2019 05 01

30 metų, kai Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta (1989) tikintiesiems.

2019 05 01

100 metų, kai Kupiškyje gimė (1919) gydytojas anatomas, antropologas, biomedicinos m. habil. dr., prof. Salezijus Pavilonis. 1936 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1941 baigė studijas Kauno Vytauto Didžiojo universitete. 1941–1993 dėstė Vilniaus universitete. Išleido knygų, vadovėlių apie žmogaus anatomiją. Mirė 1998 07 13 Vilniuje.

2019 05 04

130 metų, kai Gavenonyse (Pakruojo r.) gimė (1889) karininkas, visuomenės veikėjas Tadas Chodakauskas. Sankt Peterburge studijavo universitete, baigė Pavelo karo mokyklą. 1919–1924 Panevėžio miesto ir apskrities karo komendantas. 1925–1940 Panevėžio miesto burmistras, Lietuvos valstybinio banko Panevėžio skyriaus valdybos narys. 1945 NKGB suimtas ir užverbuotas sovietų saugumo agentu. Apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo (1928) ir Vyčio kryžiaus 5-ojo (1929) laipsnio ordinais. Mirė 1959 04 22 Vilniuje.

2019 05 07

115 metų, kai panaikintas (1904) spaudos lietuviškais rašmenimis draudimas. Prie šios, 40 metų trukusios kovos, daug prisidėjo ir Panevėžio krašto žmonės, įvairiomis – nelegaliomis (knygnešiai) ir teisinėmis (inž. A. Macijauskas ir kt.) priemonėmis kovoję prieš šį draudimą.

2019 05 08

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1959) fotomenininkas, karatė treneris Valentinas Pečininas. 1966–1976 mokėsi Panevėžio 3-oje vidurinėje mokykloje. 1976–1980 studijavo Lietuvos valstybiniame kūno kultūros institute. Kovos menų ir sveikatingumo klubo „Baltasis voras“ vadovas. Nuo 1999 Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Nuo 2008 Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. Išleido fotografijų albumą. Surengė per 35 personalines parodas, dalyvavo 50 grupinių parodų. „Metų panevėžietis“ (2018).

2019 05 09

60 metų, kai Ignalinoje gimė (1959) tautodailininkas tapytojas Rimantas Skunčikas. Vilniaus technologijos technikume studijavo fotografiją. Panevėžyje dirbo dailininku stiklo fabrike, darbavosi meninės fotografijos srityje. Nuo 1999 Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. Sukūrė daugiau nei 700 darbų, surengė virš 30 personalinių parodų, dalyvavo grupinėse parodose. Yra sukūręs plakatų, spaudų, knygos viršelių. Jo darbų įsigiję Lietuvos muziejai, privatūs asmenys, Lietuvos ir užsienio kolekcininkai.

2019 05 10

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1959) dailininkas Mindaugas Breiva. 1988 baigė Vilniaus valstybinį dailės institutą. Nuo 1999 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Gyvena Panevėžyje, dirba tapybos, pastelės, grafikos srityse. Dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje.

2019 05 10

80 metų, kai Biržuose gimė (1939) tautodailininkė tekstilininkė Elena Gailiūnienė. 1965 baigė Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumą. Nuo 1968 dalyvauja parodose. Gyvena Panevėžyje. Sukūrusi batikos darbų, drožinių.

2019 05 12

60 metų, kai Pociūnėliuose (Radviliškio r.) gimė (1959) choreografas Ričardas Bakanauskas. Nuo 1986 Panevėžio vaikų dainų ir šokių ansamblio „Pynimėlis“ vadovas. Pripažintas labiausiai nusipelniusiu panevėžiečiu kultūros srityje (2000).

2019 05 13

120 metų, kai Gabuluose (Panevėžio r.) gimė (1899) ekonomistas, valstybės ir visuomenės veikėjas Jonas Masiliūnas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1919 baigė Kauno karo mokyklą, studijavo Lietuvos universitete. Nepriklausomybės kovų savanoris, iki 1922 lapkričio mėn. Ketvirtojo pėstininkų pulko karininkas. 1926–1927 Trečiojo LR Seimo narys ir jo pirmasis sekretorius. 1939–1940 LR susisiekimo ministras. Apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu (1934). Sušaudytas 1942 12 25 Krasnojarsko krašte (Rusija).

