Kaupas Antanas

Antanas Kaupas
2020 02 01

150 metų, kai Gudeliuose (Panevėžio r.) gimė (1870) kunigas Antanas Kaupas. 1888–1890 studijavo Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune. 1892 atvyko į JAV, baigė Detroito lenkų kunigų seminariją. Seminarijoje 1895 įsteigė Šv. Kazimiero mokslo draugiją, dėstė lietuvių kalbą ir istoriją. 1896–1912 klebonavo įvairiose JAV lietuvių parapijose. Nuo 1893 bendradarbiavo spaudoje, redagavo laikraščius „Dirva“, „Draugas“. Paskelbė studijų sociologijos, pasaulėžiūros klausimais. Iš anglų ir lenkų kalbų išvertė grožinės literatūros kūrinių. Mirė 1913 10 27 Čikagoje (JAV).