Šachnelis Abraomas Meras. Nuotrauka iš: http://aidas.lt/lt/sveikata/article/13788-12-12-tauri-gydytojo-asmenybe

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Gegužės 7-ąją minėsime Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, o tai yra gera proga pasidomėti kaip lietuvių kalba skynėsi sau kelią į viešąsias erdves daugiakalbiame tarpukario Panevėžyje. Deja, bet nuo Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo praėjus net dvylikai metų, vis dar netrūko rūpesčių, siekiant lietuvių kalbos, kaip valstybinės, statuso įtvirtinimo visuomenėje. Tai iliustruoja ir „Panevėžio balse“ (1930 04 17) Pagyvenusiu lietuviu pasivadinusio autoriaus aprašytas renginys, skirtas gydytojo Š. A. Mero atminimui: „Panevėžio gydytojų draugija š. m. balandžio mėn. 10 d. 9 val. vak. sušaukė gydytojus, visuomenės veikėjus ir kai kurių įstaigų viršininkus į posėdį, kuriame buvo atvaizduota prieš dvi savaiti mirusio Dr-o Š. Mero asmenybė ir nuopelnai medicinos mokslo bei visuomeninio darbo srityje. Atsilankė pilnutėlaitė žydų gimnazijos salė rinktinės publikos. Posėdį atidarė Dr. Domaševičius, prabildamas į susirinkusius – rusiškai! Posėdžio pirmininku išrinktas atvykęs iš Kauno svečiuosna Dr. Jonas Staugaitis, buvęs seimo pirmininkas, irgi lietuviškai nei burnos neatvėrė. Taipgi rusiškai kalbėjo Dr. Gutmanas, Dr. Borokas, Dr. Gurvičienė ir kt., išskiriant vietos darbo inspektorių p. Kedį, kuris visgi išdrįso pakalbėti lietuviškai.

Pažymėtina, kad susirinkime dalyvavo beveik vieni žydai ir lietuviai, rusų, silpnai mokančių lietuviškai, buvo, rodos, du. Todėl nesuprantama, kuriems galams reikėjo demonstruoti rusų kalbą. Argi p. p. daktarai lietuviškai nemoka? O juk privalo mokėti. Lietuvos įstatymai draudžia nemokantiems valstybinės kalbos medicinos praktiką. Pagaliau, velionis buvo žydas, tarp Lietuvos žmonių visą savo amželį dirbo ir visur vien lietuviškai stengdavosi kalbėti. Būtų dar pateisintina, kad susirinkime nebūtų buvus paneigta žydų kalba, o dabar belieka tokį p. p. daktarų pasielgimą laikyti nekorektišku žygiu ir noru įžeisti lietuviškumą.

Galimas dalykas, kad p. p. Gutmanas, Borokas, Gurvičienė negali ilgos prakalbos lietuviškai pasakyti, bet šitaip elgiantis Dr. Domaševičių ir Dr. Staugaitį visgi nesitikėjome matyti.“

Nuotraukoje – Šachnelis Abraomas Meras. Prieiga internete: http://aidas.lt/lt/sveikata/article/13788-12-12-tauri-gydytojo-asmenybe