Marija Kazimiera Kaupaitė

Marija Kazimiera Kaupaitė

Vienuolė, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos JAV ir Lietuvoje įkūrėja ir generalinė vyresnioji.

Gimė 1880 01 06 Gudeliuose (Panevėžio r.) – mirė 1940 04 17 Čikagoje (JAV).

Mokėsi namuose, privačioje mokykloje Panevėžyje, 1902–1905 m. – Šv. Kryžiaus vienuolyne Ingenbohlyje (Šveicarija).

Brolio kunigo Antano Kaupo kviečiama 1897 m. atvyko į Skrantoną (JAV), susipažino su Nazareto Šventosios Šeimos vienuolijos gyvenimu. 1905 m. Skrantone įstojo į Nekalčiausiosios Marijos Širdies seserų vienuolyną. 1907 m. su kunigu Antanu Staniukynu įsteigė Šv. Kazimiero seserų kongregaciją Maunt Karmelyje (JAV), davė įžadus ir tapo seserimi Marija. 1911 m. persikėlė į Čikagą – naujai vienuolynui pastatytą pastatą, mokytojavo prie vienuolijos įsteigtoje lietuviškoje mokykloje. 1913 m. išrinkta kongregacijos generaline vyresniąja ir tapo Motina Marija. Šioms pareigoms perrinkta 1922, 1928 ir 1934 m.

1920 m. grįžo į Lietuvą. Buvusio kamaldulių vienuolyno Pažaislyje pastatuose įkūrė Šv. Kazimiero seserų kongregacijos vienuolyną, kartu su kitomis vienuolėmis kazimierietėmis tvarkė apleistus vienuolyno pastatus, rinko aukas šių pastatų ir bažnyčios atstatymui. Pažaisliui atkurti kazimierietės 1920–1940 m. išleido apie 800 tūkst. litų ir tik apie 10 proc. šios sumos buvo gauta iš valstybės. Pažaislyje M. K. Kaupaitės rūpesčiu įkurtas kongregacijos centras ir noviciatas. Seserys perėmė Pažaislio vienuolyne veikusią mokyklą, vėliau prie jos įsteigė pensionatą. Vieškūnuose atidarė pradžios mokyklą ir vaikų darželį, jų vėliau įkūrė ir kitose Lietuvos vietose, Petrašiūnuose perėmė globoti senelių prieglaudą, o Telšiuose ir Vabalninke atidarė amatų mokyklas. „Saulės“ namuose Kaune įkūrė Šv. Kazimiero seserų kongregacijos mergaičių gimnaziją, kurioje dirbo 30 seserų ir mokėsi apie 600 mokinių. Vienuolija kasmet apie 20 merginų išleisdavo į mokslus – universitetą, Dotnuvos žemės ūkio akademiją, dailės darbų, muzikos, meno mokyklas.

1922 m. grįžo į Čikagą, rūpinosi vienuolijai patikėtų ligoninių administravimu, švietimo, labdaros ir paramos reikalais JAV ir kitose šalyse. Lietuvą dar kartą aplankė 1927-ųjų vasarą.

Bendradarbiavo laikraštyje „Šaltinis“, kitoje spaudoje.

Pasak seserų kazimieriečių, Motina Marija buvo pamaldi, paprasta, nusižeminusi, kantri, darbšti, šilta asmenybė, kupina užuojautos ir paguodos kitam, spinduliavusi ramybę ir nuoširdumą.

Minint 25-ąsias vienuolijos įsteigimo metines, apdovanota valstybiniu apdovanojimu – DLK Gedimino ordinu, tuo pripažįstant jos indėlį steigiant lietuvišką kongregaciją, kuri turėjo įtakos moralei ir švietimui Lietuvoje. Tai išskirtinis atvejis tarpukario Lietuvoje, nes daugiau moterų vienuolių, apdovanotų valstybiniais ordinais, nebuvo.

