Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rektoratas

Pastabos

Šiame name 1926–1949 m. gyveno ir dirbo pirmasis Panevėžio vyskupijos vyskupas Kazimieras Paltarokas.

1926 m. įkūrus Panevėžio vyskupiją, kurija neturėjo patalpų, todėl tais pačiais metais vyskupija iš stačiatikių šventiko įsigijo medinį 5 kambarių namą Sodų g. 1 (dabar Sodų g. 3) su dideliu sodu. Pastatas pritaikytas vyskupijos reikmėms: suremontuotas, pertvarkytas, iš namo rytinės ir vakarinės pusių pristatyti 2 priestatai. Pirmame aukšte įrengti vyskupo butas, koplyčia, kanceliarija ir vyskupijos biblioteka. Antrajame įsikūrė vyskupo sekretorius, kancleris, 4 kambariai buvo skirti svečiams.

Pirmosios sovietinės okupacijos metais vyskupo namai ir sodas nacionalizuoti, juose apgyvendinta 10 rusų karininkų šeimų. Vyskupui leista gyventi jo miegamajame kambaryje nuomininko teisėmis. Antrojo pasaulinio karo metais pastatas vėl priklausė vyskupijai.

1949 m. pastate įkurdintos įstaigos, jo interjeras sugadintas, pastato vidaus išplanavimas pakeistas. Apie 1950–1966 m. čia veikė vaikų darželis, jį iškėlus įkurta vaikų poliklinika, jame veikusi iki 1971 m. Vėliau namas perduotas miesto Vykdomojo komiteto Švietimo skyriui, kuris čia įkurdino savo padalinius. 1976 m. pastatas smarkiai apgadintas dėl jame kilusio gaisro. Po remonto į jį vėl sugrįžo Švietimo skyriui priklausantys padaliniai, veikė Įdarbinimo biuras, Kraštotyros draugijos Panevėžio skyrius, kabinetą turėjo milicijos įgaliotinis. Sovietmečiu pastatui prigijo miestiečių jam suteiktas pavadinimas „Žalias namas“.

1989 m. pastatas grąžintas bažnyčiai, remontuotas, jame įkurta Švč. Trejybės klebonija, įrengtas vysk. K. Paltaroko memorialinis kambarys, pokario partizanų ir tremtinių muziejinė ekspozicija, veikė visuomeninės organizacijos – šaulių, politinių kalinių ir tremtinių, jaunimo organizacija „Jaunoji Lietuva“ ir kt. Dabar čia įsikūręs Švč. Trejybės bažnyčios rektoratas.

1991 m. šiaurinėje teritorijos dalyje pastatytas paminklas tremtinių kančioms atminti.

1995 m. pastato šiauriniame fasade atidengta vysk. K. Paltarokui skirta memorialinė lenta.

2016 m. vakarinėje teritorijos dalyje pastatytas paminklas vysk. K. Paltarokui. Monumente panaudotas Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios varpas, 2002 m. iškeltas iš bažnyčios varpinės.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/87f8cf78-35a2-4e87-b90a-0a592ecbd931
  2. Gasiūnas, Jonas. Vyskupo, vyskupijos kurijos ir tribunolo patalpos // Paltarokas K. Gyvenimo bruožai. Vilnius, 2005, p. 343–344.
  3. Mikeliūnienė, Stasė. Panevėžio miesto Sodų gatvės istorija : [mašinraštis]. Iliustr. Panevėžys, 1993–1994. Lap. 26–37.
  4. Pukenis, Robertas. Šv. Trejybės bažnyčia prisikelia // Panevėžio tiesa. 1989, liep. 26, p. 3.
  5. Vyskupo ir vyskupijos kurijos namai // Panevėžys: geografinės ir istorinės žinios apie apylinkes ir miestą. Chicago, 1963, p. 372–373.
  6. Šiaudinis, Valentas. Panevėžio mokytojų seminarija. Iliustr.. Lent. // Šiaudinis V. Lietuvos mokytojų seminarijos ir institutai 1775–1915 m. Vilnius, 2011. P. 47–62.