Vytautas Baliūnas

In memoriam Vytautas Baliūnas

2017 m. spalio 1 d. mirė pedagogas, kraštotyrininkas, bibliofilas, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos bičiulis Vytautas Baliūnas. Miestas neteko išskirtinės asmenybės, ypač nusipelniusios Panevėžio švietimui ir kultūrai.

Vytautas Baliūnas, ilgametis Panevėžio 1-osios vidurinės mokyklos (dabar J. Balčikonio gimnazija) mokytojas ir direktorius, mokyklos istorijos ir kraštotyros muziejaus įkūrėjas gimė 1930 m. Vilkiškiuose (Pasvalio r.). 1949 m. baigęs Panevėžio berniukų gimnaziją, pedagogo darbą pradėjo Truskavos septynmetėje mokykloje. Geografijos specialybę tuometiniame Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute neakivaizdžiai įgijo 1959 m. Mokslai užsitęsė dėl tarnybos Sovietų kariuomenėje. Nuo 1954 m. dirbo Smiltynės, Naujamiesčio mokyklose (Panevėžio r.), Panevėžio mokykloje-internate. Nuo 1965 m. Panevėžio 1-ojoje vidurinėje mokykloje (J. Balčikonio gimnazijoje) pradėjo dėstyti geografiją ir kartu buvo direktoriaus pavaduotojas (1965–1979 m.), direktorius (1979–1990 m.), gimnazijos Istorijos muziejaus vadovas (nuo 1990 m.). 1972 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokytojo vardas, 1996 m. – geografijos mokytojo eksperto, 1999 m. – kraštotyros pedagogo eksperto kvalifikacinė kategorija. V. Baliūnas 1996 m. ir 1999 m. pelnė Labiausiai nusipelniusio švietimo srityje panevėžiečio vardą, 2011 m. už vertingus kraštotyros darbus pelnė kalbininko Petro Būtėno premiją. Mokytojas Vytautas Baliūnas įvertintas ir valstybiniais apdovanojimais – 1994 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 2-ojo laipsnio medaliu, o 2016 m. už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą apdovanotas LR Seimo įsteigtu Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“. Atsiimdamas šį paskutinįjį apdovanojimą jis džiaugėsi, kad turi tiek draugų, kurie įvertino jo darbus.

Vytautas Baliūnas parengė tokius didelės apimties leidinius kaip „Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija (1727–1995)“ (1995, 428 p.), „Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, 1727–2002. Jubiliejinių 2002–2003 mokslo metų kalendorius“ (Panevėžys, 2002, 387 p.), „Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose“ (Panevėžys, 2007, 799 p.), rengė pranešimus įvairių organizacijų rengiamose konferencijose, publikacijas švietimo ir kultūros leidiniuose. V. Baliūnas kaip lektorius aktyviai dalyvaudavo ir mūsų bibliotekoje organizuojamose krašto kultūros paveldui, knygos kultūros ir bibliotekų istorijai skirtose konferencijose, parengė tokius pranešimus kaip „Juozo Balčikonio gimnazijos istorijos muziejus – praeities pažinimui ir mokinių auklėjimui“ (1998), „Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos istorinių bibliotekų likimai“ (1999), „Panevėžio moksleivių periodiniai leidiniai XX amžiaus pirmoje pusėje“ (2000), „Pedagogė ir filantropė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė amžininkų atsiminimuose“ (2001), „Zenono Dučmano karo metų dienoraštis“ (2005), „Buvusių mokinių 1940 m. pasitraukusių į Vakarus archyvinė medžiaga Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos Istorijos muziejaus fonduose“ (2008), „Gabrielės Petkevičaitės-Bitės pėdsakai Panevėžio gimnazijoje“ (2010), „Panevėžio berniukų gimnazijos mokinių laiškuose – prisiminimai ir darbai Lietuvai” (2013).

2015 m. bibliotekos rankraštyno fondai pasipildė įspūdinga Vytauto Baliūno dovana. Jis perdavė savo sukauptą medžiagą Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos istorijai – iš įvairių šaltinių surinktus dokumentus apie mokyklos veiklą, mokinius, mokytojus nuo pat 1727 metų, savo korespondenciją su buvusiais mokiniais, fotografijas. Visi šie dokumentai (virš 11 tūkst. lapų, susisteminti 124-iuose aplankuose) saugomi Vytauto Baliūno rankraščių fonde F162 ir jau ne kartą padėjo informacijos apie gimnaziją ieškantiems bibliotekos lankytojams.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos bendruomenė reiškia gilią užuojautą Vytauto Baliūno artimiesiems ir visiems, pažinojusiems šį taurų, darbui atsidavusį ir nenuilstantį Žmogų ir Mokytoją.

Velionis pašarvotas laidojimo namuose „Ramybės takas“
Šv. Mišios spalio 3 d. 8 val. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje
Laidotuvės spalio 3 d. 15 val.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos bendruomenės vardu
Audronė Palionienė
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja