Remigijus Jankauskas
2020 07 03

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1960) gydytojas higienistas-epidemiologas, biomedicinos m. dr. Remigijus Jankauskas. 1984 baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Nuo 1984 dirbo Higienos institute, nuo 2007 jo direktorius. Nuo 2006 Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto lektorius. Daugelio mokslinių publikacijų Lietuvos ir užsienio leidiniuose autorius. 10 Higienos instituto ir 2 tarptautinių mokslo leidinių bendraautoris.

Kristina Ponelienė
2020 07 03

75 metai, kai Lokėnuose (Ukmergės r.) gimė (1945) pedagogė Kristina Ponelienė. Studijavo Vilniaus universitete. 1969–1972 Panevėžio pionierių ir moksleivių namų metodininkė, 7-osios vidurinės mokyklos mokytoja, 1972–2001 Panevėžio „Nevėžio“ vidurinės mokyklos, nuo 2001 Panevėžio „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos istorijos mokytoja ekspertė. Nominuota Lietuvos Metų mokytoja (2003). Išleido mokomųjų leidinių, parengė ir išleido pratybų sąsiuvinių vyresniųjų klasių istorijos mokymui.

Česlovas Rimgaudas Gnižinskas
2020 07 03

80 metų, kai Ragainiuose (Panevėžio r.) gimė (1940) pedagogas, dailininkas Česlovas Rimgaudas Gnižinskas. Baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir Vilniaus dailės institutą. 1968–2014 gyveno Upytėje. Ilgametis Upytės A. Belazaro pagrindinės mokyklos pedagogas. Sukūrė tapybos, grafikos darbų. Pagarsėjo kaip medžio meistras. Mirė 2015 05 01 Klaipėdoje.

Vytautas Petras Vidugiris
2020 07 03

90 metų, kai Raguvoje (Panevėžio r.) gimė (1930) elektromechanikos inžinierius, visuomenės veikėjas Vytautas Petras Vidugiris. Po Antrojo pasaulinio karo gyveno JAV. Studijavo Temple universitete Filadelfijoje, Ilinojaus technologijos institute Čikagoje ir Pepperdine universitete Malibu. 1959–1967 dirbo Lockheedo raketų ir kosmoso palydovų tyrimo bendrovėse. Paskelbė straipsnių techniniuose žurnaluose, bendradarbiavo Amerikos lietuvių spaudoje. Aktyviai dalyvavo išeivijos politinėje ir visuomeninėje veikloje. Mirė 2004 08 24.

Vytautas Petrulis
2020 07 03

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1930) architektas, kino metraštininkas, kolekcininkas Vytautas Petrulis. Mokėsi Palangos gimnazijoje. 1944 pasitraukė iš Lietuvos, nuo 1948 gyveno Kanadoje. 1958 Toronto universitete baigė architektūros dizaino studijas. Filmavo išeivijos kultūros įvykius ir žymius žmones. 2017 Lietuvos teatro, muzikos ir kino bei Šiaulių „Aušros“ muziejams padovanojo beveik 2 000 filmavimo ir fotografijos įrenginių.

Panevėžio linų fabrikas
2020 07 04

65 metai, kai įkurtas (1955) Panevėžio linų fabrikas.

2020 07 07

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1940) tekstilininkė Liucija Jūratė Kryževičienė-Hutcheo. 1958–1964 studijavo tekstilę Lietuvos dailės institute. 1963–1985 dirbo Lentvario kilimų fabrike. Nuo 1963 dalyvauja parodose. Nuo 1969 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. 2000–2010 gyveno JAV. Sukūrė kilimų, batikų, gobelenų, tekstilės miniatiūrų, tapybos darbų.

