Kostas Kudokas
2020 09 08

95 metai, kai Baibokuose (Panevėžio r.) gimė (1925) vienas antisovietinių partizanų Vidurio Lietuvoje vadų, karys savanoris, pulkininkas Kostas Kudokas (slap. Baltaragis, Juška, Ilgūnas, Diemedis). Gyveno Baibokuose. Baigęs Panevėžio gimnaziją dirbo Pernaravos kaimo pradinės mokyklos vedėju. 1944 įsitraukė į antisovietinį partizaninį judėjimą. 1949–1950 Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės (Lukšio rinktinė) Mindaugo tėvūnijos, Lietuvos žaliosios rinktinės vadas, paskirtas Prisikėlimo apygardos štabo viršininku. Žuvo 1951 07 07 Tyrulių miško Sidarių kaimo apylinkėse (Radviliškio r.).

Aleksandras Dambrauskas-Jakštas
2020 09 08

160 metų, kai Kuronyse (Kėdainių r.) gimė (1860) kunigas, literatūros kritikas, poetas, visuomenės veikėjas Aleksandras Dambrauskas-Adomas Jakštas. 1881 įstojo į Žemaičių kunigų seminariją Kaune. 1884 mokslus tęsė Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1888–1889 Panevėžio realinės mokyklos kapelionas. 1898  Kauno kunigų seminarijos Šv. Rašto ir bažnytinės teisės dėstytojas. 1900–1905 Peterburgo dvasinės akademijos profesorius. 1906 grįžęs į Kauną įsteigė Šv. Kazimiero knygų leidimo draugiją ir iki mirties jai vadovavo. 1911 su kitais įkūrė Ateitininkų organizaciją. Pirmojo pasaulinio karo metu dėstė Kauno kunigų seminarijoje. 1922 – Lietuvos universiteto garbės profesorius, 1926 – Teologijos-filosofijos fakulteto garbės profesorius, 1929 – Matematikos-gamtos fakulteto matematikos garbės daktaras, 1934 – Humanitarinių mokslų fakulteto filosofijos garbės daktaras. 1922 su kitais įsteigė Lietuvių katalikų mokslų akademiją, buvo jos pirmininkas. 1918 įkūrė Lietuvos esperantininkų sąjungą. 1890 išleido pirmąjį esperanto kalbos vadovėlį. Redagavo žurnalus „Draugija“, „Nedėldienio skaitymas“, „Ateitis“, „Litova stelo“ ir kt. Apdovanotas DLK Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu (1928). Mirė 1938 02 19 Kaune.