Mamerto Indriliūno šeimos archyvo dokumentai

Atvertas Mamerto Indriliūno šeimos archyvas

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje nuskenuotas pluoštas dokumentų iš ypatingo likimo Biržų krašto literato Mamerto Indriliūno (1920–1945) šeimos archyvo – asmens dokumentai, laiškai, albumas su giminaičių bei mokslo draugų nuotraukomis, sveikinimų atvirukai, atsiminimų rankraštis.

Mamertas Indriliūnas gimė 1920 m. sausio 28 d. Gataučiuose, Vabalninko valsčiuje. 1938 m. baigęs Biržų gimnaziją, studijavo lituanistiką Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete. 1941–1943 m. studijavo Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, čia jis dalyvavo V. Mykolaičio-Putino literatų būrelyje, B. Sruogos teatro seminare. 1944 m. prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai, įsijungė į pasipriešinimo judėjimą, priklausė Šato partizanų būriui, kuris veikė Vabalninko ir Krinčino valsčių teritorijoje. Žuvo su broliu Jonu ir kitais partizanais 1945 m. vasario 21 d. Leliškiuose prie Krinčino.

M. Indriliūnas – vienas įžvalgiausių savo kartos literatūros kritikų. Kritikos straipsnius, recenzijas publikavo žurnaluose „Ateitis“, „Naujoji Romuva“ ir kituose. M. Indriliūnas pasižymėjo ir kaip geras vertėjas, mokėjęs rusų, vokiečių, prancūzų, anglų ir italų kalbas. M. Indriliūnas vertė William Buler Yeats′o, Rainer Maria Rilke′s, Francis James′o, Oskaro Milašiaus kūrybą.

Nuotraukose M. Indriliūnas įamžintas su pradžios mokyklos mokslo draugais, vėlesnėse – Biržų gimnazijoje, kartu su būsimais poetais Eugenijumi Matuzevičiumi, Pauliu Dreviniu, rašytoju Broniumi Krivicku, studijų Kauno Vytauto Didžiojo universitete metu – su poetais Kaziu Bradūnu ir Vytautu Mačerniu.

M. Indriliūno laiškuose, rašytuose namiškiams 1938–1944 m., jaučiamas gimtųjų namų ilgesys, kurio neužgožė studentiško gyvenimo įspūdžiai.

Atsiminimų rankraštyje M. Indriliūno jaunesnioji sesuo Akvilė Indriliūnaitė-Zubienė 1989 m. aprašė savo, tuomet 24 metų merginos, ir mamos skaudžius išgyvenimus, alinantį darbą tremtyje Sibire.

Mamerto Indriliūno artimiesiems leidus, šių unikalių dokumentų skaitmeniniai vaizdai bus skelbiami Biržų rajono savivaldybės J. Bielinio viešosios bibliotekos kompiuterių tinkle, o dalis dokumentų – Bibliotekos internetinėje svetainėje.

Nuotraukoje – Mamerto Indriliūno šeimos archyvo dokumentai.

G. Brimonienės nuotrauka

Informaciją parengė
Greta Brimonienė
Regioninio skaitmeninimo skyriaus vyr. metodininkė
greta.brimoniene@pavb.lt