2020 07 08

120 metų, kai Molainiuose (Panevėžio r.) gimė (1900) gydytoja odontologė, visuomenininkė Antanė Vaitelytė-Mačiukienė. 1919 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ligoninės Panevėžyje gailestingoji sesuo. 1921 įkūrė Lietuvos gailestingųjų seserų sąjungą. Aktyviai dalyvavo savo profesinės veiklos bei kitose organizacijose. 1949 apsigyveno JAV. Bendradarbiavo medicinos mokslų leidiniuose. Mirė 1985 04 09.

Antanas Bartkevičius
2020 07 09

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1940) astronomas, fizinių m. habil. dr., prof. Antanas Bartkevičius. 1963 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Nuo 1964 dirbo Fizikos ir matematikos institute, nuo 1994 – Teorinės fizikos ir astronomijos institute. Atrado naujų žvaigždžių, sudarė kelis žvaigždžių katalogus.

Raimondas Dambrauskas
2020 07 13

60 metų, kai Zarasuose gimė (1960) pedagogas Raimondas Dambrauskas. 1984 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1984–1990 Panevėžio 7-osios vidurinės mokyklos fizikos ir astronomijos mokytojas. Nuo 1990 Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinės mokyklos (nuo 1992 – gimnazijos) direktorius. 1995–2006 Lietuvos gimnazijų asociacijos prezidentas. 2004–2005 Panevėžio Rotary klubo prezidentas. 1997–2000, 2002–2004 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys. Nuo 2004 LR Prezidento V. Adamkaus visuomeninis konsultantas kultūros, mokslo ir ugdymo klausimais. „Nusipelnęs panevėžietis“ (1999), apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi (2003), Rotary judėjimo P.M. Fellow medaliu (2003).

2020 07 13

115 metų, kai Panevėžyje Marijos gatvėje atidaryta (1905) keturklasė mergaičių mokykla.

Petras Pundzevičius-Petliukas
2020 07 13

140 metų, kai Laibiškiuose (Kupiškio r.) gimė (1880) rašytojas, operos solistas, karininkas Petras Pundzevičius-Petliukas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1914 baigė Rygos politechnikos institutą. 1919 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę ir paskirtas karininku į Kupiškio komendantūrą. Lietuvos kariuomenėje tarnavo iki 1939. Režisavo ir pats vaidino Rygos lietuvių scenos mėgėjų spektakliuose. 1907 Rygoje įdainavo ir įkalbėjo pirmąsias lietuviškas gramofono plokšteles. Parašė pjesių vaidinimams, periodikoje paskelbė apsakymų, humoreskų. Apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu (1928), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928). Mirė 1955 07 18 Kaune.

Apolinaras Likerauskas
2020 07 15

125 metai, kai Peterburge (Rusija) gimė (1895) chorvedys, kapelmeisteris, dainininkas, pedagogas Apolinaras Likerauskas. Vaikystėje gyveno Berčiūnuose (Panevėžio r.), vėliau – Biržų krašte. 1917–1920 studijavo Kauno kunigų seminarijoje, 1921–1924 mokėsi Kauno muzikos mokykloje. Nuo 1927 Biržų gimnazijos muzikos ir dainavimo mokytojas, ten įkūrė liaudies teatrą ir pastatė keletą veikalų, koncertavo kaip solistas. 1928 Biržuose suorganizavo mokytojų kursus. 1940–1945 dirbo Panevėžyje berniukų gimnazijoje, Muzikos mokykloje. Įkūrė Meno mylėtojų draugiją, vadovavo jos liaudies ansambliui. Rašė straipsnius į jaunimo laikraštį „Ateitis“. Važinėjo po Lietuvą, padėdamas organizuoti chorus, chorvedžių suvažiavimus ir dainų šventes. 1924 prisidėjo prie pirmosios visos Lietuvos dainų šventės organizavimo. Mirė 1984 02 05 Antaviliuose (Vilniaus r.).

Irena Vasiulytė-Kudokienė
2020 07 16

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1945) aktorė Irena Vasiulytė-Kudokienė. 1964 baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio V. Žemkalnio gimnazija), 1967 – J. Miltinio dramos studiją. Nuo 1967 vaidino Panevėžio dramos teatre. Teatre ir kine sukūrė daugiau kaip 70 vaidmenų.

