Jonas Variakojis

Jonas Variakojis

Lietuvos karinis ir politinis veikėjas, Lietuvos kariuomenės kūrėjas, pulkininkas leitenantas.

Gimė 1892 05 20 Rinkuškiuose (Biržų r.) – mirė 1963 10 31 Saint Charles (prie Čikagos, JAV).

1913 m. baigė Piarnu (Estija) gimnaziją. Studijavo Peterburgo universiteto Teisės fakultete. 1917 m. baigė Vladimiro karo mokyklą Petrograde. 1923 m. baigė Aukštuosius karininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto kursus.

Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. Po bolševikų perversmo Rusijoje iš fronto atvyko į Voronežą, kur aktyviai dalyvavo politinėje lietuvių karininkų sąjungos veikloje, siekiančioje atkurti Lietuvos valstybingumą. 1918 m. dalyvavo Antrajame lietuvių karių suvažiavime, Lietuvos Tarybos paskirtas įgaliotiniu Oršoje tvarkyti grįžtančių į Lietuvą pabėgėlių reikalų. 1918 m. spalį grįžo į Lietuvą, savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Panevėžio apskrities apsaugos viršininku. Organizavo Panevėžio apsaugos būrį, kuris 1919 02 07 prie Kėdainių sulaikė priešų puolimą Kauno kryptimi. Mūšiuose su bolševikais J. Variakojo savanorių būrys išaugo į Panevėžio atskirąjį batalioną. Batalionui puolant išvaduoti Baisogala, Šeduva, Ukmergė, Panevėžys, Kupiškis. Panevėžio atskirasis batalionas pirmasis bolševikų fronte įžengė į Latvijos teritoriją ir pasiekė Dauguvos krantus. 1919 m. už sėkmingai įvykdytą Panevėžio išvadavimo operaciją J. Variakojui suteiktas Lietuvos kariuomenės kapitono laipsnis. Prasidėjus kovoms su bermontininkais batalionas išaugo ir buvo pavadintas Ketvirtuoju pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulku. Kovėsi mūšiuose ties Meškuičiais ir Šiauliais. Kare su lenkais pulkas atlaikė aršiausius mūšius prie Širvintų ir Musninkų.

Taikos metais paskirtas 3-osios pėstininkų divizijos, vėliau – 3-osios karo apygardos štabo viršininku. 1924 m. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. 1926 m. paleistas į atsargą. 1928 11 29 – 1929 09 22 – LR Susisiekimo ministerijos valdytojas, 1929 09 23 – 1930 06 28 – LR Krašto apsaugos ministras. 1929 m. grįžo į tarnybą Lietuvos kariuomenėje, 1939 m. išėjo į atsargą pulkininko leitenanto laipsniu. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. emigravo į JAV.

Nuo 1950 m. aktyviai dalyvavo Lietuvos karių veteranų sąjungos „Ramovė“ veikloje, įsijungė į lietuvių reformatų veiklą. Reformatų bažnyčios kuratoriumi išrinktas dar 1919 m.

Parašė atsiminimų knygą „4 pėstininkų Lietuvos Karaliaus Mindaugo pulkas“ (išleista 1965 JAV).

Įvertinimas
Vyčio kryžiaus 1-ojo ir 2-ojo laipsnio ordinai (1919).
Latvijos Lačplėsio 3-iojo laipsnio ordinas (1925).
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas (1928).
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928).
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medalis (1929).
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1929).
Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio ordinas (1930).
Panevėžio miesto garbės pilietis (2018).

Atmintis
1996 04 20 minint Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (SKAT) Panevėžio rinktinės penkmečio jubiliejų prie SKAT štabo (Respublikos g. 44) J. Variakojo atminimui atidengtas koplytstulpis (aut. A. Mikšys). Vėliau koplytstulpis iškeltas į Pajuostį. 2001 06 24 Panevėžyje Nepriklausomybės aikštėje J. Variakojui atidengtas paminklas, pasodintas ąžuolas. 2002 05 18 Panevėžyje Laisvės aikštėje J. Variakojo 110-ųjų gimimo metinių sukakčiai paminėti prie 1-ojo namo atidengta memorialinė lenta, skirta šiame pastate 1918–1919 m. veikusiam Panevėžio srities apsaugos viršininko J. Variakojo štabui.

 

Nuotraukoje Jonas Variakojis. Iš: Lietuvos karžygiai: Vyties Kryžiaus kavalieriai (1918–1940). Vilnius. 2016, t. 6, p. 373.


Svarbesnė literatūra apie J. Variakojį

1. 11-asis Panevėžio miesto garbės pilietis – karininkas Jonas Variakojis. Portr. // Sekundė. 2018, geg. 2, p. 5.
2. Ignatavičius, Stasys. 110 metų karvedžiui J. Variakojui. Iliustr. // Draugas. 2003, saus. 4/16.
3. Kasparaitė-Balaišė, Lina. Karininko Jono Variakojo tarnyba Lietuvos kariuomenėje XX a. trečiame dešimtmetyje. Iliustr.. Santr. angl.. Bibliogr. str. gale // Iš Panevėžio praeities. Panevėžys : Panevėžio kraštotyros muziejus, 2018. P. 120–130.
4. 
Kregždė, Jokūbas. Jonas Variakojis. Portr. // Lietuvos reformatų raštija. Chicago, Ill. : Devenių kultūrinis fondas, 1978. P. 228–232. 
5. Lebionka, Juozas. Karo vadas, ūkininkas, verslininkas. Iliustr.. Bibliogr. išnašose // Širvintos. Vilnius : Versmė, 2000. P. 645–649.
6. Lesčius, Vytautas. Pulkininkas leitenantas Jonas Variakojis. Iliustr., portr.. Bibliogr. išnašose // Lietuvos krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai. Vilnius : Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2008, t. 2, p. 125–136.
7. Markuckytė, Elena. Karininkas Jonas Variakojis / Elena Markuckytė, Donatas Pilkauskas. Iliustr. // Voruta. 2012, geg. 12, p. 13.
8. Surgailis, Gintautas. Ketvirtojo pėstininkų pulko vadai. Portr. // Surgailis, Gintautas. Ketvirtasis pėstininkų Lietuvos Karaliaus Mindaugo pulkas. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2016. P. 230–243.
9. Variakojis, Jonas. 4 pėstininkų Lietuvos Karaliaus Mindaugo pulkas. [Brooklyn (N.Y.)] : Karys, 1965. 120 p. : iliustr., faks., portr., žml.
10. Variakojis Jonas. Portr. // Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918–1953. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008, t. 8, p. 184.
11. Variakojis Jonas. Portr., iliustr. // Lietuvos karžygiai. Vilnius : Daigai [etc.], 2014, t. 6, p. 369–375.