chase National Banko Niujorke suruoštoje parodoje organizavo lietuviškos tautodailės skyrių. 1945 organizavo ir pirmininkavo Jaunųjų moterų draugijai Brukline.

Savanoriškos knygos bičiulių draugija
2020 04 29

45 metai, kai įkurta (1975) Savanoriškos knygos bičiulių draugijos Panevėžio miesto skyrius. Veikė iki 1999. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas šios draugijos rankraščių fondas.

Ona Kiaulėnaitė-Sagatienė
2020 04 30

100 metų, kai Bielkaučiznoje (Kupiškio r.) gimė (1920) kraštotyrininkė Ona Kiaulėnaitė-Sagatienė. 1932–1940 mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1940 įstojo į P. Mažylio felčerių ir higienistų medicinos mokyklą Kaune. Po Antrojo pasaulinio karo dirbo įvairiose Panevėžio įstaigose. Mirė 2005. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jos rankraščių fondas.

Eliziejus Liutkevičius
2020 04 30

195 metai, kai Lapiškiuose (Biržų r.) gimė (1825) dailininkas Eliziejus Liutkevičius. 1845 baigė Panevėžio apskrities bajorų gimnaziją. 1845–1853 studijavo Sankt Peterburgo dailės akademijoje. Grįžęs į Lietuvą, apsigyveno Panevėžyje ir vertėsi fotografo amatu, daug tapė, dekoravo Pasvalio bei kitas bažnyčias. 1863 sukilimo dalyvis, Panevėžio apskrities sukilėlių ginkluotųjų pajėgų organizatorius. Žuvo 1863 11 11 Daršiškiuose (Kupiškio r.). Palaidotas Panevėžyje, Sukilėlių aikštėje.

Sandrava
2020 balandis

30 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1990) Lietuvos maironiečių draugijos laikraštis „Sandrava“. Redaktorius – Eugenijus Urbonas. Leistas iki 2017.