2017 01 02

115 metų, kai Naujamiestyje (Panevėžio r.) gimė (1902) prancūzų kalbos pedagogas, vertėjas Petras Rapšys (iki 1940 Rapševičius). Mokytojavo Panevėžio berniukų ir mergaičių gimnazijose, Mokytojų seminarijoje. Globojo Panevėžyje veikusio moksleivių būrelio „Meno kuopa“ literatus. Vertimus, paties sukurtas pasakėčias, eilėraščius ir apsakymus spausdino „Naujojoje Romuvoje“. Mirė 1950 10 14 Panevėžyje.

2017 01 02

125 metai, kai Kybartų dvare (Kurtuvėnų valsč., Šiaulių apskr.) gimė (1892) vienuolė Marija Rusteikaitė. 1922–1937 gyveno Panevėžyje, dalyvavo Šv. Vincento Pauliečio draugijos karitatyvinėje veikloje, įkūrė Dievo Apvaizdos seserų kongregaciją. Mirė 1949 12 14 Vilniuje.

2017 01 04

90 metų, kai Trakeliuose (Panevėžio r.) gimė (1927) publicistas Algirdas Titus Antanaitis. 1938–1944 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Nuo 1949 gyveno Čikagoje. 1968–1991 vadovavo Čikagos lietuvių sceninio humoro ir satyros grupei „Antras kaimas“. 1971–1988 vedė lietuvių radijo valandėles. 1994–1997 dėstė Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetuose. Paskelbė eilėraščių, pjesių, straipsnių apie poezijos ir prozos knygas, teatrą. Mirė 2003 10 25 Lemonte (JAV).

2017 01 05

75 metai, kai Vilniuje gimė (1942) tautodailininkas skulptorius Vidas Mažukna. Mokėsi Panevėžio J. Balčikonio gimnazijoje. 1966 pradėjo dirbti Panevėžio suvenyrų gamybos įmonėje „Tulpė“, 1979 – Liaudies meno gaminių įmonėje „Minija“. Nuo 1975 Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. Nuo 1993 ilgametis Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos pirmininkas. Sukūrė virš 20 monumentalių medžio skulptūrų muziejams, parkams, privatiems asmenims, apie 200 medinių suvenyrų. „Metų panevėžietis“ (2011). Mirė 2013 03 01 Panevėžyje.

2017 01 05

115 metų, kai Mediniškiuose (Panevėžio r.) gimė (1902) Lietuvos kariuomenės pulkininkas Stepas Žukaitis. Nuo 1922 tarnavo 4-ajame pėstininkų pulke Panevėžyje, buvo nuolatiniu šio pulko korespondentu ir redagavo pulko leidinį „Senolių takais“. Išleido brošiūrą „Panevėžio atvadavimas 1919 m.“ Mirė 1961.

2017 01 06

80 metų, kai Vaišvilaičiuose (Panevėžio r.) gimė (1937) ekonomistas, leidėjas, socialinių m. dr., doc. Česlovas Edvardas Ladukas. 1962 baigė Vilniaus universitetą. 1962–1975 Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo 1975 docentas. 1975–1990 leidyklos „Mokslas“ direktorius. 1991–1996 Valstybinio leidybos centro direktorius. Nuo 1996 leidyklos „Margi raštai“ direktorius.

2017 01 07

55 metai, kai Panevėžyje gimė (1962) lengvaatletė, trenerė Dalia Matusevičienė. 1972–1980 mokėsi Panevėžio internatinėje sporto mokykloje. Lietuvos bėgimo čempionė, bėgimo rekordininkė, olimpietė. Apdovanota aukso medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ (2012).

2017 01 09

105 metai, kai Panevėžyje gimė (1912) karaimų poetas, teisininkas Mykolas Tinfavičius. Panevėžyje baigė gimnaziją, aktyviai bendradarbiavo leidžiant karaimų žurnalą „Onarmach“. Mirė 1974 12 22.

