Virtuali paroda

Panevėžio kraštas Pirmojo pasaulinio karo metais (1914–1918)

Pirmojo pasaulinio karo karių kapai Panevėžio mieste ir rajone

Pirmojo pasaulinio karo rusų musulmonų karių palaidojimo vieta Kultūros ir poilsio parke. Fotogr. A. Palionienės

1915 metų vasarą užėmę Panevėžį vokiečiai buvusią realinę mokyklą pavertė ligonine, o mokyklos sodą – kapinėmis. Jose buvo laidojami ne tik vokiečių, bet ir rusų kariai žuvę ar mirę nuo sužeidimų. Nebelikus vietos rusų karių palaikus vokiečiai atitinkamai pagal žuvusiųjų tikybą perkėlė į sentikių ir pravoslavų kapines, o musulmonus laidojo miesto laukuose ant Nevėžio kranto netoli Pliškių sodžiaus.

Sentikių kapinės Pajuostės plente su ten buvusiais I pasaulinio karo Rusijos karių kapais Panevėžio miesto vykdomojo komiteto sprendimu panaikintos 1980 m. Pravoslavų kapinėse J. Tilvyčio gatvėje dalis rusų karių kapų su vokiškais užrašais yra išlikę, tačiau kai kurie kapai sunaikinti sovietmečiu įrengiant tarybinių karių kapines.

Vokiečių įrengtos Rusijos kariuomenės Turkestano karių kapinaitės iki mūsų dienų neišliko – 1971 m. prie Nevėžio pradėjus sodinti Kultūros ir poilsio parką jos buvo sunaikintos. 1994 m. pagal architekto A. Širono parengtą projektą kapinaičių vieta sutvarkyta ir paženklinta.

Šaltinis: Kaziukonis, Leonas. Pirmojo pasaulinio karo Rusijos karių kapai // Panevėžio rytas. 1993, birž. 1, p. 4.

Palaukių-Butėnų kaimų laukuose

Pirmojo pasaulinio karo karių kapinės Palaukių kaime, Karsakiškio se

 

 

 

 

Nuotraukos iš: http://www.sena.panrs.lt/paminklai/ip2598.htm

1915 m. rugpjūčio 1 d. Karsakiš­kio apylinkės Butėnų, Tiltagalių kai­mų žemėse vyko susirėmimai tarp ru­sų ir vokiečių kariuomenių. Tuomet žu­vę rusų ir vokiečių kariai buvo palai­doti Palaukių-Butėnų kaimų laukuo­se įrengtose kapinėse.
Karių kapinės 40×45 m dydžio, įrengtos aukštumo­je, apjuostos 1 m aukščio pylimu. .Plotas 0,2 ha. Teritorija apaugusi medžiais. Kapinių centre ant betoninio postamento stovi apie 5 m aukščio medinis kryžius, Postamento priekinėje dalyje yra 0,73 x 0,73 m dydžio lenta su sunkiai išskaitomomis žuvusių vokiečių karių pavardėmis. Priešingoje postamento pusėje buvusi analogiška lenta sunaikinta. Kapinės kartografuotos, įrengtos 1915 m. Turimais duomenimis čia palaidota apie 1000 rusų ir apie 600 vokiečių karių, žuvusių 1915 m. rugpjūčio 1 d. vykusiame mūšyje.
1994 m. pastatytas akmeninė paminklinė lenta su užrašu lietuvių ir vokiečių kalbomis.


Paliūniškio kaime

Pirmojo pasaulinio karo karių kapinės Paliūniškio k., Karsakiškio sen.

Nuotrauka iš: http://www.sena.panrs.lt/paminklai/ip2599.htm

Nuo žaizdų mirę kariai buvo pa­laidoti toje pačioje apylinkėje esan­čiame Paliūniškio dvaro parke. Po Antrojo pasaulinio karo kapinės ap­leistos. Jos nukentėjo statant Paliūniškio kolūkio administracinį pastatą ir kultūros namus. 1989 m. gegužės-bir­želio mėnesiais kultūros paminklų apsaugos tarnybos specialistai rado iš­vartytus standartinius cementinius paminklus – kryželius. Buvo nurašy­tos ant išlikusių apdaužytų kryželių esančios karių pavardės, kariniai laipsniai. Pagal rajono landšafto ar­chitekto A. Kavaliausko parengtą pro­jektą kapines sutvarkė UAB „Stareda“. Išmėtyti antkapiniai kryže­liai surinkti į vieną vietą ir įbetonuoti. Pastatytas akmeninis paminklas su užrašu lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Archyviniai duomenys liudija, kad čia palaidoti 83 vokiečių kariai. Ka­pinės nekartografuotos. Tiksli terito­rija nėra aiški.


Dembavoje (Staniūnų miške)

Dembavos k. Velžio sen. palaidoti rusų kariai, žuvę Pirmojo pasaulinio karo metais. Kapinės yra Panevėžio urėdijos ir girininkijos, Staniūnų miško 51 kvartale. Kapinių teritorija – netaisyklingo keturkampio formos, apie 3×9 m dydžio, apribota 7 betoniniais 0,9 m. aukščio stulpais. Tvora išardyta. Tarpukaryje pastatytas apie 2 m aukščio betoninis paminklas su metaliniu kryžiumi. Paminkle yra užrašas:

Kapitonas
A.KOROLEV
ir 11 Eilinių
Aukos Didžiojo
karo
Liepos m. 11. d.
1915 m.

1989 m. kapines nežinomų asmenų kasinėtos.
Kultūros paveldo mokslinis centras paminklo teritoriją patvirtino 1995 01 31, apsaugos zonas – 1995 10 15.


Kitos

Smilgių apylinkės Meldiškių kai­me buvo vokiečių karių kapinės, ku­riose palaidota 80 karių. Kapinės su­naikintos.
Panevėžio rajono paminklosaugininkai P. Juknevičius ir A. Bočiulytė yra rašę, jog yra duomenų, kad 58 kariai buvo palaidoti Naujamiesčio bažnyčios šventoriuje.

Palaukių, Paliūniškio ir Dembavos kaimų Pirmojo pasaulinio karo karių kapinės yra Panevėžio rajono savivaldybės kultūros paveldo objektai, įrašyti į Kultūros vertybių registrą. 1994 m. rugsėjo 29 d. paminklams IP 2597 (Dembavos k.), IP 2598 (Pa­laukių k.) ir IP 2599 (Paliūniškio k.) nustatytos teritorijos ir apsaugos zo­nos.

Šaltiniai: Pirmojo pasaulinio karo kapinės Panevėžio rajone / Asta Bočiulytė, Petras Juknevičius. – Iliustr. – Santr. vok. – Bibliogr.: 44 pavad. // Kultūros paminklai. – ISSN 1392-155X. – [Nr.] 2 (1995), p. 36-38
http://www.sena.panrs.lt/paminklai/ip2598.htm
http://www.sena.panrs.lt/paminklai/ip2599.htm