2019 05 14

25 metai, kai inauguruotas (1994) Panevėžio LIONS klubas. Pirmasis prezidentas – Dženardas Dambrauskas.

2019 05 14

115 metų, kai Trakuose gimė (1904) karaimų poetas Šelumielis Lopato. Mokėsi Peterburgo (Rusija) berniukų gimnazijoje, Aleksandro dvasinėje mokykloje Eupatorijos mieste (Krymas). 1920–1923 gyveno Panevėžyje. 1922–1923 mokėsi Miškų technikos mokykloje. Baigęs mokyklą, paskirtas dirbti Pasvalio miškininkystės eigulio pavaduotoju. Buvo vienas iš „Onarmach“ draugijos įkūrėjų. Rašė eilėraščius, bendradarbiavo karaimų spaudoje. Žuvo 1923 09 20, palaidotas Naujamiestyje (Panevėžio r.).

2019 05 16

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1944) menotyrininkė, dailės kritikė Gražina Kliaugienė. 1964–1966 studijavo mediciną ir geologiją Vilniaus universitete, 1974 baigė Lietuvos dailės institutą. 1973–1981 dirbo Kultūros ministerijoje, 1981–1983 Istorijos institute. Parašė daugiau kaip 300 straipsnių. Mirė 1995 10 15 Vilniuje.

2019 05 18

65 metai, kai Panevėžyje gimė (1954) vertėjas Vilmantas Vilkončius. 1978 baigė Vilniaus universitetą. Vertė iš anglų, lenkų kalbų mokslo populiarinimo literatūrą ir rengė straipsnelių ciklus leidiniams „Mokslas ir gyvenimas“, „Taip ir ne“, „Psichologija tau“, „Lietuvos pionierius“ ir kt. Yra dirbęs „Mokslo“ leidyklos moksliniu redaktoriumi, Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos moksliniu redaktoriumi, Lietuvos enciklopedijų redakcijos vyresniuoju moksliniu redaktoriumi, Valstybinės mokslo ir enciklopedijų leidyklos visuomenės mokslų grupės vadovu. Nuo 1994 UAB „Tele 3“ kalbos redaktorius ir filmų vertėjas. Nuo 1999 – kartu ir UAB „SDI“ vertimų kalbos redaktorius. Suredagavo per 200 knygų, išvertė porą šimtų vaidybinių filmų. Mirė 2015 12 11 Vilniuje.

2019 05 18

120 metų, kai Maskvoje (Rusija) gimė (1899) pedagogas, publicistas, visuomenės veikėjas Venantas Morkūnas. 1940 baigė Vilniaus universiteto fizikos-chemijos fakultetą. 1921–1942 dėstė Panevėžio gimnazijose. Iki pensijos dirbo Panevėžio 2-oje vidurinėje mokykloje. Panevėžyje pastačius muilo fabriką, kūrė muilo receptūras. Dalyvavo Panevėžio lektorių draugijos veikloje. Rašė mokslinius straipsnius, prisiminimus, eilėraščius. Mirė 1980 08 25 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

2019 05 21

65 metai, kai Panevėžyje gimė (1954) bibliotekininkė, bibliografė Rima Maselytė. 1972 baigė Panevėžio 7-ąją vidurinę mokyklą, 1977 – Vilniaus universitetą. 1997–2019 Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė. Nuo 2019 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narė. Už nuopelnus kultūrai apdovanota Lietuvos kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ (2012), LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi (2013), „Metų panevėžietė“ (2018).

2019 05 22

185 metai, kai Smilgių vls. (Panevėžio r.) gimė (1834) vyskupas, prof. Mečislovas Leonardas Paliulionis. 1861 baigė Panevėžio bajorų mokyklą. Nuo 1852 mokėsi Varnių kunigų seminarijoje, 1856–1860 – Peterburgo dvasinėje akademijoje. Varnių ir Kauno kunigų seminarijų profesorius. Nuo 1883 iki mirties – Žemaičių vyskupas. Įkūrė laikraštį „Nedėldienio skaitymas“. Mirė 1908 05 02 Kaune.

2019 05 23

100 metų, kai vykstant kovoms už nepriklausomybę Lietuvos kariuomenė galutinai išstūmė (1919) Raudonąją armiją iš Panevėžio.

