Kristaus Karaliaus Katedra

Pastabos

Pradėta statyti 1908 m. kaip Šv. Stanislovo bažnyčia. Iki Pirmojo pasaulinio karo sumūryti tik pamatai. 1926 m. įkūrus Panevėžio vyskupiją, jos katedra paskirta ši nebaigta statyti bažnyčia, jai suteiktas Kristaus Karaliaus vardas. Katedros statybos darbus bei lėšų jiems rinkimą organizavo Panevėžio vyskupas K. Paltarokas. Baigta statyti 1929 m. 1930 m. ją pašventino prel. J. Mačiulis-Maironis, 1933 m. konsekravo Kauno arkivyskupas metropolitas J. Skvireckas.

1930 m. pagal inž. P. Markūno projektą pastatytas gelžbetoninis katedros bokštas.

Katedra – vienbokštė, modernizuotų neobaroko formų, turinti klasicizmo ir baroko stilių bruožų. Interjeras įrengtas 1930–1933 m. Ąžuolinės altoriaus dalys pagamintos J. Rifesserio dirbtuvėje Tirolyje (Italija). Centrinis altorius – vyskupo K. Paltaroko dovana katedrai. Kristaus Karaliaus skulptūros centriniame altoriuje autorius – J. Zikaras. Sostas ir kanauninkų stalės pagaminti Kaune. J. Rifesserio dirbtuvėje pagamintos ir Kryžiaus kelio stotys. Pristatomas altorius įrengtas 28 metus katedroje klebonavusio mons. J. Antanavičiaus rūpesčiu. 1931 m. katedroje pastatyti gotiško stiliaus 25 registrų pneumatiniai vargonai, pagaminti XIX a. Karaliaučiuje. Keturi varpai nulieti Vokietijoje. Dešinėje – Šv. Pranciškaus altorius, vaizduojantis Apreiškimą, viršuje Šv. Stanislovo paveikslas. Kairėje – itališko stiliaus Mergelės Marijos altorius. Kryžiaus sakykloje autorius – dievdirbys V. Svirskis. Tai Tėvo Stanislovo dovana katedrai. 1939 m. Katedrą išdekoravo P. Puzinas. Skliauto kompozicijos „Stebuklas ties Polocku“ autorius – J. Mackevičius.

Vysk. Jurgio Matulaičio ir popiežiaus Pijaus XI skulptūras ant katedros pagrindinio fasado stogo pagamino V. Jakševičius su sūnumis.

1958 m. katedroje palaidotas pirmasis Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas.

1960 m. ant katedros fasado atidengtas vysk. K. Paltaroko biustas ir atminimo lenta.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/DFCDD72D-6AA5-4C35-A083-5D4C2307D1EF
  2. Baužienė, Morta. Duomenys apie architekto Ryčio Romano Steikūno kūrybą // Kultūros paminklai. [Nr.] 18 (2014), p. 101–110.
  3. Gasiūnas, Jonas. Panevėžio katedros statyba ; Katedra // Paltarokas K. Gyvenimo bruožai. Vilnius, 2005. P. 345–353.
  4. Gylys, Antanas. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra = Cathedral of Christ the King in Panevėžys = Die Christ-König Kathedrale in Panevėžys : [fotoalbumas]. Panevėžys, 2008. 53, [1] p. : iliustr.
  5. Paltarokas, Kazimieras. Panevėžio Katedra // Panevėžio bažnyčios / V. K. P. Panevėžys, 1936. P. 28–38.
  6. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra = Cathedral of Christ the King in Panevėžys : [fotoalbumas]. Kaunas, 2013. 46, [2] p. : iliustr.
  7. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra. Iliustr. // Panevėžio vyskupijos bažnyčios. Kaunas, [2012]. P. 126–129.
  8. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra. Iliustr. // Įdomiausios Lietuvos bažnyčios. Kaunas, 2016. P. 188–191.
  9. Savickienė, Daiva. Miesto šventovė atlaikė laiko išbandymus // Panevėžio balsas. 2014, bal. 28/geg. 4 (nr. 17), p. 10–11.