Juozas Rapšys (Rapševičius)

Juozas Rapšys

Lietuvos karinis veikėjas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas, karo lakūnas.

Gimė 1899 01 18 Grąžčiuose (Panevėžio r.) – mirė 1972 07 24 Čikagoje (JAV).

Baigė Krekenavos progimnaziją, mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1916 m. baigė mokytojų kursus. 1919 12 baigė Karo mokyklą. 1926 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus Kaune. 1927 m. baigė Aukštųjų karininkų kursų Aviacijos skyrių. 1928 m. baigė suaugusiųjų gimnaziją Kaune. 1932 m. su pagyrimu baigė Vokietijos generalinio štabo akademiją.

Iki 1918 m. mokytojavo Barklainių pradinėje mokykloje. 1919 01 savanoriu stojo į Panevėžio srities apsaugos būrį, dalyvavo kovose su bolševikais prie Žąslių, Vievio, Subačiaus, Rokiškio, Eglainės, Daugpilio, buvo sužeistas. 1919 12 suteiktas leitenanto laipsnis, paskirtas į 4-ąjį pėstininkų pulką. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais prie Sudervės, Musninkų, Maišiagalos bei užimant Vilnių. 1922 06 perkeltas į 1-osios pėstininkų divizijos štabą Panevėžyje, paskirtas komendantu. 1923 m. pakeltas į vyr. leitenantus. 1926 m. perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas į 4-ąją eskadrilę. Baigus Karo aviacijos karininkų kursus paskirtas lakūnu žvalgu, vėliau suteiktas karo lakūno vardas. 1928 m. pakeltas į aviacijos kapitonus. 1932 m. paskirtas Generalinio kariuomenės štabo valdybos 3-iojo skyriaus (Operacijų) mokomosios dalies karininku. 1932 m. pakeltas į majorus, 1934 m. – į pulkininkus leitenantus. 1935 m. paskirtas Karo aviacijos štabo viršininku. Dėstė karo mokykloje ir Aukštuosiuose karininkų kursuose. 1938 m. pakeltas į pulkininkus. SSRS okupavus Lietuvą 1940 06 paskirtas Kariuomenės štabo ypatingų reikalų karininku, 09 – Karo mokyklos mokymo dalies viršininko padėjėju. Likvidavus Lietuvos kariuomenę 1940 12 iš kariuomenės atleistas. 1941 03 su šeima repatrijavo į Vokietiją. Kilus Vokietijos–SSRS karui grįžo į Lietuvą, kurį laiką dirbo Lietuvos generalinio tarėjo įstaigoje, vėliau „Pieno centre“. 1944 m. vasarą pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. emigravo į JAV. Iki 1965 m. dirbo „American Airlines“ bendrovėje.

Aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos gyvenime, buvusių Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų organizacijos „Ramovė“ veikloje.

Įvertinimas
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1929).
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1929).
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medalis (1929).
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas (1933).
Garbės ženklas „Plieno sparnai“ (1939).

Atmintis
Panevėžio rajono kraštotyros draugijos iniciatyva 1994 06 19 Grąžčių kaime J. Rapšiui atidengtas koplytstulpis (aut. J. Matulis).

 

Nuotraukoje Juozas Rapšys. Prieiga internete: http://www.plienosparnai.lt/page.php?407


Svarbesnė literatūra apie J. Rapšį

  1. Motuzas, A. Su gen. št. av. plk. Juozu Rapšiu atsisveikinus : [nekrologas]. Portr. // Plieno sparnai. 1973, d. 4, p. 211–212.
  2. Pačešiūnaitė, Lina. Nuo eilinio savanorio iki aviacijos pulkininko. Bibliogr.: str. gale // Krašto paveldas. Panevėžys : Reklamos forma, 2011. P. 117–119.
  3. Rapšys Juozas. Portr. // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006, t. 6, p. 226–227.
  4. Rapšys Juozas. Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2011, [t.] 19, p. 552–553.
  5. Rapšys Juozas // Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2, p. 163.