Paminklas lietuvių tautos žadintojui Vincui Kudirkai

Mokytojas Bronislovas Žiaunys prie paminklo rašytojui, tautinio atgimimo skleidėjui, laikraščio „Varpas“ redaktoriui, gydytojui Vincui Kudirkai (paminklo aut. skulpt. V. Grybas, 1934). Kudirkos Naumiestis (Šakių r.). 1937 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vytauto ir Silvijos Vilkončių fondas F154-244

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Mokytojas Bronislovas Žiaunys prie paminklo rašytojui, tautinio atgimimo skleidėjui, laikraščio „Varpas“ redaktoriui, gydytojui Vincui Kudirkai (paminklo aut. skulpt. V. Grybas, 1934). Kudirkos Naumiestis (Šakių r.). 1937 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Vytauto ir Silvijos Vilkončių fondas F154-244

Kudirkos Naumiesčio (Šakių r.) Varpo aikštėje stovi paminklas tautinio atgimimo veikėjui, lietuvybės puoselėtojui, rašytojui, laikraščio „Varpas“ redaktoriui, gydytojui Vincui Kudirkai (skulpt. V. Grybas, 1934).

1934 m. žurnalo „Trimitas“ 24-ame numeryje rašoma, kad „paminklas didingas. Ant moderniškai sukomponuoto pjedestalo, gražiam skvere stovi ekspresingas, klasiškas kūrinys – dr. Vincas Kudirka. Figūra vaizduoja Kudirką džiovininku esant, įdubusiais skruostais, apsivilkusį lietuviška liemene. Kairėje rankoje laiko „Varpą“, o ant jos apsiaustą. Dešinę gi ranką iškėlęs palydi savo šauksmą: „Kelkitės“. Visa figūra rodo milžinišką energiją. Priešakinis paminklo šonas papuoštas bareljefu, kuris vaizduoja Kudirkos vėlę, skambinančią Laisvės Varpu: „Kelkitės, kelkitės, kelkitės“. Paminklo užpakalinėje dalyje bareljefas, vaizduojantis V. Kudirką kalėjime. Vakarų šone iškaltas Kudirkos sukurtasis Lietuvos himnas, o rytų šone – šie jo žodžiai: Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną iš tų, kurie prilaiko jūsų namo sieną, – namas negrius <…>.

Paminklo atidengimo ir pašventinimo iškilmės buvo birželio 10 d. Tą pat dieną buvo ir Šakių rinktinės šaulių šventė. Iškilmes pagerbė atsilankymu Respublikos Prezidentas A. Smetona, vid. reikalų ministeris pulk. Rusteika, žemės ūkio min. Aleksa, sus. min. Vileišis, užs. reik. Zaunius, valst. kontr. Matulaitis, gen. Gerulaitis <…>.

Tenka pažymėti, kad Kudirkos Naumiesčio iškilmėmis stebėjosi ne tik naumiestiečiai, bet ir iš Vokietijos atėję žmonės. Dalyvavusieji ilgai minės ir gyvens šventės iškilmių įspūdžiais ir dr. V. Kudirkos dvasia.“