2019 03 02

30 metų, kai įkurtas (1989) Lietuvos istorijos draugijos Panevėžio skyrius. Pirmininkas – Petras Juknevičius. Lietuvos istorijos draugijos veikla 2001 nutrūko, o jos skyrius Panevėžyje dar kurį laiką gyvavo.

2019 03 03

60 metų, kai Oželiuose (Panevėžio r.) gimė (1959) istorikas, pedagogas, humanitarinių m. dr. Kęstutis Gudas. 1977 baigė Panevėžio 4-ąją vidurinę mokyklą, 1982 – Vilniaus universitetą. Nuo 1986 dėstė Kauno technologijos universiteto Panevėžio institute. 1994–1997 A. Lukoševičiaus aukštesniosios verslo ir prekybos vadybos mokyklos, 2002–2009 Panevėžio kolegijos direktorius. 1995–2007 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys. Knygos „Panevėžys nuo XVI a. iki 1990 m.“ (2003) sudarytojas. Paskelbė mokslinių straipsnių. „Nusipelnęs panevėžietis“ (1997). Mirė 2011 07 10 Panevėžyje, palaidotas Paįstryje (Panevėžio r.)

2019 03 04

70 metų, kai Paryžiuje (Prancūzija) gimė (1949) aktorė, visuomenės veikėja, verslininkė Karolina Nendrė Masiulytė-Paliulienė. Paryžiuje baigė Š. Dulino teatro studiją, dirbo teatre, televizijoje. Atgavusi senelio Juozo Masiulio knygyną Panevėžyje, 1993 grįžo gyventi į Lietuvą. Vėliau įsteigė dar keturis jo vardo knygynus ir kituose Lietuvos miestuose. Aktyviai dalyvauja Lietuvos kultūriniame gyvenime. Prancūzijos garbės legiono ordino kavalierė (2017), „Metų panevėžietė“ (2017), G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatė (2018).

2019 03 04

105 metai, kai Pajuostės dvare (Panevėžio r.) gimė (1914) lituanistas, pedagogas Juozas Masilionis. 1925–1933 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Priklausė „Meno kuopai“, 1932–1933 – jos pirmininkas. 1933–1938 studijavo Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Nuo 1949 gyveno JAV. Nuo 1952 mokytojavo Čikagos aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje, nuo 1979 dėstė Čikagos pedagoginiame lituanistikos institute. Bendradarbiavo spaudoje, išleido JAV lituanistinėms mokykloms skirto vadovėlio „Lietuvių literatūra“ 4 dalis, monografijos „Panevėžys“ (1963) redaktorius ir straipsnių autorius. Mirė 2000 12 16 Čikagoje (JAV).

2019 03 05

25 metai, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1994) laikraštis „Sekundė“. Pirmasis redaktorius – A. Ulys.

2019 03 06

80 metų, kai Putauskuose (Panevėžio r.) gimė (1939) poetas, vertėjas, publicistas Jonas Strielkūnas. 1957–1960 dirbo Vabalninko laikraščio redakcijoje, 1967–1978 – laikraščio „Literatūra ir menas“ redakcijoje. 1963–1967 gyveno Panevėžyje, dirbo „Panevėžio tiesos“ redakcijoje. Išleido 13 knygų. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1996). Biržų rajono garbės pilietis (2011). Mirė 2010 05 09 Vilniuje.

2019 03 07

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1959) dailininkas, videomenininkas, pedagogas, doc. Aleksas Andriuškevičius. 1983 baigė Šiaulių pedagoginį institutą. 1983–1986 mokytojavo Garliavoje. Nuo 1988 dėsto Kauno dailės institute. Menininkų grupės „Post Ars“ narys. Nuo 1983 dalyvauja parodose ir festivaliuose Lietuvoje bei užsienyje. Kuria konceptualųjį, proceso meną, tapybą, videomeną, performansus.

2019 03 07

155 metai, kai Prastavoniuose (Radviliškio r.) gimė (1864) knygyno savininkas, knygnešys Juozas Masiulis. 1890 Panevėžyje įkūrė parduotuvę, kurioje slapta pardavinėjo lietuvišką spaudą. Priklausė Garšvių knygnešių draugijai. Po 1905 jo knygynas pradėjo veikti oficialiai. Leido knygas, kalendorius, atvirukus. Aktyvus įvairių miesto draugijų narys. Mirė 1940 03 26 Panevėžyje.

2019 03 14

50 metų, kai įkurtas (1969) Panevėžio alpinistų klubas.

2019 03 15

80 metų, kai Salelėje (Ignalinos r.) gimė (1939) fizikas, fizinių m. dr., doc. Juozas Paukštė. 1965 baigė Vilniaus universitetą. 1964–1977 Lietuvos mokslų akademijos Fizikos ir matematikos instituto, 1977–2010 Kauno technologijos universiteto Panevėžio politechnikos fakulteto (nuo 2001 instituto) darbuotojas. Paskelbė per 70 mokslinių straipsnių, 2 išradimų autorius, mokomojo leidinio vienas bendraautorių.

