Dailininko Kazio Šimonio iliustruotos knygos

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Retų knygų fonde saugoma nemažai iš Kupiškio krašto kilusio dailininko Kazio Šimonio iliustruotų knygų. Susidomėjusius bibliotekoje veikiančia dailininko jubiliejui skirta paroda iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių, kviečiame susipažinti ir su 1922–1941 m. išleistomis knygomis.

Retų knygų fonde saugoma 21 Kazio Šimonio iliustruota ar apipavidalinta knyga. Tarp jų ir viena jo paties parašyta poetinės prozos knyga „Girių giesmės“ (1936). Pateikiame visų knygų sąrašą, galerijoje – leidinių viršelių ar iliustracijų vaizdus. Su knygomis susipažinti galite Bibliotekos skaityklose užsisakę jas elektroniniame kataloge.

Seniausia G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugoma Kazio Šimonio iliustruota knyga „Dainos: žmonių poezijos antologija“ (1922), kuriai įvadą parašė Kazys Binkis, eksponuojama šalia dabar veikiančios dailininko darbų parodos. Šią knygą, kuri buvo labai blogos būklės, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Dokumentų konservavimo ir restauravimo centre 2012 m. restauravo Bibliotekos knygų restauratorė Laima Charmanskienė.

Kviečiame domėtis.

Kazio Šimonio iliustruotų leidinių sąrašas (chronologine seka):
1. Dainos: žmonių poezijos antologija. Tekstas [pratarmė] Kazio Binkio; piešiniai Kazio Šimonio. Šiauliai, 1922. 194, [2] p.
2. Šimkus, Stasys. Kur bakužė samanota… [Natos]. Muzika St. Šimkaus; žodžiai Pr. Vaičaičio; virš. dail. K. Šimonis. Kaunas, 1923. 3 p.
3. Lastas, Adomas. Lietuvos knygnešio likimas: pergyvenimų apysaka. K. Šimonio piešiniai. Šiauliai, 1925. 52 p.
4. Neužmiršk Lietuvos. Redagavo A. Marcinkevičius; [viršelis pieštas dail. Šimonies; vinjetės V. Bičiūno]. Kaunas, 1927. 236 p.
5. Krupavičius, Mykolas. Liaudies tarnyboj. Vinjetės dailininko V. Šimonio. Kaunas, 1928. 95, [1] p.
6. 1928 m. vasario 16: 10 metų Lietuvos Nepriklausomybės sukaktuvėms paminėti: [straipsnių rinkinys]. Redagavo A. Marcinkevičius; viršelį ir vinjetes piešė K. Šimonis. Kaunas, 1928. 288 p.
7. Spalių 9-oji: Vilniaus užgrobimo 9-rių metų sukaktuvėms paminėti. Viršelį piešė dail. K. Šimonis. Kaunas, 1929. 23, [1] p.
8. Binkis, Kazys. Atsiskyrėlis Antanėlis: eiliuota pasaka mažiems ir dideliems vaikams. Paveikslai K. Šimonies. [Kaunas], [1930]. [32] p.
9. 1930 – Vytauto Didžiojo – metų Vasario 16: Lietuvos nepriklausomybės 12 metų sukaktuvėms paminėti: Lietuvos šaulių sąjungos kartinis leidinys. Redagavo A. Marcinkevičius; viršelį ir vinjetes piešė K. Šimonis. Kaunas, 1930. 106, [6] p.
10. Pamatykime Lietuvą! Viršelyje dail. A. Žmuidzinavičiaus paveikslas; vinjetės dail. K.Šimonies; pirmas paveikslas tekste dail. A. Varno. Kaunas, 1930. 108, [4] p.
11. Venclauskas, Mykolas. Liaudies pasakos eilėmis. Iliustracijas darė K. Šimonis. Kaunas, 1931. 179, [2] p.
12. Vladas Putvinskis-Putvys: jo gyvenimas ir parinktieji raštai. T. 2: Ideologiniai ir publicistiniai raštai. Viršelį ir vinjetes piešė dailininkas K. Šimonis. Kaunas, 1933. 304 p.
13. Krėvė, Vincas. Sparnuočiai liaudies padavimuose. Vinjetes ir užsklandas piešė dail. K. Šimonis. Kaunas, 1933. 190, [1] p.
14. Aukštaičių pasakos. Spaudai paruošė P. Vaičiūnas; vinjetes piešė K. Šimonis. Kaunas, 1934. 192 p.
15. Vladas Putvinskis-Putvys: jo gyvenimas ir parinktieji raštai. T. 3: Grožiniai ir filosofiniai raštai. Viršelio užrašus braižė dail. A. Šepetys; vinjetes piešė dail. K. Šimonis. Kaunas, 1934. 308 p.
16. Mūsų pasakos. Spaudai paruošė S. Nėris. Vinjetes piešė K. Šimonis. Kaunas, 1934. 160 p.
17. Šimonis, Kazys. Girių giesmės. Kaunas, 1936. 87, [1] p.
18. Giedraitis-Giedrius, Antanas. Gamtoje pasidairius: apsakymėliai. Iliustravo K. Šimonis. Kaunas, 1938. 126, [2] p.
19. Tautosakos darbai = Folklore studies: Lietuvių tautosakos archyvo leidinys. Redaktorius Jonas Balys. T. 5: Lietuvių liaudies melodijos = Lithuanian folk-melodies. Spaudai paruošė J. Čiurlionytė; viršelį piešė K. Šimonis. Kaunas, 1938. 310 p.
20. Prisikėlusi Lietuva: poezijos antologija. Spaudai paruošė Kazys Papečkys. Dailininkas K. Šimonis. Kaunas, 1939. 175 p.
21. Daukantas, Simonas. Žemaičių pasakos. Paruošė M. Untulis; redagavo Babrauskas; iliustracijos K. Šimonio. Kaunas, 1941. 207 p.

Informaciją parengė
Audronė Palionienė
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja
audrone.palioniene@pavb.lt

Leidinių viršelius ir iliustracijas skenavo
Ilona Mažylytė
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė