Vladas Paulauskas

Vladas Paulauskas. J. Pauros nuotr. PAVB F80-643

Vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius, režisierius, kultūros veikėjas.

Gimė 1886 05 25 Kaune – mirė 1960 08 30 ten pat.

Nuo 1894 m. giedojo ir mokėsi muzikinio rašto Kauno katedros J. Naujalio chore. Vėliau mokėsi Kauno gimnazijoje. Lankė vargonininkų ir dirigentų kursus pas V. Nacevičių ir J. Naujalį. Nuo 1905 m. vargonininkavo ir vadovavo chorams Kuktiškėse ir Kudirkos Naumiestyje. Įgijęs mokytojo kvalifikaciją, mokytojavo liaudies mokykloje. Pirmojo pasaulinio karo metais kompozicijos mokėsi pas prof. F. Krüllį, orkestrinio dirigavimo ir orkestruotės pas vokiečių karinio orkestro kapelmeisterį von Holzą. 1926 m. Klaipėdoje eksternu išlaikė reikiamus egzaminus ir įgijo muzikos mokytojo cenzą.

Nuo 1908 m. – vargonininkas ir chorų vadovas Plateliuose. 1912 m. apsigyveno Panevėžyje, kur savo veikla ir kūryba padarė didelę įtaką muzikiniam, kultūriniam, tautiniam panevėžiečių ugdymui, buvo vienas pagrindinių Panevėžio muzikinio gyvenimo organizatorių, Panevėžio operetės įkūrėjas. Daug metų dėstė muziką ir dainavimą Panevėžio 1-ojoje gimnazijoje, mokytojų seminarijoje, lenkų gimnazijoje, buvo Panevėžio pradžios mokyklos vedėjas. Vargonininkavo Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, vadovavo jo paties įkurtiems kolektyvams – Panevėžio šaulių sąjungos mišriam chorui, įvairiems pučiamųjų orkestrams. Rengė lietuviškus vakarus, koncertus, drauge su Panevėžio šviesuoliais organizavo kursus neraštingiesiems, prieglaudą lietuvių našlaičiams. 1915 m. Panevėžyje su kitais įkūrė pirmąją lietuvišką gimnaziją Lietuvoje, 1918 m. – Panevėžio muzikos mokyklą.

Su „Aido“ draugijos choru ir vaidintojais pastatė operečių, tarp jų jo paties sukurtą „Kaminkrėtys ir malūnininkas“ (atlikta 1913 m. tai buvo pirmoji operetė Panevėžyje), M. Petrausko „Adomas ir Ieva“, „Consilium Facultatis“ (abi 1915). Su Šaulių sąjungos choru dalyvavo Lietuvos dainų šventėse Kaune (1924, 1928, 1930), buvo pirmosios Lietuvos dainų šventės jungtinio choro dirigentas. Visų Panevėžio dainų švenčių dirigentas, vienas rengėjų. 1930 m. suorganizavo pirmąją dainų šventę Juodkrantėje. Dalyvavo Lietuvos muzikų draugijos veikloje.

1946 m. sovietų okupacinės valdžios suimtas, nuteistas, ištremtas į Sibirą. Grįžęs 1955–1958 m. mokytojavo ir vadovavo bažnytiniams ir pasaulietiniams chorams Kuktiškėse (Utenos r.) ir Kavarske (Anykščių r.).

V. Paulausko kūriniai: operetė „Kaminkrėtys ir malūnininkas“ (1913), melodrama „Birutė“ (apie 1928), kantatos „Cantanibus organis“, „Žalgirio mūšis“ (1922), giesmės, solo ir choro dainos, romansai, aranžuotės chorams, pjesės fortepijonui. Parašė „Trumpą muzikos istorijos apžvalgą“, „Muzikos humoristiką ir rimtį“, bendradarbiavo Panevėžio spaudoje, „Mūsų krašte“, „Mokslo dienose“ ir kt.

Įvertinimas
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas (1929).
Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinas (1932).
Šaulių Žvaigždės ordinas (1939).

Nuotraukoje Vladas Paulauskas. J. Pauros fotografija. Panevėžys. 1930 m. Panevėžio a. G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rankraščių fondas, PAVB F80-643.


Svarbesnė literatūra apie V. Paulauską

  1. Gudelis, Regimantas. Vladas Paulauskas (1884–1960) // Gudelis R. Lietuvių chorinė literatūra. Vilnius : Egalda, 1998. P. 243–245.
  2. Karaška, Arvydas. Pasiaukojęs Lietuvai ir muzikai: [Vladui Paulauskui – 110] // Panevėžio balsas. 1996, birž. 5, p. 2–3.
  3. Kompozitoriui ir muzikos pedagogui Vladui Paulauskui – 130 : [virtuali paroda] / Jolanta Sriubienė, Sigita Marcinkevičienė. Prieiga internete: <https://paneveziokrastas.pavb.lt/virtuali-fotoparoda/kompozitoriui-ir-muzikos-pedagogui-vladui-paulauskui-130/> [Žiūrėta 2019 04 16].
  4. Mikeliūnienė, Stasė. Kompozitorius Vladas Paulauskas. Iliustr.. Bibliogr. sąr.: str. gale // Pirmųjų Panevėžio bažnyčių ir Senamiesčio gatvės istorija. Panevėžys : Panevėžio bendruomenė „Senamiestietis“, 2007. P. 61–64.
  5. Paulauskas Vladas. Portr. // Lietuvių kompozitoriai. Vilnius : Vaga, 2004. P. 310–311.
  6. Paulauskas Vladas. Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, t. 17, p. 650.
  7. Vyliūtė, Jūratė. Buvo ir liko Lietuvos žmogus. Iliustr.. Rubrika: Panevėžio aukos // Lietuviai ir muzika Sibire. Vilnius : [BMK leidykla] : Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2013. P. 179–199.
  8. Vyliūtė, Jūratė. Vladas Paulauskas – Panevėžio muzikos mokyklos įkūrėjas. Iliustr. // Muzikos barai. 2015, nr. 1/2 (vasaris), p. 8–11.