Lietuvos kariuomenės vado generolo Silvestro Žukausko pagerbimas

JAV lietuvių organizacijos „Lietuvos vyčiai“ dovanos – Aukso kardo įteikimo ceremonija Lietuvos kariuomenės vadui generolui Silvestrui Žukauskui 1927 m. liepos 3 d. Kaune, Petro Vileišio aikštėje „Pavasario“ sąjungos jubiliejinio kongreso pavasarininkų II dainų šventės metu. Kairėje stovi: „Pavasario“ sąjungos vadovas prof. J. Eretas (tamsiu kostiumu); rankose kardą laiko JAV lietuvių „Lietuvos vyčiai“ organizacijos pirm. K. Viesula; centre stovi: gen. S. Žukauskas; dešinėje stovi dirigentas A. Likerauskas (stovi profiliu, tamsiu kostiumu). Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Povilo Šidlausko fondas F177

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

JAV lietuvių organizacijos „Lietuvos vyčiai“ dovanos – Aukso kardo įteikimo ceremonija Lietuvos kariuomenės vadui generolui Silvestrui Žukauskui 1927 m. liepos 3 d. Kaune, Petro Vileišio aikštėje „Pavasario“ sąjungos jubiliejinio kongreso pavasarininkų II dainų šventės metu. Kairėje stovi: „Pavasario“ sąjungos vadovas prof. J. Eretas (tamsiu kostiumu); rankose kardą laiko JAV lietuvių „Lietuvos vyčiai“ organizacijos pirm. K. Viesula; centre stovi: gen. S. Žukauskas; dešinėje stovi dirigentas A. Likerauskas (stovi profiliu, tamsiu kostiumu). Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Povilo Šidlausko fondas F177

Pateikiame fotografiją, saugomą ilgamečio Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros klebono kunigo Povilo Šidlausko fonde F177, kurioje įamžintas svarbus generolo Silvestro Žukausko biografijos 1927 m. įvykis, turėjęs platų atgarsį tiek kariuomenėje, tiek ir visuomenėje. Fotografijoje – JAV lietuvių organizacijos „Lietuvos Vyčiai“ dovanos – Aukso kardo įteikimo ceremonija Lietuvos kariuomenės vadui generolui Silvestrui Žukauskui 1927 m. liepos 3 d. Kaune, Petro Vileišio aikštėje „Pavasario“ sąjungos jubiliejinio kongreso pavasarininkų II dainų šventės metu.

Įdomi minimos dovanos istorija. JAV lietuviai įdėmiai sekė nepriklausomybės kovas 1919 m. vasarą Lietuvoje, žavėjosi Lietuvos kariuomene ir jos vyriausiuoju vadu gen. S. Žukausku. 1919 m. rugpjūčio 12–14 d. Pitsburge vyko JAV lietuvių Romos katalikų jaunimo organizacijos „Lietuvos vyčiai“ 7-asis seimas. Jo metu buvo priimtas nutarimas padovanoti generolui S. Žukauskui auksinį kardą. „Lietuvos vyčiai“ organizavo aukų rinkimą, įsteigė Aukso kardo fondą, iš kurio lėšų „RIDABOCK & Co“ dirbtuvėse (Niujorkas, JAV) buvo pagamintas paauksuotas kardas. 1927 m. liepos 2–4 d. Kaune buvo surengtas „Pavasario“ sąjungos 15 metų jubiliejinis kongresas. „Pavasario“ sąjungos vadovybė pakvietė generolą S. Žukauską būti kongreso Garbės komiteto nariu. Į kongresą atvyko ir JAV „Lietuvos vyčių“ delegacija, kuri atvežė gen. S. Žukauskui skirtą dovaną. 1927 m. liepos 3 d. Petro Vileišio aikštėje vyko pavasarininkų II dainų šventė, kurios metu įvyko kardo įteikimo ceremonija.

Po to, kai LR Prezidentas Antanas Smetona atidarė šventę ir jungtinis pavasarininkų choras, diriguojamas dainų šventės vadovo Apolinaro Likerausko, sugiedojo Lietuvos himną, į estradą pakilo kariuomenės vadas gen. S. Žukauskas, lydimas karininkų. Dvi Amerikos lietuvaitės vytės atnešė iš užjūrio atvežtą dovaną. JAV  „Lietuvos vyčių“ vadovas Kazys Viesula įteikė paradinį paauksuotą kavaleristų kardą gen. S. Žukauskui, linkėdamas „greitai praskinti kelią į Vilnių“. Gen. S. Žukauskas visos kariuomenės vardu padėkojo ir išreiškė viltį, kad „neužilgo garbingajai kariuomenei pasiseks praskinti kelią į Vilnių“.

Jubiliejiniame „Pavasario“ sąjungos kongrese gausiai dalyvavo ir panevėžiečiai. Tikėtina, kad iš Pakruojo krašto kilusio gen. S. Žukausko pagerbimo ceremoniją stebėjo ir jo kraštietis, buvęs šios nuotraukos savininkas kunigas Povilas Šidlauskas. Panevėžio vyskupas J. E. Kazimieras Paltarokas nuoširdžiai pasveikino pavasarininkus – „bažnyčios ir tautos žiedą“.

1933 m. pabaigoje gen. S. Žukauskas, dovanotą kardą laikydamas „ne vien savo, bet ir visų garbingos Lietuvos armijos kovotojų nuosavybe, nes visi jie kartu kovėsi už laisvę, nepriklausomybę ir garbę mylimos mūsų Tėvynės“, perdavė ginklą saugoti Vytauto Didžiojo karo muziejui.

Daugiau apie kardą: www.limis.lt