2019 03 18

130 metų, kai Bliūdžiuose (Panevėžio r.) gimė (1889) gydytojas, medicinos m. dr., JAV lietuvių visuomenės veikėjas Steponas Biežis. Panevėžyje baigė 4 klases. 1910 išvyko į JAV. 1912 baigė Valparaiso universitetą, 1916 – Čikagos medicinos ir chirurgijos koledžą. Čikagoje dirbo Šv. Kryžiaus ligoninėje. Įvairių JAV lietuvių visuomeninių ir kultūrinių organizacijų narys. Medicinos klausimais rašė JAV lietuvių spaudoje, išleido sveikos gyvensenos patarimų knygą. Apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu (1938). Mirė 1973 04 06 Čikagoje (JAV).

2019 03 19

90 metų, kai pradėtas leisti (1929) Panevėžio mokytojų seminarijos vyrų ateitininkų kuopelės laikraštis „Minčių vainikas“. Redagavo J. Lapienis. Leistas iki gegužės mėn.

2019 03 19

135 metai, kai Bernotuose (Panevėžio r.) gimė (1884) poetas, rašytojas, publicistas Juozas Čerkesas (slap. Besparnis). Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. Nuo 1907 buvo Panevėžio kultūros draugijos „Aidas“ sekretorius. 1918 įsteigė Panevėžio apskrities parapijų komitetą, buvo vienas jo vadovų. Nuo 1920 04 Panevėžyje dirbo įvairiose valdžios įstaigose, vertėsi advokato praktika. Paskelbė straipsnių, feljetonų, išleido 2 eiliuotos kūrybos rinkinius. Mirė 1949 10 16 Panevėžyje.

2019 03 20

80 metų, kai Auriliškiuose (Panevėžio r.) gimė (1939) operos solistas Romualdas Vešiota. Mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje. 1972 baigė Lietuvos konservatoriją. 1972–1992 Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas. 1992–2004 dėstė dainavimą Panevėžio konservatorijoje. 1997–2000 išrinktas į Panevėžio miesto tarybą.

2019 03 21

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1949) muzikos pedagogas Viktoras Januškevičius. 1970 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1984–1993 dėstė Panevėžio J. Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje, 1993–2005 – Panevėžio konservatorijoje, nuo 2006 – Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykloje. Surengė viešų paskaitų ciklus apie muziką Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Mokslinių metodinių konferencijų vadovas.

2019 03 21

90 metų, kai Čikagoje (JAV) gimė (1929) geologas, gamtos m. dr., doc. Vytautas Skuodis (Scott). 1941–1948 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1948–1953 studijavo Vilniaus valstybiniame universitete. 1953–1969 dirbo Visasąjunginiame institute „Hidroenergprojekt“ (vėliau „Hidroprojekt“). 1969–1978 dėstė Vilniaus universitete, 1992–2001 – docentas. Nuo 1972 aktyviai dalyvavo pasipriešinimo sovietinei okupacijai judėjime. Bendradarbiavo nelegalioje antisovietinėje spaudoje, 1976–1979 parengė monografiją „Dvasinis genocidas Lietuvoje“. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu (1999). Mirė 2016 12 07 Vilniuje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

2019 03 22

50 metų, kai Panevėžio dramos teatre įvyko (1969) spektaklio F. Diurenmato „Frankas V“ premjera. Režisierius – Juozas Miltinis.

2019 03 22

75 metai, kai Ramygaloje gimė (1944) biochemikė, biologijos m. dr., doc. Ramunė Dikčiūtė. 1967 baigė Vilniaus universitetą. 1971–1974 studijavo Maskvos Biologinės ir medicininės chemijos institute. 1967–1971 ir 1974–2009 dirbo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. Parašė mokomųjų knygų, mokslo populiarinimo straipsnių.

2019 03 22

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1944) fizikas, fizikos m. dr., doc. Arvydas Jonas Iržikevičius. Vilniaus edukologijos universiteto dėstytojas. Išleido braižomosios geometrijos mokomųjų priemonių studentams.

2019 03 22

80 metų, kai vokiečiams okupavus Klaipėdos kraštą (1939) Pedagoginis institutas perkeltas į Panevėžį. 1940 Panevėžyje išleista šios mokyklos absolventų laida. 1940 Pedagoginis institutas iškeltas į Vilnių.

2019 03 23

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1944) dailininkė tekstilininkė Lilija Eugenija Jasiūnaitė. 1968 baigė Vilniaus dailės institutą. 1968–1996 Panevėžio suvenyrų gamybos įmonės „Tulpė“ dailininkė. Nuo 1998 Panevėžio dailės studijos tekstilės mokytoja. Nuo 1968 dalyvauja parodose. Nuo 1974 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuaudė gobelenų ir kilimų.

