Upytės pavietas
2024 metais

460 metų, kai, vykdant LDK reformą (1564–1566) Panevėžys tapo (1564) Upytės pavieto (apskrities) centru.

Juozapas Baukys
2024 metais

230 metų, kai Naujamiestyje (Panevėžio r.) gimė (1794) kunigas, prof. Juozapas Baukys. 1806–1813 mokėsi Dotnuvos bernardinų mokykloje, Vilniaus vyskupijos ir Vyriausiojoje kunigų seminarijose. 1818 įšventintas į kunigus. 1823–1828 Vilniaus vyskupijos kunigų seminarijoje dėstė teologiją ir rusų kalbą. Nuo 1843 Vilniaus katedros kapitulos prelatas prepozitas. 1863–1866 Vilniaus vyskupijos valdytojas. Savo lėšomis Naujamiestyje pastatė bažnyčią. Vilniaus archeologijos komisijos narys. Mirė 1866.

Seniausias pastatas
2024 metais

410 metų, kai Upytės seniūnas Jeronimas Valavičius Panevėžyje pastatė (1614) namus, skirtus Upytės pavieto žemės ir pilies teismo archyvui. Tai seniausias išlikęs pastatas Panevėžyje (Kranto g. 21).

2024 metais

320 metų, kai Šiaurės karo metu Panevėžys smarkiai nukentėjo pro jį žygiuojant (1704) Švedijos feldmaršalo G. A. Levenhaupto kariuomenei, Švedijos karaliaus Karolio XII siųstai į pagalbą St. Leščinskiui. Netoli Panevėžio ji susirėmė su M. Višniaveckio ir G. Oginskio vadovaujamomis kariuomenėmis, palaikiusiomis Lenkijos karalių ir Lietuvos didįjį kunigaikštį Augustą II.

2024 metais

135 metai, kai Panevėžyje gimė (1889) architektas, architektūros m. dr. Levas Tverskojus. 1914 baigė Peterburgo civilinės inžinerijos institutą, 1923 Petrogrado menų-inžinerinį institutą. Nuo 1928 Leningrado I. Repino instituto architektūros profesorius. Parengė Leningrado gyvenamųjų rajonų projektų, išleido knygų apie miestų planavimą. Mirė 1972 Leningrade (Rusija).

2024 metais

135 metai, kai Juškakaimiuose (Šakių r.) gimė (1889) teisininkas, literatas Antanas Naujokas (slap. Kiliukas). Studijavo teisę Petrapilio universitete. 1921 grįžo į Lietuvą, įsidarbino Teisingumo ministerijoje, dirbo valdininku, Bendrojo departamento direktoriumi, Kauno III nuovados taikos teisėju, Marijampolės apygardos teismo teisėju, Panevėžio apygardos teismo teisėju. 1942–1944 advokatas Panevėžyje. Bendradarbiavo spaudoje, Antrojo pasaulinio karo metais laikraščio „Išlaisvintas panevėžietis“ – redkolegijos narys. Išleido du savo kūrybos rinkinius. Po karo gyveno JAV. Mirė 1952 11 24 Daytone (JAV).

2024 metais

215 metų, kai Žemaitijoje gimė (1809) kunigas, vienuolis domininkonas, 1863 sukilimo dalyvis Teofilis Račkauskas. Nuo 1863 Naujamiesčio parapijos vikaras. Prasidėjus sukilimui prisidėjo prie sukilėlių – tapo jų kapelionu. Rusų sulaikytas, mirties bausmė įvykdyta 1863 08 23 Kaune.

Juozapas Kozakovskis
2024 metais

155 metai, kai Latvėnų dvare (Pasvalio r.) gimė (1869) dvarininkas, agronomas Juozapas Kozakovskis. Ilgametis Panevėžio žemės ūkio parodų organizatorius. Priklausė įvairioms žemės ūkio draugijoms, savo dvaruose taikė žemės ūkio mokslų naujausius pasiekimus. Panevėžio tarpusavio kredito draugijos valdybos pirmininkas. Mirė 1911.

2024 metais

180 metų, kai Zalatoriuose (Panevėžio r.) gimė (1844) lietuvių kalbos tyrinėtojas, tautosakos rinkėjas Nikodemas Baukus-Venckavičius. Mokėsi Ramygalos pradinėje mokykloje, iki 1863 Panevėžio gimnazijoje. Baigė teisę Kazanės universitete. Rinko tautosaką Panevėžio, Ramygalos, Upytės apylinkėse. Mirė 1877 12 13 Peterburge (Rusija).

Panevėžys XIX a
2024 metais

145 metai, kai Panevėžyje įvesti (1879) nuo 1870 Rusijoje veikę miestų nuostatai. Jais remdamasi miesto valdžia turėjo rūpintis miesto valdymu, ūkiu, socialine gyventojų globa, sanitariniais bei kultūriniais reikalais.

Panevėžys. Mikolajevas
2024 metais

175 metai, kai Kauno gubernijos valdyba Mikolajevą (Smėlynę) priskyrė (1849) Panevėžiui.