Vytautas Tallat-Kelpša
2020 07 17

65 metai, kai Pagėgiuose (Šilutės r.) gimė (1955) dailininkas skulptorius Vytautas Tallat-Kelpša. 1978 baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Nuo 1980 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje, surengė personalinių parodų. Nuo 1988 Panevėžio dailės mokyklos direktorius. Tarptautinių akmens simpoziumų Panevėžyje organizatorius. Nuo 1995 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Kūrybos sritys – skulptūra, keramika, tapyba. „Nusipelnęs panevėžietis“ (1999), „Metų panevėžietis“ (2021).

Laima Zofija Barisaitė-Zelenkevičienė
2020 07 18

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1930) dailininkė grafikė Laima Sofija Barisaitė-Zelenkevičienė. 1954 baigė Vilniaus dailės institutą. Nuo 1954 dalyvavo parodose. Sukūrė spalvotų monotipijų, kartono raižinių, lino raižinių, karpinių, iliustravo knygų, nuliejo akvarelių, nutapė paveikslų. Mirė 2005 10 11 Vilniuje.

Romualdas Krikščiūnas
2020 07 18

90 metų, kai Kaune gimė (1930) Lietuvos vyskupas emeritas, bažnytinės teisės dr., prof. Romualdas Krikščiūnas. 1950–1954 mokėsi Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1959–1963 Popiežiškajame Laterano universitete Romoje studijavo bažnytinę teisę. Nuo 1954 Kristaus Prisikėlimo parapijos Kaune vikaras, nuo 1959 – klebonas. Nuo 1963 Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris. 1963–1973 dėstė Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1969 Amajos titulinis vyskupas, Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos vyskupo augziliaras ir generalinis vikaras. 1973–1983 Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius. Nuo 2004 dirbo sielovadinį darbą Kristaus Prisikėlimo parapijoje Kaune. Mirė 2010 11 02 Kaune.

Nevėžio užtvanka
2020 07 21

40 metų, kai Panevėžyje iškilmingai atidaryta (1980) Nevėžio užtvanka („Ekrano“ marios).

Panevėžio sporto rūmai
2020 07 21

55 metai, kai atidaryti (1965) Panevėžio sporto rūmai. Architektas – Jonas Putna.

Jonas Yčas
2020 07 21

140 metų, kai Šimpeliškiuose (Biržų r.) gimė (1880) istorikas, pedagogas, valstybės veikėjas, prof. Jonas Yčas. 1903 baigė Sankt Peterburgo universitetą. 1918–1919 LR švietimo ministras. 1920–1925 Panevėžio berniukų ir mergaičių gimnazijų direktorius. Nuo 1922 Lietuvos universitete dėstė Lietuvos, Prūsijos, Vokietijos, Latvijos istoriją. Bendradarbiavo periodiniuose leidiniuose: „Biržų žinios“, „Kultūra“, „Laikinosios vyriausybės žinios“, „Lietuvos aidas“, „Lietuvos mokykla“, „Mūsų žodis“, „Panevėžio balsas“ ir kt. Daugiausia tyrė Biržų miesto praeitį ir Radvilų giminės veiklą. Parašė monografiją „Biržai. Tvirtovė, miestas ir kunigaikštystė“ (1931). Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928). Mirė 1931 12 17 Kaune.

Ramūnas Klimas
2020 07 22

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1945) rašytojas Ramūnas Klimas. 1968 Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultete baigė elektrotechniką. Dirbo Kauno radijo gamykloje ir Panevėžio autokompresorių gamykloje, 1978–1986 – Lietuvos rašytojų sąjungoje. Nuo 1986 žurnalo „Pergalė“ (nuo 1991 „Metai“) redaktoriaus pavaduotojas. Išleistos 5 jo knygos. Mirė 2002 12 22 Vilniuje.

