2017 03 01

30 metų, kai įkurtas (1987) Panevėžio kultūros ir poilsio parkas.

2017 03 02

175 metai, kai Purvėnuose (Mažeikių r.) gimė (1842) beletristas, vertėjas, kunigas Jonas Balvočius-Gerutis. 1867 baigė Kauno kunigų seminariją. 1868–1871 studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1875 paskirtas klebonu į Vadoklius, 1908–1914 – Ėriškių altarista, 1914–1915 – Uliūnų klebonas. Parašė didaktinės prozos, išvertė I. Krylovo pasakėčių. Mirė 1915 11 12 Uliūnuose (Panevėžio r.).

2017 03 02

70 metų, kai Joniškyje gimė (1947) aktorius Rudolfas Jansonas. Nuo 1966 Panevėžio dramos teatro aktorius, nuo 1995 vaidina ir Panevėžio muzikiniame teatre. Sukūrė epizodinių vaidmenų Lietuvos, Baltarusijos, Rusijos kino ir televizijos filmuose. Visuotinės lietuvių enciklopedijos straipsnių apie Panevėžio dramos teatro aktorius vienas autorių.

2017 03 04

125 metai, kai Deglėnuose (Pasvalio r.) gimė (1892) žurnalistas, policijos tarnautojas, Lietuvos kariuomenės savanoris, pulkininkas Kazimieras Svilas. 1915 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1935–1940 Lietuvos policijos departamento direktorius. 1941 sovietų suimtas, išvežtas į Maskvos Butyrkų kalėjimą. Mirė 1943 08 29.

2017 03 05

80 metų, kai Paryžiuje (Prancūzija) gimė (1937) kino režisierius, scenaristas Raimondas Vabalas. 1954 baigė Panevėžio darbo jaunimo vidurinę mokyklą ir Panevėžio dramos teatro studiją. 1952–1956 Panevėžio dramos teatro aktorius, režisieriaus asistentas. Mirė 2001 12 25 Vilniuje.

2017 03 08

90 metų, kai Kupiškyje gimė (1927) skulptorius, prof. Gediminas Jokūbonis. 1940–1944 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. Nuo 1946 studijavo Kauno dailės institute, 1951 persikėlė į Vilnių ir baigė Valstybinį dailės institutą. 1965–2002 Vilniaus dailės akademijos dėstytojas. Dalyvavo Vilniaus panevėžiečių klubo veikloje. Skulptūromis įamžino daug Lietuvos kultūros asmenybių. Apdovanotas DLK Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (1997). Mirė 2006 10 08 Vilniuje.

2017 03 08

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1937) teatro aktorius Česlovas Pažemeckas. 1954–1970 Panevėžio dramos teatro aktorius. Parašė knygą „Teatras – mano džiaugsmas ir skausmas“.

2017 03 08

120 metų, kai Piktagalyje (Panevėžio r.) gimė (1897) kunigas, literatas Kazimieras Čiplys (slap. Vijūnas). Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Kunigavo Naujamiestyje, Vadokliuose. Žuvo 1950 tremtyje Sibire.

2017 03 14

100 metų, kai Antaliesyje (Anykščių r.) gimė (1917) literatas Juozas Parojus (tikr. Paršelis). 1937 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. Dalyvavo Panevėžio skautų tunto Kęstučio draugovės veikloje ir jai vadovavo, buvo „Meno kuopos“ narys. 1939 baigė Kauno karo mokyklą. 1944 pavasarį išėjo savanoriu į generolo Povilo Plechavičiaus buriamą Vietinę rinktinę. Nuo 1957 gyveno JAV. Išleido poezijos rinkinių, prozos knygų. Mirė 1970 01 02 Brukline (JAV).

2017 03 14

115 metų, kai Užraguvyje (Raseinių r.) gimė (1902) pedagogas, chorvedys, rašytojas Jeronimas Ignatonis. 1926 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete, 1943 baigė Vilniaus universitetą. Mokytojavo Liepojoje, Raguvoje, Kaune, buvo Aklųjų instituto direktorius, dirbo Alytaus apskrities pradžios mokyklų inspektoriumi. Nuo 1949 gyveno JAV. Nuo 1954 dirbo „Draugo“ redakcijoje, išleido romanų. Mirė 1968 11 12 Čikagoje (JAV).

2017 03 16

110 metų, kai Bajoruose (Anykščių r.) gimė (1907) pedagogas, literatas Vladas Baleišis. 1927 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1925–1927 buvo aktyvus „Meno“ kuopos narys. Mokytojavo įvairiose Lietuvos pradinėse mokyklose. 1945–1948 Panevėžio berniukų gimnazijos mokytojas. 1948–1950 Panevėžio suaugusiųjų gimnazijos direktorius, 1950–1967 – Panevėžio 2-osios darbo jaunimo vidurinės mokyklos direktorius. Išleido miniatiūrų rinkinių, romaną. Mirė 1969 08 12 Panevėžyje.

2017 03 17

65 metai, kai Panevėžyje gimė (1952) akordeonininkas, dirigentas, pedagogas Eduardas Gabnys. 1967 baigė Panevėžio vaikų muzikos mokyklą, vėliau mokėsi Panevėžio aukštesniojoje muzikos mokykloje. 1976 baigė Lietuvos konservatoriją, 1982–1986 studijavo Kijevo konservatorijoje. Nuo 1977 Lietuvos konservatorijos (dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija) dėstytojas, nuo 1998 profesorius. Paskelbė straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje.