Justinas Golinevičius
2024 metais

195 metai, kai Minsko sr. gimė (1829) architektas Justinas Golinevičius. Panevėžio Šv. Petro ir Povilo ir Krekenavos bažnyčių projektų autorius. Mirė 1893 02 19 Karaliaučiuje.

Panevėžio elektrinė
2024 metais

110 metų, kai Panevėžyje, Aptiekos gatvėje (dab. Elektros g.) pastatytas (1914) miesto elektrinės pastatas. Panevėžio elektrinė veiklą pradėjo 1923, pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui.

A. Laurinaičio vaistinė
2024 metais

115 metų, kai Panevėžyje Respublikos ir Šeduvos gatvių kampe A. Laurinaitis įsteigė (1909) vaistų sandėlį „Drogezija“. 1920, prisidėjus J. Zaborskiui, įsteigta vaistinė ir laboratorija.

2024 metais

115 metų, kai Panevėžyje įkurtas (1909) kultūrinės veiklos klubas „Vienybė“. Jo organizatoriais buvo gydytojas K. Sliekas, farmacininkas V. Katelė ir dvarininkas S. Karpis. Veikė iki 1940 07 29.

Artistų mėgėjų būrelis „Šviesa“
2024 metais

100 metų, kai A. Domaševičius Panevėžyje įkūrė (1924) artistų mėgėjų būrelį „Šviesa“, veikusį iki 1925.

2024 metais

100 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1924) skautų tunto laikraštis „Skautų žodis“. Redaktoriai D. Stankūnas, S. Liepa, B. Juška. Išleista 12 numerių. Ėjo iki 1928.

Vaidintojų trupė „Šikšnosparnis“
2024 metais

105 metai, kai Panevėžyje įkurta (1919) vaidintojų trupė „Šikšnosparnis“. Įkūrėjas, režisierius ir vadovas – M. Karka. 1921 trupė prisijungė prie „Aido“ draugijos artistų kuopos.

Futbolo klubas „Ekranas“
2024 metais

60 metų, kai Panevėžyje įsteigtas (1964) futbolo klubas „Ekranas“. Futbolo komanda susikūrė tuometinio „Ekrano“ gamyklos direktoriaus Vincento Navicko iniciatyva. Iširo 2015 pradžioje. 2020 klubas atkurtas – FK „Aukštaitija“ nupirko „Futbolo klubas Ekranas“ vardą ir prekinį ženklą.

Panevėžio autoservisas
2024 metais

55 metai, kai įsteigta (1969) įmonė „Panevėžio autoservisas“. 1992 reorganizuota į akcinę bendrovę. Nuo 2004 UAB „Panevėžio autoservisas“.

Pedagoginė muzikos mokykla
2024 metais

55 metai, kai Panevėžyje įkurta (1969) Pedagoginė muzikos mokykla. 1973 jai suteiktas J. Švedo vardas. Nuo 1993 Panevėžio konservatorija. 2002 prijungta prie Panevėžio kolegijos.

Lietuvos architektų sąjungos Panevėžio skyrius
2024 metais

55 metai, kai įsteigtas (1969) Lietuvos architektų sąjungos Panevėžio skyrius.

Vytautas Karka
2024 metais

105 metai, kai gimė (1919) Vytautas Karka. Baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. Mokėsi jūros kapitonus ruošusiame institute Suomijoje. 1943–1957 Panevėžio dramos teatro aktorius. Sukūrė apie 30 vaidmenų. Mirė 1977, palaidotas Panevėžyje.

Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla
2024 metais

105 metai, kai Karsakiškyje (Panevėžio r.) pradėjo veikti (1919) valstybinė mokykla.  Vėliau – Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla. 2020 likviduota, ją prijungus prie Paliūniškio pagrindinės mokyklos.

Geležių mokykla
2024 metais

115 metų, kai Geležiuose (Panevėžio r.) įsteigta (1909) pradinė mokykla. Nuo 1948 veikė kaip progimnazija. Nuo 1950 septynmetė, nuo 1953 vidurinė. 2001 reorganizuota į pagrindinę. 2017 mokykla uždaryta.

Velžio gimnazija
2024 metais

115 metų, kai Velžyje (Panevėžio r.) įsteigta (1909) pradinė mokykla. Dabar – Velžio gimnazija.

Panevėžio kraštiečių klubas „Tėviškė“
2024 metais

25 metai, kai įkurtas (1999) Panevėžio kraštiečių klubas „Tėviškė“.

Vygandas Šimbelis
2024 metais

50 metų, kai Panevėžyje gimė (1974) tarpdisciplininis menininkas, humanitarinių m. dr. Vygandas Šimbelis (Das Vegas). Mokėsi Panevėžio 12-ojoje vidurinėje mokykloje, lankė Panevėžio dailės mokyklą. 1989–1993 mokėsi Kauno meno kolegijoje. Studijavo videomeną ir fotografiją Vilniaus dailės akademijoje, 2012–2018 Karališkajame technologijų institute Stokholme (Švedija), šiame institute dėstė meno, dizaino, medijų, technologijų disciplinas. Kuria medijų meno, meno instaliacijų, filmų, fotografijos ir audiovizualinių pasirodymų srityse. Nuo 1996 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje.