Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčios ir marijonų vienuolyno pastatas

Pastabos

Vienuoliai marijonai Panevėžyje įsikūrė 1927 m. prie Švč. Trejybės bažnyčios. 1938 m. vysk. K. Paltaroko suteiktame sklype Agronomijos g. Marijonų vienuolijos generolo Andrejaus Cikotos rūpesčiu pradėti statyti noviciatas ir koplyčia. Statyba rūpinosi kunigas St. Mažeika. Modernizmo stiliaus pastatas baigtas statyti 1939 m. ir rugpjūčio 15 d. vysk. K. Paltarokas koplyčią pašventino, suteikdamas jai Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vardą.

1948 m. koplyčia ir vienuolynas sovietinės valdžios nacionalizuoti, po metų koplyčia palikta be kunigo ir uždaryta. Jos inventorius perduotas Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčiai. Koplyčios altorius su tabernakuliu, kryžius, 12 žvakidžių, 16 suolų su 60 vietų pervežti į Panevėžio katedrą. Koplyčia paversta sandėliu. 1964 m. koplyčioje įrengtos LSSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialo saugyklos, 1980 m. – vaikų dailės mokyklos aktų salė (mokykla buvusiame marijonų vienuolyne veikė 1970–1992 m.).

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę vienuolynas ir koplyčia sugrąžinti tikintiesiems – vaikų dailės mokykla 1992 m. iš patalpų išsikėlė. Pastate vėl įsikūrė vienuoliai marijonai. Koplyčia atnaujinta, 1992 m. iš naujo pašventinta.

2003–2004 m. atliktas kapitalinis remontas, stogas uždengtas čerpėmis, virš stogo atnaujinta apžvalgos aikštelė. Remontu rūpinosi kun. R. Pukenis.

2010 07 01 vienuoliai marijonai, mažėjant jų gretoms, iš Panevėžio pasitraukė. Patalpas ir koplyčią perėmė Panevėžio vyskupija.

Vienuolyne veikia Panevėžio vyskupijos Sielovados centras – Katechetikos, Šeimos ir Jaunimo centrai su auditorijomis ir salėmis bei skautų, ateitininkų, Maltos ordino ir Gausių šeimų bendrijos būstinės.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/0D50750D-B4ED-42D8-B41D-6B8650E0AB7D
  2. Kaziukonis, Leonas. Marijonų koplyčia sovietmetyje. Prieiga internete: https://paneveziokrastas.pavb.lt/istorijos-puslapiai/marijonu-koplycia-sovietmetyje/
  3. Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčia. Iliustr. // Panevėžio vyskupijos bažnyčios. Kaunas, [2012]. P. 96–97.
  4. Vilkončius, Evaldas. Tarpukario architektūra Antano Gargaso akimis. Iliustr. // Senvagė. 2020, nr. 1, p. 44–47.