Petras Ažubalis

Paroda „Niekada nenuleisk sparnų“ kviečia prisiminti kunigą Petrą Ažubalį

Kviečiame į stendinės parodos „Niekada nenuleisk sparnų…“, skirtos išeivijos kunigo Petro Ažubalio (1918–1980) 100-osioms gimimo metinėms paminėti, atidarymą lapkričio 14 d. 16 val. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje (Respublikos g. 14). Tikėjimo žmogus, lietuvybės puoselėtojas, o visų svarbiausia – altruistas. Toks asmuo šįkart atsidurs parodos centre.

P. Ažubalio gyvenimo faktai liudija jo atsidavimą Dievui ir ryžtingumą. Nors kunigo gimtasis kraštas – Biržai, nepalankios istorinės aplinkybės lėmė P. Ažubalio pasitraukimą už Atlanto. Antrojo pasaulinio karo metais kunigas persikėlė gyventi į Liuksemburgą, vėliau į Torontą, kur siekdamas neprarasti artumo Lietuvai ir suvokęs, kad kelio atgal nėra, vienijo užsienio lietuvius.

Kanadoje įkūręs lietuvišką salą, siekė išsaugoti ten gyvenusių lietuvių tautinę tapatybę – atgaivino lietuvišką šeštadieninę mokyklėlę vaikams, įsteigė laikraštį „Tėviškės žiburiai“, skatino jaunimo organizacijų veiklą, įkūrė labdaros organizaciją „Caritas“, padėjo tautiečiams įsitvirtinti Kanadoje, įgyti pilietybę, gauti socialines garantijas. Mississaugoje (mieste Kanados pietryčiuose, Ontarijo provincijoje) P. Ažubalis įsteigė Šv. Jono lietuvių kapines, kuriose iki šiol laidojami lietuviai, nepriklausomai nuo jų išpažįstamos tikybos.

„Niekada nenuleisti sparnų…“ – tai Petro Ažubalio kelrodis. Šie žodžiai tapo įkvėpimo šaltiniu ir Toronte gyvenančiai Petro Ažubalio giminaitei Daliai Ažubalienei, kuri užsibrėžė kilnų tikslą – iš įvairių šaltinių: Lietuvos valstybinio istorijos archyvo, Biržų krašto muziejaus „Sėla“, Kauno kunigų seminarijos, Linkuvos gimnazijos, surinkti P. Ažubalio Lietuvoje praleisto laiko liudijimus. Taip atsirado paroda „Niekada nenuleisk sparnų…“.

Kviečiame susipažinti su iškilia Biržų krašto asmenybe, kurios kilnūs darbai dar ir šiandien spinduliuoja šviesa.

Paroda veiks iki gruodžio 14 d.

Parodos rengėjai – Kanados lietuvių muziejus-archyvas ir Biržų krašto muziejus „Sėla“.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos informacija