2020 03 11

115 metų, kai Panevėžyje įvyko (1905) lietuviškas vakaras. Jo metu suvaidinta Keturakio „Amerika pirtyje“, Vaižganto „Tiktai niekam nesakyk“, dainavo mišrus choras.

Laiko balsas
2020 kovas

20 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (2000) dvisavaitinis žurnalas „Laiko balsas“. Redaktorius Vytautas Tavoras. Išėjo 13 numerių.