Robertas Pukenis
2020 07 23

65 metai, kai Anykščiuose gimė (1955) kunigas, teologijos ir teisės m. dr., literatas, visuomenininkas Robertas Pukenis. 1974–1979 studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, 1992–1997 – bažnytinę ir pasaulietinę teisę Romos (Italija) Laterano popiežiškajame universitete, 1997–2002 – Lumsos universitete Romoje. 1979–1981 tarnavo Krekenavoje vikaru. 1981–1989 Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, nuo 1985 ir Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas. 2002 dėstė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete bei Politologijos ir diplomatijos institute. 2003–2008 Panevėžio vyskupijos generalvikaras. 2007–2008 ir 2009–2011 Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos pirmininkas, nuo 2011 – kapitulos narys. Nuo 1992 Lietuvos žurnalistų draugijos narys. Išleido keletą poezijos ir publicistikos knygų.

Vytautas Kurnickas
2020 07 23

65 metai, kai Kučiuose (Panevėžio r.) gimė (1955) operos solistas, kompozitorius Vytautas Kurnickas. 1968–1972 mokėsi Panevėžio pedagoginėje muzikos mokykloje. 1984 baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją. 1984–1985 Kauno muzikinio teatro, 1985–1986 Klaipėdos liaudies operos teatro, 1987–1996 Klaipėdos muzikinio teatro, nuo 1994 Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas. Surengė solinių koncertų, dainavo su kameriniais ansambliais, kameriniais ir simfoniniais orkestrais. Sukūrė vokalinių ciklų, apie 300 dainų ir romansų, išleido rinkinių.

PanTV
2020 07 24

30 metų, kai Panevėžio mieste ir rajone transliacijas pradėjo (1990) regioninis televizijos kanalas „Pan TV“. Steigėjai – Saulius Bukelis ir Violeta Bukelienė. 2018 televizijos kanalas nutraukė transliaciją.

Lina Ever
2020 07 24

50 metų, kai Panevėžyje gimė (1970) žurnalistė, rašytoja Lina Ever (Bandzaitė-Neverbickienė). Mokėsi Panevėžio 5-oje vidurinėje mokykloje (dab. Panevėžio 5-oji gimnazija). Studijavo Vilniaus universitete. Dirbo laikraštyje „Respublika“, vėliau buvo atstovė spaudai, renginių organizatorė, ryšių su visuomene konsultantė, tarptautinės įmonės filialo Lietuvoje vadovė. Nuo 2012 gyvena Berlyne (Vokietija). 5 knygų autorė.

Alfonsas Beresnevičius
2020 07 25

100 metų, kai Pasvalyje gimė (1920) dailininkas, pedagogas Alfonsas Beresnevičius. Nuo 1959 gyveno Panevėžyje. 1965 baigė Vilniaus dailės institutą. Dirbo dailininku miesto kino teatruose, Operetės liaudies teatre, „Lietkabelio“ gamykloje, J. Balčikonio vidurinės mokyklos piešimo-braižybos mokytojas. Nuo 1968 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Sukūrė portretų, peizažų, natiurmortų. Rašė į vietinę spaudą straipsnius dailės klausimais, parodų recenzijas. Mirė 1989 09 22 Panevėžyje.

Vidmantas Fijalkauskas
2020 07 26

55 metai, kai Ukmergės r. gimė (1965) aktorius Vidmantas Fijalkauskas. 1992 baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. 1991–1992 Lietuvos valstybinio akademinio teatro aktorius. 1992–2006 ir 2011–2014 Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorius. 2007–2008 vadovavo Panevėžio teatrui „Menas“. 2006 Klaipėdos universitete įgijo teatro pedagogo kvalifikaciją. Nuo 2014 dirba Lietuvos rusų dramos teatre. Sukūrė vaidmenų kine, režisavo keletą spektaklių.

2020 07 27

105 metai, kai vykstant Pirmajam pasauliniam karui vokiečių kariuomenė užėmė (1915) Panevėžį.