Jonas Mykolas Antanas Moigis

Jonas Moigis

Teisininkas, visuomenės veikėjas, filantropas.

Gimė 1867 11 25 Panevėžyje – mirė 1933 07 08 Karaliaučiuje (Vokietija), palaidotas Panevėžyje Šv. Petro ir Povilo bažnyčios kapinėse.

1878–1886 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Ją baigęs, įstojo į Maskvos universiteto Medicinos fakultetą. 1887 m. perėjo į Teisės fakultetą, jame studijavo iki 1891 m., kai už dalyvavimą studentų protesto akcijose iš universiteto buvo pašalintas. Teisininko diplomą įgijo 1891 m. Jaroslavlio Demidovo juridiniame licėjuje.

Su šeima įsikūrė Smolenske, 1896 m. pradėjo dirbti Smolensko teismo kandidatu, vėliau paskirtas teismo sekretoriaus padėjėju, sekretoriumi, Vyresniojo notaro padėjėju, galiausiai 1905 m. sausio mėn. – vyresniuoju notaru. 1917 m. vykstant revoliucijai Rusijoje, iš teismo pašalintas, įsidarbino Mokesčių inspekcijoje laisvai samdomu raštininku. Nuo 1917 m. siekė išvažiuoti į Lietuvą, tačiau bolševikų valdžia dėl jo visuomeninės veiklos trukdė tai padaryti, galiausiai areštavo. Kalintas Smolensko sunkiųjų darbų ir Smolensko priverstinio darbo kalėjimuose. Panevėžio miesto tarybos, Lietuvos vyriausybės bei privačių asmenų pastangomis 1921 m. iš kalėjimo išlaisvintas ir su šeima sugrįžo į Panevėžį. Dirbo juriskonsultu Panevėžio apskrities valdyboje, 1922 m. paskirtas Panevėžio notaru, juo dirbo iki mirties.

Jonas Moigis buvo vienas iš labiausiai gerbiamų panevėžiečių, savo profesine ir visuomenine veikla pelnęs didžiulį autoritetą. Visą savo gyvenimą buvo aktyvus įvairiose visuomeninėse veiklose. Gyvendamas Rusijoje dalyvavo lietuvių studentų draugijos veikloje. Smolenske dalyvavo lenkų-lietuvių draugijoje, buvo įsteigęs jos biblioteką, vėliau, draugijai skilus į atskiras lenkų ir lietuvių draugijas, dirbo Lietuvių draugijos taryboje. Tarp išeivių platino uždraustą lietuvišką spaudą, rūpinosi labdara, buvo vietos labdaros draugijos pirmininku. Smolenske įsteigė politinį lietuvių klubą. Grįžęs į Panevėžį vėl įsitraukė į visuomeninę veiklą. Buvo aktyvus daugelio besikuriančių organizacijų ir draugijų narys. Priklausė Šaulių, Vilniui vaduoti sąjungoms, Kalinių globos, Labdaros, Gimtajam kraštui tirti draugijoms, buvo didelis besimokančio jaunimo bičiulis ir globėjas, neturtingųjų rėmėjas. Jo rūpesčiu pastatyti Panevėžio ligonių kasos rūmai. Daug metų rinktas Ligonių kasos valdybos pirmininku. Buvo vienas iš Panevėžio kraštotyros muziejaus įkūrimo iniciatorių, besikuriančiam muziejui padovanojęs įvairių istorinių laikotarpių numizmatikos.

J. Moigis buvo ilgametis Panevėžio miesto tarybos narys. 1930 m. panevėžiečiai jį išrinko miesto burmistru, tačiau dėl sveikatos problemų notaras minėtų pareigų atsisakė.

Įvertinimas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio ordinas (1931).

Atmintis
Sūnus Algirdas Moigis, taip pat notaras, savo tėvo veiklai įprasminti, po jo mirties įsteigė stipendijas Panevėžio mokyklų gabiems mokiniams. Buvusiame Moigių namų komplekse įsikūręs Panevėžio kraštotyros muziejus. 1997 m. ant  pagrindinio pastato sienos atidengta memorialinė lenta, kurioje rašoma: „Gydytojo, visuomenės veikėjo Tado Anupro Moigio (1842–1904) namai. Šiame name 1921–1933 m. gyveno teisininkas, visuomenės veikėjas Jonas Moigis“. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rankraščių fonde saugomas gausus Moigių šeimos dokumentų rinkinys, jame yra ir J. Moigio gyvenimą bei veiklą liudijančių dokumentų.

 

Nuotraukoje Jonas Moigis. XX a. 3-ias deš. PKM. Prieiga internete: http://www.paneveziomuziejus.lt/lt/kasdien-pildoma-istorija/lietuvos-respublikos-metais/lietuvos-respublikos-metais


Svarbesnė literatūra apie J. Moigį

  1. Černiauskas, Norbertas. Moigis Jonas Mykolas Antanas. Bibliogr. išnašose // Lietuvos Respublikos notariatas (1918–1940) ir jo likimas / Norbertas Černiauskas, Marius Ėmužis, Kęstutis Kilinskas, Giedrė Polkaitė. Vilnius : Versus : Lietuvos notarų rūmai, [2021]. P. 128–131.
  2. Markuckytė, Elena. Jonas Moigis – vaikščiojantis teisingumas : nacionalinių vertybių rinkimai 2015 / Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Iliustr. // Mūsų Respublika. 2015, spal. 23–29, p. 12.
  3. Petrulienė, Alfreda. Panevėžio notaras Jonas Mykolas Antanas Moigis (1867–1933). Bibliogr. str. gale // Kraštiečiai: Moigių šeima : konferencijos pranešimai 2006 09 26. Panevėžys, 2006. P. 17–23.
  4. Petrulienė, Alfreda. Moigių šeima. Iliustr. // Moigių namai. Panevėžio kraštotyros muziejus. [Panevėžys] : Panevėžio kraštotyros muziejus, [2007]. P. 3–5.