2017 03 17

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1942) tekstilininkė Alina Audronė Briedelytė-Kavaliauskienė. 1966 baigė Vilniaus dailės institutą. Nuo 1970 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Sukūrė batikų, aplikacijų, margintų audinių etalonų Panevėžio linų kombinatui. Jos kūrinių yra Lietuvos dailės ir Kauno karo muziejuose. Mirė 1992 11 18 Vilniuje.

2017 03 17

85 metai, kai gimė (1932) pedagogė, lituanistė Dainora Urbonienė. Nuo 1961 dirba ir gyvena Panevėžyje. Ilgą laiką Panevėžio mokyklose dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Atkūrus nepriklausomybę aktyviai dalyvavo politinėje, kultūrinėje veikloje, kūrė individualias mokymo programas, skaitė pranešimus įvairiose konferencijose, seminaruose, rašė straipsnius, aktyviai dalyvavo maironiečių veikloje. Knygos „Sibiras vaiko akimis“ autorė.

2017 03 19

125 metai, kai Palaukiuose (Panevėžio r.) gimė (1892) Lietuvos kariuomenės pulkininkas Juozas Vidugiris. 1913 baigė Panevėžio realinę mokyklą. Buvo Panevėžyje dislokuoto 4-ojo pėstininkų Karaliaus Mindaugo pulko I bataliono vadas. Žuvo 1946 11 07, būdamas „Žalgirio“ apygardos partizanų vadu.

2017 03 21

105 metai, kai Meldiniuose (Pakruojo r.) gimė (1912) poetas, literatas Pranas Kasperavičius (Kasperaitis). 1929 baigė Panevėžio gimnaziją. Panevėžio gimnazijoje buvo aktyvus „Meno kuopos“ narys. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete, Dotnuvos Žemės ūkio akademijoje. Išleido poezijos rinkinį, parašė straipsnių, prozos kūrinių. Mirė 1938 07 12 tėviškėjė.

2017 03 22

75 metai, kai Vilniuje gimė (1942) aktorė Dalia Ieva Melėnaitė-Ramanauskienė. Nuo 1959 lankė Panevėžio dramos teatro vaidybos studiją. 1961–1998 Panevėžio dramos teatro aktorė. Sukūrė daugiau kaip 80 vaidmenų.

2017 03 25

125 metai, kai Gailiūnuose (Panevėžio r.) gimė (1892) poetas Stasys Jasilionis. Mokėsi Pušaloto valsčiaus pradžios mokykloje. Nuo 1909 gyveno JAV, rašė į to meto JAV lietuvių spaudą. Išleido dvi poezijos knygas, periodikoje paskelbė apsakymų, feljetonų, recenzijų. Mirė 1950 07 30 JAV.

2017 03 26

60 metų, kai gimė (1957) istorikas Leonas Kaziukonis. Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo vedėjas. Buvo Lietuvos istorijos draugijos narys. Spaudoje paskelbė straipsnių Panevėžio krašto istorijos, paminklosaugos temomis.

2017 03 29

55 metai, kai Panevėžyje gimė (1962) grafikas, dizaineris, architektas Gintautas Šveikauskas. 1985 baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą. Nuo 1992 Lietuvos dailininkų sąjungos narys, 1993–1997 šios sąjungos Panevėžio skyriaus vadovas. Nuo 1997 gyvena Vilniuje.

2017 03 29

115 metų, kai Ramygaloje (Panevėžio r.) gimė (1902) pedagogas, kalbininkas, poetas Leonas Kuodys. 1922 baigė Panevėžio gimnaziją. 1922 su kitais Panevėžyje įkūrė „Meno kuopą“. 1930 dirbo Panevėžyje leisto savaitraščio „Mūsų dienos“ redakcijoje. 1945–1949 mokytojavo Panevėžio gimnazijoje. 1994 išleista jo poezijos knyga. Mirė 1975 10 26 Panevėžyje.

2017 03 29

115 metų, kai Rėčiūnuose (Vilkaviškio r.) gimė (1902) pedagogas, spaudos darbuotojas Petras Balčiūnas. Baigė lituanistiką Vytauto Didžiojo universitete. Mokytojavo Panevėžio gimnazijose, buvo Panevėžio suaugusiųjų instituto direktorius. 1941 laikraščio „Išlaisvintas panevėžietis“ redaktorius. Po karo gyveno JAV. Mirė 1997 01 30 Putname (JAV).

2017 03 29

140 metų, kai Derveliuose (Šiaulių r.) gimė (1877) kunigas, poetas, vertėjas Juozas Šnapštys-Margalis. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje, Kauno kunigų seminarijoje. Kunigavo Akmenėje, Tauragnuose, Kaune, Sudeikiuose. 1899 debiutavo žurnale „Tėvynės sargas“, bendradarbiavo „Lietuvių laikraštyje“, savaitraštyje „Šaltinis“, žurnale „Draugija“. 1918–1920 Kaune dirbo laikraščio „Vienybė“ redakcijoje. Išleido keletą poezijos rinkinių, parašė pjesių. Mirė 1921 03 24 Sudeikiuose (Utenos r.).

2017 03 30

70 metų, kai Tuituose (Kupiškio r.) gimė (1947) tekstilininkė Savirija Kaziūnaitė. 1975 baigė Vilniaus dailės akademiją. Nuo 1992 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo 1973 dirba Panevėžio dailės mokykloje. Kuria gobelenus, audžia, piešia ant šilko.