Šachnelis Abraomas Meras

Šachnelis Meras

Gydytojas.

Gimė 1865 m. Panevėžyje – mirė 1930 03 26 ten pat.

Iki 14 metų studijavo talmudą, bendrojo lavinimo dalykų mokėsi savarankiškai, priimtas į Kauno gimnazijos 5-tą klasę. Baigęs gimnaziją įstojo į Maskvos universitetą, kur įgijo gydytojo specialybę.

Tarnavo Černigovo gubernijoje (Ukraina), grįžo į Lietuvą. Nuo 1891 m. dirbo Pasvalyje. Susipažino su Joniškėlio gydytoju Jonu Leonu Petkevičiumi, iš kurio mokėsi ir kurį laikė autoritetu. Pasvalyje teko kovoti su šiltinės, choleros, difterijos ir kitomis epidemijomis. Atidarė nedidelę ligoninę. Išvykęs į Maskvą baigė 3 mėnesių tobulinimosi kursus. Apie 1903 m. persikėlė į Panevėžį. Vertėsi privačia praktika, tuo pačiu dirbo Panevėžio Marijos mokyklos bei Panevėžio žydų privačios dvimetės mokyklos gydytoju. Nuolat sekė medicinos mokslo naujienas, tobulinosi užsienyje, savo medicinos kabinetą aprūpino naujausia to meto diagnostine aparatūra – įsteigė laboratoriją, įsirengė rentgeno aparatą.

Š. Meras – vienas žymiausių ir gerbiamiausių XX a. pradžios Panevėžio gydytojų, altruistas, filantropas, visuomenininkas. Be didžiulio atsidavimo profesiniam darbui, daug prisidėjo prie sveikatos apsaugos kūrimo mieste. 1919 m. Panevėžyje įkūrė naują Žydų ligoninę, jai vadovavo, neimdamas atlyginimo. Pusę visų ligoninės pacientų buvo gydomi nemokamai. Nepasiturinčiuosius ligonius šelpė vaistais. Leisdavo ligoninei naudotis savo privataus medicinos kabineto įranga – rentgeno aparatu, bakteriologijos laboratorija. Į ligoninę priimdavo ne tik žydų tautybės sergančiuosius.

Aktyviai prisidėjo steigiant draugijas: Panevėžio gydytojų draugiją, Žydų sveikatos apsaugos draugiją „Oze“, Draugijos kovai su tuberkulioze Panevėžio skyrių. Šioms draugijoms pirmininkavo. Prie Panevėžio žydų ligoninės įsteigė „Oze“ draugijos ambulatorijas gydyti odos, akių ligas, atidarė pirmąją nemokamą vaikų ambulatoriją. Nuo 1927 m. Panevėžyje organizavo gydomąsias vasaros stovyklas neturtingų šeimų vaikams, sergantiems tuberkulioze, nuolat rūpindavosi šių stovyklų finansavimu. Aktyviai dalyvavo „Oze“ švietėjiškuose renginiuose: skaitydavo paskaitas, kalbėdavo mitinguose, susirinkimuose. Jo vadovaujamas Draugijos kovai su tuberkulioze Panevėžio skyrius įsteigė Tuberkuliozės dispanserį. Panevėžyje įsteigė Moterų globos komitetą, kuris materialiai rėmė nepasiturinčius miestiečius. Parengė Panevėžio ligonių kasos ir miesto gydytojų sutarties projektą, dalyvavo įvairių komisijų veikloje, buvo ligonių kasos konsultantu.

Aktyviai dalyvavo ir kitoje visuomeninėje veikloje: buvo Panevėžio žydų draugijos neturtingiesiems išduoti beprocentines paskolas, Panevėžio žydų draugijos neturtingiems vaikams globoti, Panevėžio dailės mylėtojų draugijos narys. 1920 m. daug prisidėjo įsteigiant žydų mokyklą Panevėžyje, buvo pirmuoju jos direktoriumi.

Dalyvavo ir miesto politiniame gyvenime. 1907 m. rinkimuose į Valstybės Dūmos rinkikus iškeltas kandidatu nuo LSDP ir Bundo, bet rinkimų nelaimėjo. 1919 m. rugsėjo 8 d. kartu su žmona buvo išrinkti į pirmąją Panevėžio miesto tarybą. Tarybos nariais išbuvo iki 1921 m. birželio 30 d. Į antrąją miesto tarybą nebekandidatavo.

Palaidotas Panevėžio žydų kapinėse, kapinės sovietmečiu sunaikintos.

Atmintis
1933 m. Panevėžio miesto tarybos sprendimu Perkūno gatvė, kurioje Š. Meras gyveno, pavadinta jo vardu. 2015 m. minint gydytojo 150-ąsias gimimo metines prie buvusios žydų ligoninės Ramygalos g. atidengta jam skirta atminimo lenta.

 

Nuotraukoje Šachnelis Abraomas Meras. Prieiga internete: http://aidas.lt/lt/sveikata/article/13788-12-12-tauri-gydytojo-asmenybe


Svarbesnė literatūra apie Š. Merą

  1. Aleknaitė-Bieliauskienė, Rita. Daktaras…. Iliustr. // Santara. 2016, nr. 121/122, p. 100–107.
  2. Panevėžio gydytojų draugijos suruoštame 1930 m. balandžio mėn. 10 d. posėdyje mirusiam d-rui Š. Merui paminėti buvo skaityti šie pranešimai. Portr. Turinys: D-ro Š. Mero atminimui / T. Gutmanas. D-ras Š. Meras, kaip ligoninės gydytojas / Burokas. D-ras Š. Meras, kaipo „Oze’s“ veikėjas / L. Gurvičienė. D-ras Š. Meras, kaip visuomenės veikėjas ir internacionalistas / B. Aizinbudas // Medicina. 1930, nr. 6, p. 383–392.
  3. Knizikevičienė, Liudvika. Tauri gydytyojo asmenybė – Šachneliui Abraomui Merui – 145. Iliustr. // Ir gydytojai, ir mokytojai. Panevėžys : [Panevėžio kolegija], 2010. P. 34–40.
  4. Knizikevičienė, Liudvika. Prisimenant gydytoją altruistą Šachnelį Abraomą Merą. Iliustr. // Senvagė. 2015, nr. 2, p. 84–85.
  5. Krasauskas, Darius. Panevėžio žydų ligoninė ir jos vadovas Šachnelis Abraomas Meras. Iliustr. // Lietuvos Jeruzalės medikai. [Vilnius] : R. Paknio leidykla, [2016]. P. 137–140.
  6. Markuckytė, Elena. Gydytojas Šachnelis Abraomas Meras / Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Iliustr. // Mūsų Respublika. 2016, geg. 20/26 (nr. 20), p. 12.