Panevėžio apskrities Europos informacijos centras
2020 10 27

20 metų, kai įkurtas (2000) Panevėžio apskrities Europos informacijos centras. Nuo 2005 – Panevėžio „Europe Direct“ informacijos centras.

Bronė Butrimaitė-Rupainienė
2020 10 27

115 metų, kai Grajauskuose (Raseinių r.) gimė (1905) poetė Bronė Butrimaitė-Rupainienė. Baigė lenkišką pradinę mokyklą Rygoje. Nuo 1965 iki mirties gyveno Panevėžyje. Sukūrė apie 350 eilėraščių, išleisti du jos eilėraščių rinkiniai. Mirė 1994 08 23 Panevėžyje.

Antanas Maksimaitis
2020 10 27

120 metų, kai Akmeniuose (Lazdijų r.) gimė (1900) karininkas, kartografas, literatas Antanas Maksimaitis (Maksimavičius). 1920 baigė Marijampolės mokytojų seminariją, 1924 – Karo mokyklą Kaune, 1927 – Lietuvos universitetą. Mokytojavo įvairiose Lietuvos vietose. 1923 dalyvavo Klaipėdos sukilime. Nuo 1934 gyveno Panevėžyje, tarnavo Pirmajame artilerijos pulke. Antrojo pasaulinio karo metais tarnavo Rusijos armijoje. Bendradarbiavo spaudoje, paskelbė eilėraščių, išvertė rusų poetų kūrybos. Žuvo 1943 07 26 Oriole (Rusija), 1954 palaikai perlaidoti Panevėžyje.

Jurgis Bonaventūra Pauliukas
2020 10 27

135 metai, kai Palaukiuose (Panevėžio r.) gimė (1885) vienuolis domininkonas, bažnytinės teisės dr. Jurgis Bonaventūra Pauliukas. Nuo 1907 gyveno JAV. 1920 baigė kunigų seminariją, 1929 – katalikų universitetą Vašingtone. 1932 grįžo į Lietuvą. Atkūrė lietuvių dominikonų Angelo Sargo provinciją Raseiniuose. 1941 išvyko į Vokietiją, ten kunigavo. Nuo 1947 gyveno JAV, dirbo kapelionu, dėstė religiją ir lotynų kalbą, religiniais klausimais rašė straipsnius į spaudą. Mirė 1956 07 13 Naujajame Orleane (JAV).

Prelatas Povilas Šidlauskas. Apie 1938 m. Nuotrauka iš Kristupo Šidlausko asmeninio archyvo
2020 10 27

130 metų, kai Puknioniuose (Pakruojo r.) gimė (1890) kunigas Povilas Šidlauskas. 1911–1916 studijavo Kauno kunigų seminarijoje, 1924–1926 – Lietuvos universiteto teologijos-filosofijos fakultete Kaune. 1926–1931 ėjo Panevėžio vyskupijos kurijos kanclerio pareigas. 1932–1944 Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros klebonas. Nuo 1933 Panevėžio Vincento Pauliečio draugijos pirmininkas, nuo 1937 Panevėžio šv. Zitos draugijos pirmininkas. Nuo 1937 pirmininkavo Berčiūnų bažnyčios statybos komitetui, o 1938–1944 rūpinosi Berčiūnų Jėzaus Širdies bažnyčios statyba. 1950 sovietų valdžios areštuotas kalėjo Sibire. 1954 grįžo į Lietuvą ir iki 1962 dirbo pastoracinį darbą prie Panevėžio katedros. Mirė 1973 05 22 Kulautuvoje (Kauno r.), palaidotas Panevėžyje.

2020 spalis

100 metų, kai Panevėžyje įsikūrė (1920) pirmoji skautų draugovė – „Kęstučio“. Įkūrėjas – karininkas Vladas Rozmanas.