2017 01 10

70 metų, kai Kelmėje gimė (1947) tekstilininkė Viera Olšauskienė. Mokėsi Kauno taikomosios dailės technikume. Nuo 1971 suvenyrų įmonės „Tulpė“ Panevėžio cecho meistrė. 1979 baigė Valstybinį dailės institutą. 1974–1978 Panevėžio 4-osios vidurinės mokyklos, 1978–2013 Panevėžio dailės mokyklos mokytoja, 1978–1979 šios mokyklos direktoriaus pavaduotoja. Nuo 1992 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Audžia gobelenus, kuria veltinio kompozicijas.

2017 01 14

115 metų, kai Geležiuose (Panevėžio r.) gimė (1902) astronomas, gamtos m. dr., doc. Antanas Juška. 1911–1918 mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1925 baigė Getingeno universitetą. Mokytojavo Pasvalio, Vilkaviškio, Biržų gimnazijose. 1934–1937 Švietimo ministerijos Kultūros departamento, 1937–1939 Kauno 5-osios gimnazijos, 1939–1940 Valstybės teatro Kaune direktorius. 1929–1944 su pertraukomis Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas, 1958–1984 Vilniaus pedagoginio instituto dėstytojas. Išleido mokslinių ir populiarių knygų, vadovėlių, brošiūrų iš astronomijos ir matematikos. Mirė 1985 03 19 Vilniuje.

2017 01 15

165 metai, kai Panevėžyje gimė (1852) histologas, medicinos m. dr., prof. Aleksandras Dogelis. Mokėsi Kauno gimnazijoje. 1879 baigė Kazanės universitetą. Dėstė Rusijos aukštosiose mokyklose. Parašė darbų iš nervų sistemos ir jutimo organų histologijos. Mirė 1922 11 19 Petrograde (Rusija).

2017 01 15

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1937) inžinierius mechanikas, technologijos m. habil. dr., prof. Algirdas Jurkauskas. 1977–1988 Kauno technologijos universiteto Panevėžio fakulteto Inžinerinių disciplinų katedros vedėjas. 1998–2006 Kauno technologijos universiteto Panevėžio filialo direktorius. Mokslinių tyrimų kryptis – mechaninių sistemų diagnostika, transporto problemos.

2017 01 15

70 metų, kai Palaižupėje (Mažeikių r.) gimė (1947) politikas, teisininkas Jonas Liaučius. Kovo 11-osios akto signataras. 1978–1990 ir 1993–1997 advokatavo Panevėžyje. 1988 vienas Sąjūdžio įkūrimo iniciatorių Panevėžyje.

2017 01 23

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1937) teatro aktorius, tautodailininkas Romualdas Urvinis. 1954–2016 Panevėžio dramos teatro aktorius. Sukurta per 150 vaidmenų. Mirė 2016 03 02 Panevėžyje.

2017 01 27

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1957) grafikė Virginija Kalinauskaitė. 1983 baigė Lietuvos dailės institutą. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo 1984 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Vilniaus dizaino ir technologijų kolegijos lektorė.

2017 01 28

145 metai, kai Stempliuose (Tauragės r.) gimė (1872) kunigas, visuomenės veikėjas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Kazimieras Šaulys. Vikaravo Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Nuo 1901 Panevėžio mergaičių gimnazijos tikybos mokytojas ir kapelionas. Nuo 1945 gyveno Šveicarijoje. Mirė 1964 05 09 Lugane (Šveicarija).

2017 01 31

105 metai, kai Vabalninke (Biržų r.) gimė (1912) kunigas, teologijos m. dr. Paulius Jatulis (Jatulevičius). 1923–1927 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1927–1934 studijavo Kauno kunigų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo universitete. 1934 Panevėžyje buvo įšventintas kunigu. Nuo 1949 gyveno Australijoje, vėliau Italijoje, Vokietijoje. Dirbo lietuvių katalikų parapijose, išleido dvi knygas. Mirė 1995 04 23 Bad Verishofene (Vokietija).

2017 01 14

115 metų, kai Panevėžyje pradėjo veikti (1902) A. Foigto alaus darykla „Bergschloesschen“ Nepriklausomybės laikais pavadinta „Kalnapiliu“.