Ona Pranckūnaitė

Ona Pranckūnaitė

Antisovietinio pasipriešinimo judėjimo dalyvė, politinė kalinė, vienuolė.

Gimė 1935 01 02 Kirdonyse (Biržų r.).

16-os metų moksleivė už kolūkius pašiepiantį eilėraštį suimta, nuteista 10 metų. Kalėjo Suzdalės nepilnamečių kolonijoje, Gorkio srities Suchobezvodnojės moterų lageryje. 1957 m. grįžo į Lietuvą, tačiau jai neleista registruotis ir dirbti. 6 metus slaugė ligonius, senelius, dirbo įvairius žemės ūkio darbus. 1961 m. pavyko prisiregistruoti, pradėjo dirbti Linų kombinate Panevėžyje, kur išdirbo 15,5 metų.

O. Pranckūnaitė – „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ bendradarbė. Nelegalios spaudos daugintoja ir platintoja sovietinėje Lietuvoje. Įsigijusi spausdinimo mašinėlę perspausdindavo A. Maceinos, P. Gaidamavičiaus, S. Ylos darbus, kitą lietuvišką, ypač Vakaruose išleistą draudžiamą literatūrą. Daugino ir platino „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“ (nuo trečiojo numerio), „Aušrą“, kitus pogrindžio leidinius. Iš pradžių spausdino mašinėle, paskui – savo buto vonios kambarėlyje stovėjusiu kopijavimo aparatu, knygas įrišdavo. Vyskupas Jonas Kauneckas savo prisiminimuose taip apibūdino O. Pranckūnaitės pogrindinę veiklą: „Kol studijavau Kauno kunigų seminarijoje, Onutė Pranckūnaitė, man tarpininkaujant, aprūpindavo pogrindine literatūra visą seminariją. Klierikų kasmet būdavo virš 50, o ji atgabendavo man po 40 nukopijuotos knygos egzempliorių. […] Vidutiniškai kas mėnesį Onutė išspausdindavo 1 knygą. Per metus į seminariją atgabendavo apie 10 nukopijuotų knygų po 40 egzempliorių kiekvienos. Ir viso 400 egzempliorių per metus. Taigi, per 5 metus man pavyko seminarijoje išplatinti 2000 pogrindinių knygų.“ (Kauneckas J. Kova prieš spaudos draudimą: XIX ir XX amžių paralelės. Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis: praeities ir dabarties sąsajos. Panevėžys, 2005. P. 76).

1976 10 20 O. Pranckūnaitės darbovietėje ir namuose atliktos kratos. Jų metu paimta daug religinio turinio literatūros, rašomosios mašinėlės, kopijavimo aparatas, tačiau pati O. Pranckūnaitė suimta tik 1977 01 17. Iki teismo nuosprendžio 8 mėn. kalinta Vilniaus KGB kalėjime. Apkaltinta antisovietine veikla pagal LSSR BK 199-1 straipsnį, nuteista 2 metams bendrojo režimo lagerio. Kalėjo Čiuvašijos ASSR Kozlovkos lageryje, dirbo siuvykloje, likus 8 mėn. iki įkalinimo pabaigos pervežta į Uljanovską, dirbo odos apdirbimo fabrike. Rašė laiškus iš įkalinimo įstaigų, jie buvo skelbiami „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje“. 1979 01 20 atlikus bausmę grįžo į Panevėžį, dirbo „Metalisto“ įmonėje. Tęsė pogrindinės literatūros spausdinimą, buvo nuolat sekama, bute darytos kratos.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę buvo Panevėžio „Caritas“ narė.

Įvertinimas
Vyčio kryžiaus ordino medalis (2013).

 

Nuotraukoje Ona Pranckūnaitė. Prieiga internete: https://paneveziokrastas.pavb.lt/personalija/pranckunaite-ona/


Svarbesnė literatūra apie O. Pranckūnaitę:

  1. Pranckūnaitė, Ona. „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ platintoją Panevėžyje išdavė kaimynai : [pokalbis] / [kalbėjosi] Rymantas Grėbliūnas. Iliustr. // Panevėžio balsas. 1998, kovo 19, p. 4.
  2. [Apie panevėžietės „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ platintojos O. Pranckūnaitės suėmimą, kratas, tardymus] // Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. T. 4. Chicago, Ill. : L.K. Religinės Šalpos Rėmėjai, 1978. P. 122–125.
  3. Meiliūnas, Rolandas. „Dainininkės“ bute rado visą spaustuvę. Iliustr. // Paninfo.lt [interaktyvus]. 2022 m. kovo 28 d. Prieiga internete: https://paninfo.lt/dainininkes-bute-rado-visa-spaustuve/
  4. Pranckūnaitė, Ona. Laiškai iš Gulago : [O. Pranckūnaitės laiškai iš įkalinimo vietų, rašyti 1977–1978 m.] // Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. T. 5. Chicago, Ill. : L.K. Religinės Šalpos Rėmėjai, 1979. P. 181–191.
  5. Žilinskas, Algimantas. [Apie politinę kalinę O. Pranckūnaitę, jos teismo procesą] // Bažnyčia, „Kronika“ ir KGB voratinklis / Vidas Spengla. Vilnius : Katalikų akad., 2001. P. 326–327.