2019 03 23

110 metų, kai Plaučiškiuose (Pakruojo r.) gimė (1909) poetas, publicistas, vertėjas Bronys Raila. 1927 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1927–1932 studijavo Lietuvos universitete, 1932–1934 – Kauno konservatorijoje, 1939 baigė Paryžiaus universiteto Aukštąjį tarptautinių santykių institutą. Dirbo periodinių leidinių „Mūsų kraštas“, „Lietuvos aidas“, „Vairas“ ir kt. redakcijose. Nuo 1948 gyveno JAV. Nuo 1949 „Vienybės“ redaktorius Brukline, 1950–1951 žurnalo „Nemunas“ redakcinės kolegijos narys, 1951–1958 žurnalo „Santarvė“ atstovas Amerikoje. Nuo 1975 dirbo radijo stočių „Laisvė“, vėliau „Laisvoji Europa“ lietuvių kultūros ir Lietuvos politinių įvykių komentatoriumi. Išleido literatūros kritikos ir publicistikos knygų. Apdovanotas DLK Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (1996). Mirė 1997 04 13 Los Andžele (JAV).

2019 03 24

55 metai, kai įkurta (1959) Panevėžio autokompresorių gamykla. Nuo 1994 11 02 – AB „Aurida“, nuo 1995 09 13 – UAB „Panevėžio Aurida“.

2019 03 25

135 metai, kai Žadavainiuose (Utenos r.) gimė (1884) kunigas, švietėjas Mamertas Lumbė. Mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune. Nuo 1911 kunigavo Panevėžyje, 1913–1920 – Ramygaloje. Rūpinosi žmonių švietimu, dalyvavo visuomeninėse organizacijose, bendradarbiavo spaudoje. Mirė 1942 11 01 Šančiuose (Kaunas).

2019 03 26

95 metai, kai įsteigtas (1924) Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyrius.

2019 03 26

110 metų, kai Deglėnuose (Pasvalio r.) gimė (1909) agronomas, agrarinių m. dr., prof., visuomenės veikėjas Jonas Vengris. 1930 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1936 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją Dotnuvoje, 1937–1939 augalininkystę studijavo Vokietijoje. Grįžęs į Lietuvą dirbo Žemės ūkio akademijoje. Nuo 1949 gyveno JAV ir dėstė Masačusetso universitete. Išleido 2 monografijas, atsiminimų knygą, paskelbė daugiau kaip 80 mokslinių straipsnių. Mirė 2004 02 14 JAV.

2019 03 26

115 metų, kai Žudžiuose (Panevėžio r.) gimė (1904) kunigas, žurnalistas, laikraščių redaktorius Kazimieras Barauskas (Baras). 1918–1922 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje, 1922–1927 – Žemaičių kunigų seminarijoje. Iki 1937 vikaravo ir kapelionavo įvairiose vietose. Prieš Antrąjį pasaulinį karą apsigyveno JAV, dirbo „Draugo“ redakcijoje. Išleido keletą knygų apie sovietinę okupaciją Lietuvoje, knygos „Krikščionybė Lietuvoje“ (1938) redaktorius. Mirė 1972 11 05 Čikagoje (JAV).

2019 03 26

120 metų, kai Subačiuje (Kupiškio r.) gimė (1899) kalbininkas, dr., prof. Pranas Skardžius. 1923 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1923–1925 studijavo Lietuvos universitete, 1925–1929 – Leipcigo universitete. 1929–1939 Vytauto Didžiojo universiteto docentas. Nuo 1935 vadovavo Lietuvių kalbos draugijai. 1939–1943 Vilniaus universiteto profesorius. 1949 apsigyveno JAV, dirbo Kongreso bibliotekoje (Vašingtonas). Išleido knygų, redagavo filologinius žurnalus. Mirė 1975 12 18 Hot Springs (JAV).

2019 03 31

145 metai, kai Pasvaliečiuose (Biržų r.) gimė (1874) knygų leidėjas, inžinierius, visuomenės veikėjas Antanas Macijauskas (Maciejauskas). 1891 baigė Panevėžio realinę mokyklą, 1898 – Peterburgo technologijos institutą. Vadovavo P. Vileišio 1900  įsteigtoms mechanikos dirbtuvėms Vilniuje. 1902–1913 dirbo fabrikų inspektoriumi Rygoje. 1919 grįžęs į Lietuvą, tapo pirmuoju nepriklausomos Lietuvos geležinkelių vadovu. 1922–1923 Lietuvos atstatymo komisaras. Aktyvus lietuviškos nelegalios spaudos bendradarbis ir kovotojas už jos draudimo panaikinimą. Išleido pirmąjį originalų lietuvišką žemėlapį „Žemėlapis lietuviškai latviško krašto“ (1900). Mirė 1950 03 28 Daumėnuose (Biržų r.).