Danielius Vaitelis

Danielius Vaitelis

Ginkluoto pasipriešinimo sovietų okupacijai veikėjas, Lietuvos partizanų Vyčio apygardos vadas (slapyvardis Briedis), Lietuvos kariuomenės pulkininkas.

Gimė 1913 08 05 Geležiuose (Panevėžio r.) – žuvo 1948 05 13 prie Juodvisinės kaimo (Ukmergės r.).

1932 m. baigė Šėtos progimnaziją. Mokėsi Kėdainių kultūrtechnikų mokykloje. 1935 m. baigė Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Kauno gimnaziją suaugusiems, 1938 m. – Karo mokyklą, 1939 m. – Kauno Karo aviacijos mokyklos oro žvalgų kursus.

1933–1935 m. dirbo ekspeditoriumi „Spindulio“ spaustuvėje. 1938 m., baigęs mokslus karo mokykloje ir gavęs artilerijos leitenanto laipsnį, tarnavo Panevėžyje Pajuosčio kariniame dalinyje 1 artilerijos pulko 4 baterijos būrio vadu. SSRS okupuojant Lietuvą tarnavo 1 artilerijos pulko žvalgybos karininku. Iš kariuomenės atleistas. 1941 01 slapta perėjo SSRS ir Vokietijos sieną. Rytų Prūsijoje mokėsi žvalgų mokykloje. Sovietams okupavus Lietuvą, buvo ieškomas saugumo, slapstėsi. Kad išvengtų arešto pasitraukė į Vokietiją. Likus dviems savaitėm iki karo pradžios, desantu permestas iš Vokietijos į Lietuvą. Į vokiečių armiją stoti atsisakė. 1943–1944 m. dirbo referentu Finansų valdyboje Kaune. 1944 m. įstojo į gen. P. Plechavičiaus organizuojamą Vietinę rinktinę, dėstė jos karo mokykloje Marijampolėje. Vietinę rinktinę likvidavus iš besitraukiančių vokiečių kariškių gautus ginklus slapta vežė į Panevėžio apskrities Pagirių, Vadoklių valsčius, juos slėpė. Antrosios sovietinės okupacijos pradžioje įsitraukė į partizaninę kovą. Nuo 1944 08 Lietuvos laisvės armijos (LLA) Ukmergės apskrities I rajono partizanų vadas. Vadovavo organizuojant Ukmergės, Kėdainių ir Panevėžio apskričių vyrus į partizanų būrius, kurie sudarė „Vaitelio grupę“ – dalį būsimos Vyčio apygardos. 1944 m. pabaigoje iš LLA ir II rajono sudarius Vyčio partizanų apygardą, paskirtas jos vado J. Krikštaponio pavaduotoju, šiam 1945 01 12 žuvus, tapo jos vadu. 1944 10 23 vadovavo Pagirių-Vaivadiškių operacijai. Jos metu pultas Pagirių miestelis ir Vaivadiškių dvaras.

1945 10 D. Vaitelio vadovaujamas partizanų būrys užėmė Vadoklius. 1945 05 užimti Siesikai. Dalyvavo daugelyje kautynių su SSRS vidaus kariuomene ir stribais. 1945 m. pavasarį paskelbė amnestiją Pagirių stribams – šie su ginklais paliko tarnybos vietą buvusiame Vaivadiškių dvare. Tai buvo didžiausias stribų būrys Lietuvoje, pasidavęs partizanams. Žuvo (sužeistas nusišovė) kartu su pavaduotoju J. Kilijonu ir štabo apsaugos būrio vadu A. Šyviu. D. Vaitelio palaikų palaidojimo vieta nežinoma.

Įvertinimas
Karys savanoris (1997; po mirties).
Lietuvos kariuomenės pulkininkas (1998; po mirties).
Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinas (1998; po mirties).

Atmintis
1949 m. D. Vaitelio slapyvardžiu pavadinta Briedžio partizanų rinktinė. 1997 m. D. Vaitelio ir bendražygių žūties vietoje pastatytas geležinis kryžius (aut. M. Dirsė), 2002 m. šalia jo – paminklas. 1999 m. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos mokymo centrui suteiktas Danieliaus Vaitelio vardas (centras veikė 1993–2002). Danieliaus Vaitelio vardu pavadinta gatvė Panevėžyje. Kryžių kalne D. Vaiteliui pastatytas kryžius.

 

Nuotraukoje Danielius Vaitelis. Iš: Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008, t. 8, p. 145.


Svarbesnė literatūra apie D. Vaitelį

  1. Gaidelis, Povilas. Briedis : Danielius Vaitelis 1913–1948. Iliustr. // 100 širdžių ant Tėvynės laisvės kovų aukuro. Vilnius : Briedis, 2019. P. 434–437.
  2. Markuckytė, Elena. Vyčio apygardos vadas Danielius Vaitelis-Briedis / Elenena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Portr., iliustr. // Tremtinys. 2013, rugpj. 9, p. 6, 8.
  3. Pilkauskas, Donatas. Lietuvos partizanų Vyčio apygardos vadui Danieliui Vaiteliui-Briedžiui – 105. Iliustr. // AINA [Elektroninis išteklius]. 2018, rugp. 4.
  4. Vaitelis Danielius (slap. Atamanas, Briedis). Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2013, [t.] 24, p. 537–538.
  5. Vaitelis Danielius. Portr. // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008, t. 8, p. 145–146.
  6. Vyčio apygardos partizanų vadas Danielius Vaitelis-Briedis / [parengė Vaclovas Slivinskas]. Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2013. 143, [1] p. : iliustr., faks., portr.
  7. Žygelis, Dalius. Danieliui Vaiteliui – 100 metų. Iliustr., portr. // Karys. 2013, nr. 9, priedas „Kardas“, p. 54–58.