Pilypas Narutis (Žukauskas)

Pilypas Narutis

Inžinierius, vienas iš pagrindinių 1941 m. birželio sukilimo organizatorių, antinacinės rezistencijos dalyvis, visuomenės veikėjas.

Gimė 1920 05 26 Piatigorske (Rusija) – mirė 2014 06 07 Oak Lawn (JAV), palaidotas Čikagoje.

1921 m. su šeima grįžo į Lietuvą, apsigyveno Panevėžyje. Baigęs pradinę mokyklą 1932–1938 m. mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1938–1943 m. Vytauto Didžiojo universitete Technikos fakultete studijavo elektrotechniką. 1946–1949 m. tęsė studijas Karlsruhės (Vokietija) universitete, įgijo inžinieriaus diplomą. 1954–1956 m. studijavo Štutgarto (Vokietija) technikos universitete. 1960–1961 m. gilino žinias Ilinojaus technologijos institute Čikagoje, įgijo elektrotechnikos magistro laipsnį.

Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) narys. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui su bendražygiais organizavo sukilimo štabą, kuris 1941 06 22 pradėjo sukilimą Kaune, o 06 23 paskelbė deklaraciją apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. LAF’ą likvidavus įsitraukė į Lietuvių fronto veiklą, rūpinosi laikraščio „Į laisvę“ ir kitų leidinių spausdinimu. Dėl savo aktyvios antinacinės veiklos ne kartą gestapo areštuotas, tardytas. 1943 03 16 suimtas ir kartu su kitais lietuvių visuomenės bei rezistencijos veikėjais išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. 1956 m. su šeima atvyko į JAV, apsigyveno Čikagoje, dirbo inžinieriumi įvairiose bendrovėse. 1964–1986 m. – JAV automobilių koncerno „General Motors“ vyresnysis inžinierius projektuotojas.

Aktyvus įvairių organizacijų narys: gimnazijoje įsitraukė į skautų veiklą, 1933 m. įstojo į moksleivių ateitininkų organizaciją, išrinktas ateitininkų kuopos pirmininku. Dalyvavo moksleivių literatų būrelio „Meno kuopa“ veikloje. 1938 m. Vytauto Didžiojo universitete – studentų technikų ateitininkų korporacijos „Grandis“ narys, korporacijos valdybos narys. 1940–1941 m. – Studentų ateitininkų sąjungos pirmininkas, Studentų koalicijos vadovas. 1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą toliau vadovavo nelegaliai Studentų koalicijos veiklai. 1947 m. Vokietijoje kartu su kitais lietuviais atkūrė studentų ateitininkų korporaciją „Grandis“. 1948–1949 m. – Lietuvių studentų sąjungos Vokietijoje valdybos narys, 1949 m. – Karlsruhės Lietuvių studentų sąjungos valdybos pirmininkas. Gyvendamas JAV kartu su kitais atkūrė Ateitininkų jaunių sąjungą, buvo Ateitininkų federacijos tarybos narys, Ateitininkų sendraugių sąjungos valdybos vicepirmininkas, Lietuvių politinių kalinių sąjungos JAV narys, VLIK’o valdybos narys, Lietuvių fronto bičiulių sambūrio tarybos narys. Suredagavo ir išleido Jaunučių ir jaunesnių ateitininkų programą (1960).

J. Urbšio knygos „Atsiminimai“ redaktorius (1988), vienas iš leidinio „Ateitininkai – komunistų ir nacių kankiniai“ (1992) redaktorių. Išleido savo atsiminimų knygą „Tautos sukilimas 1941“ (1994). Bendradarbiavo išeivijos spaudoje, talkino leidžiant „Lietuvių enciklopediją“ Bostone.

Įvertinimas
Popiežiaus Jono Pauliaus įteiktas apdovanojimas – Šv. Grigaliaus Didžiojo ordinas (2000).
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (2000).
Vyčio kryžiaus ordino Karininko kryžius (2002).

Atmintis
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomi Pilypo Naručio (Žukausko) laiškai motinai, seserims, Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriui V. Baliūnui. Su P. Naručiu susijusios archyvinės medžiagos yra Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos muziejuje.

 

Nuotraukoje Pilypas Žukauskas (vėliau Narutis). Fotoateljė L. Greiserio. Panevėžys. Apie 1938 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Julijos Žukauskaitės fondas F115-348.


Svarbesnė literatūra apie P. Narutį

  1. Ambrozaitis, Kazys. Nepamirštamas laisvės kovotojas. Portr. // Į laisvę. 2005, nr. 149, p. 52–54.
  2. Baliūnas, Vytautas. Pilypas Žukauskas-Narutis // Kraštiečiai-7. Panevėžys : [Panevėžio m. s-bės viešoji b-ka], 1999. P. 8–10.
  3. Bloznelis, Mindaugas Julius. Inžinierius Pilypas Narutis-Žukauskas // Lietuvių frontas. Kaunas : „Į laisvę“ fondo Lietuvos filialas, 2008, [d.] 1, p. 410–411.
  4. Idzelis, Augustinas. Atsisveikinome su Lietuvos herojumi [P. Naručio atminimui]. Iliustr., portr. // Draugas. 2014, birž. 28, p. 7, 14.
  5. Jankauskas, Juozas. Centrinis Kauno LAF’o štabas ir jo vadovybė. Iliustr. // 1941 m. Birželio sukilimas Lietuvoje. Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2010. P. 101–147.
  6. Mikeliūnienė, Stasė. Pilypo Žukausko-Naručio gyvenimo ir veiklos atšvaitai iš susirašinėjimo su seserimi kalbininke Julija Žukauskaite. Iliustr. Santr. angl. Bibliogr. str. gale // Panevėžio krašto kultūrinio gyvenimo atspindžiai epistoliniame palikime. Panevėžys : [Amalkeros leidyba] : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2013. P. 54–63.
  7. Narutis Pilypas (Žukauskas). Portr. // Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2, p. 22.
  8. Narutis-Žukauskas Pilypas. Portr. // Ateitininkai – komunistų ir nacių kankiniai. [Putnam, Conn.] : Krikščionis gyvenime, 1991. P. 231–232.
  9. Narutis, Pilypas. Pilypas Narutis prisimena 1941-ųjų birželį… : [pokalbis su vienu iš 1941 metų Birželio sukilimo Lietuvoje vadovų, vykęs 2008 m. lapkričio 29 d. Lemonte, JAV] / užrašė Gediminas Zemlickas. Iliustr. // Mokslo Lietuva. 2011, liep. 7, 28.
  10. Valiušaitis, Vidmantas. Rezistentui Pilypui Naručiui atminti : keletas pastabų jo 100-ųjų gimimo metinių proga. Iliustr.. Bibliogr. išnašose // Nepriklausomybės sąsiuviniai. 2020, [nr.] 2(32), p. 70–74.