Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros Šv. Kazimiero varpas

Šv. Kazimiero varpas, skirtas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrai. „Franz Schilling Söhne“ liejykla. Bronza; h∼80 cm, Ø 92 cm. Apolda (Vokietija). 1931 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Juozapo Antanavičiaus fondas F147

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Šv. Kazimiero varpas, skirtas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrai. „Franz Schilling Söhne“ liejykla. Bronza; h∼80 cm, Ø 92 cm. Apolda (Vokietija). 1931 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Juozapo Antanavičiaus fondas F147

Artėjant kovo 4 dieną minimai Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero iškilmei, praeities mylėtojams pateikiame vieno iš Panevėžio katedros varpų, nominuoto Šv. Kazimiero vardu, fotografiją (1931, Apolda (Vokietija),  saugomą monsinjoro Juozapo Antanavičiaus fonde F147.

Karalaitis Kazimieras (1458–1484) Katalikų Bažnyčios pripažintas šventuoju, popiežiaus Urbono VIII 1636 m. buvo paskelbtas Lietuvos Globėju, o Pijaus XII 1948 m. – viso pasaulio lietuvių jaunimo Globėju. Įsteigus Panevėžio vyskupiją, jos globėju buvo paskirtas Šv. Kazimieras. Panevėžio katedros Šv. Kazimiero varpas byloja apie mūsų tėvų ir protėvių pagarbą dangiškajam globėjui.

Varpą išliejo Apoldos (Vokietija) liejykla „Franz Schilling Söhne“ (bronza; h∼80 cm, Ø 92 cm). Varpo svoris – 434 kg. Ant varpo liemens išlietas tekstas: „SIELA GRYNIAUSIA, / SIRDIE SKAISČIAUSIA, / MUSŲ TĖVYNĖS ŽIEDE RINKTINIS. / MELSK VISAGALI, GELBĖK MUS SALI, / ŠVENDAS KAZIMIERAI! / CATHEDRA PANEVĖŽENSIS 1931.“, Šv. Kazimiero reljefas, liejyklos ženklas ir pavadinimas: „FR. SCHILLING SÖHNE. APOLDA GOSSEN MICH!“. Įrašo žodžiai parinkti iš giesmės, skirtos Šv. Kazimierui. Šv. Kazimiero atvaizdas išlietas pagal skulptoriaus Juozo Zikaro sukurtą šventojo bareljefą.

Varpas 1931 m. pašventintas ir pakabintas Panevėžio katedros bokšte. Žinutėje „Nauji Panevėžio bažnyčių varpai“, išspausdintoje „Panevėžio balse“ (1931 08 23) skelbiama: „Iškilmėse dalyvavo daug žmonių su gausinga dvasiškija priešakyje. Pašventinimo apeigas atliko Vyskupo įgaliotas Generalvikaras prel. [J.] Gražys. Pritaikintą pamokslą pasakė kan. [P.] Šidlauskas. Netrukus iš aukštojo Katedros bokšto išgirsime naujus balsus, šaukiančius visus į Kristaus Karaliaus bažnyčią. Dieve, duok, kad tie balsai paveiktų ir visų atšalėlių širdis!“