Įvertinimas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio ordinas (1933).
Suteiktas Dievo Tarnaitės titulas (1986). Čikagos (JAV) arkivyskupijoje pradėta beatifikacijos byla.
Popiežius Benediktas XVI suteikė Garbingosios Dievo Tarnaitės titulą (2010).

Atmintis
1999 05 06 M. K. Kaupaitės palaikai iš lietuvių Šv. Kazimiero kapinių perkelti į marmurinį sarkofagą centrinių vienuolyno namų koplyčioje Čikagoje. Virš sarkofago sukurta M. K. Kaupaitę vaizduojanti mozaika. 2006 m. Guronių kaime (Kaišiadorių r.), kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje, įkurtas Rožinio slėpinių kelias su penkiomis koplytėlėmis. Vienoje iš koplytėlių – piešinys, vaizduojantis M. K. Kaupaitę (aut. A. Kmieliauskas). 2010 m. gimtajame Gudelių kaime (Panevėžio r.) atidengtas ir pašventintas paminklinis akmuo. 2014 m. Čikagoje įsteigtas vaikų ir jaunuolių užklasinės veiklos Marijos Kaupaitės Centras (Maria Kaupas Center). 2015 m. Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kriptoje pašventinta antkapinė lenta su M. K. Kaupaitės I laipsnio relikvijomis. 2018 m. Šv. Kazimiero seserų kongregacijos vienuolyne Čikagoje atidaryta muziejinė erdvė, skirta seserų kazimieriečių kongregacijos įkūrimo istorijai ir jos steigėjai M. K. Kaupaitei.

 

Nuotraukoje M. K. Kaupaitė. Prieiga internete: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-08-21-vienuoliu-kazimierieciu-muziejus-amerikoje-bus-atviras-visiems/171379


Svarbesnė literatūra apie M. K. Kaupaitę

  1. Gyvenimas. Iliustr. // Sekime Marijos Kaupaitės Dvasią. Strasbourg : Editions du Signe, 1999. P. 28–33.
  2. Kaupaitė Marija Kazimiera. Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2006, [t.] 9, p. 629.
  3. Kazimiera Kaupaitė – Motina Marija – Švento Kazimiero seserų Kongregacijos steigėja / paruošė Vincentas Brizgys. [Chicago, Ill.] : Švento Kazimiero seserų kongregacijos rėmėjų draugija, 1982. 189 p. : iliustr., portr.
  4. Marija Kazimiera Kaupaitė. Iliustr. // 15 min. 2019. Prieiga internete: <https://www.15min.lt/media-pasakojimai/marija-kazimiera-kaupaite-lietuvybes-puoseletoja-atgaivinusi-pazaisli-ir-isteigusi-seseru-kazimierieciu-vienuolija-764> [Žiūrėta 2019 m. lapkričio 21 d.]
  5. Po Dievo dangumi – mano tauta : tikėjimo ir lietuvybės puoselėtojos, mokytojos ir vienuolės Marijos Kazimieros Kaupaitės gyvenimas ir darbai : rinktinė / [sudarytojas Mantas Masiokas]. [Ramygala, Panevėžio r.] : [M. Masiokas], 2017. 543, [1] p. : iliustr., portr.
  6. Rinkevičius, Edmundas. Marija Kazimiera Kaupaitė: vienuolė, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos įkūrėja. Iliustr. // Ramygala. Vilnius : Versmė, 2016. P. 1217–1224.
  7. Šv. Kazimiero seserų kongregacijai – 100 metų / parengė Kazimieras Dobkevičius. Iliustr. // XXI amžius. 2007, spal. 5, p. 8–9.
  8. Tikėjimo ir lietuvybės puoselėtoja : Dievo tarnaitė Motina Marija-Kazimiera Kaupaitė šv. Kazimiero seserų vienuolijos įkūrėja / sudarė B. Plečkaitytė. Kaunas : [s. n.], 1993. 46, [1] p. : iliustr.