2019 05 23

105 metai, kai Pabiržėje (Biržų r.) gimė (1914) pedagogas, gamtos m. dr. Ipolitas Franckevičius. 1924–1934 mokėsi Panevėžio lenkų gimnazijoje. 1938–1939 studijavo Jogailos universiteto Filologijos fakultete. Vokiečių okupacijos metais gyveno Kupiškyje, dalyvavo partizaninėje kovoje prieš vokiečius Vilniaus krašte. Nuo 1946 dirbo Jogailos universitete. Mirė 1985 Krokuvoje (Lenkija).

2019 05 25

165 metai, kai Šateikiuose (Plungės r.) gimė (1854) kunigas, švietėjas Aleksandras Štombergis. Aktyvus lietuviškos nelegalios spaudos platintojas. Nuo 1933 Panevėžio kapitulos garbės kanauninkas. Mirė 1939 06 17 Panevėžyje.

2019 05 26

75 metai, kai Vilniuje gimė (1944) skulptorius Algimantas Vytėnas. 1976 baigė Vilniaus dailės institutą. 1976–1983 Panevėžio vaikų dailės mokyklos mokytojas. Nuo 1946 dalyvauja parodose. Nuo 1983 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Gyvena Panevėžyje, dirba monumentaliosios skulptūros, dekoratyvinės ir mažosios plastikos srityse.

2019 05 28

80 metų, kai Trišakiuose (Biržų r.) gimė (1939) fotožurnalistas Leonas Grubinskas. Nuo 1970 Panevėžio rajono laikraščio „Tėvynė“ fotokorespondentas, nuo 1992 dirbo „Panevėžio ryte“. Lietuvos fotografijos meno draugijos narys (1970). Lietuvos žurnalistų sąjungos narys (1973). Dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje, pelnė apie 120 apdovanojimų. Mirė 2015 07 17.

2019 05 28

110 metų, kai Liepojoje (Latvija) gimė (1909) vertėjas, tekstologas Aleksandras Žirgulys. Mokėsi Kėdainių gimnazijoje. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete. Mokytojavo Panevėžio berniukų gimnazijoje ir Mokytojų seminarijoje. Dirbo „Vagos“ leidykloje. Paskelbė straipsnių kalbos kultūros, stilistikos, vertimo klausimais. Spaudai parengė daugiatomius G. Petkevičaitės-Bitės, Žemaitės, V. Mykolaičio-Putino ir kitų lietuvių literatūros klasikų raštus. Mirė 1986 08 11 Vilniuje.

2019 05 29

60 metų, kai Joniškyje gimė (1959) dailininkas tapytojas Girmantas Rudokas. 1983 baigė Šiaulių pedagoginį institutą. 1983–2007 dirbo pedagoginį darbą Paįstrio J. Zikaro, Panevėžio 12-oje ir „Aušros“ vidurinėse mokyklose. Panevėžio kolegijos dėstytojas. Nuo 1984 dalyvauja parodose. Nuo 1995 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Dirba grafikos, monumentaliosios dailės srityse.

2019 05 30

95 metai, kai Smilgiuose (Kupiškio r.) gimė (1924) pedagogas Bronius Puronas. 1963 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1965–1975 Panevėžio 4-osios vidurinės mokyklos direktorius. 1975–1986 Panevėžio miesto tarpmokyklinio gamybinio mokymo kombinato vadovas. Mirė 1992 06 21 Panevėžyje.

2019 05 31

65 metai, kai Kaune gimė (1954) architektas, doc. Saulius Juškys. 1977 baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1977–1991 valstybinio projektavimo instituto „Miestprojektas“ Kauno filialo 5-ojo projektavimo skyriaus architektas. 1992–2001 AB „Miestprojektas“ 12-ojo savarankiško projektavimo skyriaus viršininkas. 2002–2003 S. Juškio projektavimo įmonė savininkas. 2004–2009 AB „Miestprojektas“ architektas, projekto dalies vadovas. 2009–2010 UAB „COWI“ LT architektas, projekto dalies vadovas. Lietuvos architektų sąjungos narys. Už Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastato projektą pelnė Nacionalinę kultūros ir meno premiją (2006).