Alfonsas Moravskis

Kraštiečiui ekonomistui Alfonsui Moravskiui – 150

2018 m. balandžio 7 d. sukanka 150 metų, kai netoli Smilgių, Pažvėriniuose (Panevėžio r.), smulkių bajorų šeimoje gimė būsimasis ekonomistas, kraštotyrininkas ir politinis veikėjas Alfonsas Moravskis (1868–1941). Siūlome susipažinti su šia įdomia asmenybe ir jo publikacijomis bei veikalais, saugomais Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos retų knygų fonde.

Alfonsas Moravskis mokėsi Šiaulių gimnazijoje, studijavo Charkovo (Rusija), Kazanės (Rusija), Kijevo (Ukraina) universitetuose. 1902 m. baigė Leipcigo (Vokietija) aukštąją prekybos mokyklą. Rūpinosi pirmo lietuvių banko Vilniuje steigimu. 1913–1914 m. Vilniuje suorganizavo du Lietuvos ir Baltarusijos gubernijų ekonomikai skirtus suvažiavimus, vadovavo suvažiavimuose įsteigtoms ekonominėms organizacijoms. Parašė keletą knygų ekonomikos, finansų klausimais, vadovėlių studentams, bendradarbiavo dienraštyje „Vilniaus žinios“. 1919 m. apsigyveno Kaune. Lietuvos ir užsienio šalių leidiniuose spausdino straipsnius, 1922–1923 m. organizavo ekonomikos žurnalo „Lietuvos ūkis“ leidimą. Nuo 1922 m. rudens dirbo Lietuvos universitete (dabar Vytauto Didžiojo universitetas), priklausė Politinės ekonomijos katedrai. Teisės fakultete skaitė paskaitas Lietuvos ūkio ir finansų klausimais. 1922 m. rugsėjo 9 d. A. Moravskiui suteiktas docento laipsnis. 1933 m., pablogėjus sveikatai, išėjo į pensiją.

Mokydamasis gimnazijoje A. Moravskis susipažino su socialistine literatūra, o studijuodamas dalyvavo studentų socialdemokratų veikloje. 1892 m. pabaigoje jis apsigyveno Vilniuje ir ėmė steigti darbininkų savišvietos kuopeles, vadovavo darbininkų socialdemokratų ir moksleivių būreliams. 1896 m. gegužės 1 d. A. Moravskis drauge su bendražygiu panevėžiečiu gydytoju Andriumi Domaševičiumi (1865–1935) ir kitais įsteigė Lietuvos socialdemokratų partiją. Prasidėjus areštams 1897 m. išvyko į užsienį – gyveno Briuselyje (Belgija), Ciuriche (Šveicarija). Rašė spaudoje A. Lietuvio slapyvardžiu, organizavo lietuvių socialdemokratinės spaudos leidimą, užmezgė ryšius su Škotijos ir JAV lietuviais. 1989 m. Šveicarijoje įkūrė Užsienio lietuvių socialdemokratų sąjungą. 1900 m. organizavo lietuvių skyrių Paryžiaus pasaulinėje parodoje. Įsijungęs į mokslinę veiklą, A. Moravskis socialdemokratų partijos veikloje nebedalyvavo.

Alfonsas Moravskis mirė 1941 m. kovo 15 d. Kaune.

G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos retų spaudinių fonde saugomų Alfonso Moravskio knygų ir jo straipsnių, publikuotų leidiniuose, sąrašas:
1. Moravskis, Alfonsas. Kraštotyra ir mūsų visuomenės ūkio bei finansų pažinimas. Kaunas, 1925. 36 p.
2. Moravskis, Alfonsas. Lietuvos darbininkų judėjimo istorija sąryšy su Lietuvos valstybės atgimimo judėjimu : pirmasis dešimtmetis : 1892–1902 m. m. Kn. 1. Kaunas, 1931. 100 p.
3. Moravskis, Alfonsas. Lietuvos finansai : 1923/24 ir 1924/25 mokslo metais Lietuvos universiteto Teisių fakulteto ir Ekonomikos skyriaus, II-ame kurse, skaitytų lekcijų kursas. D. 1 : Mokslas apie valstybės išlaidas ryšy su Lietuvos valstybės biudžeto formavimusi ir vystymusi. Kaunas, 1925. 136 p.
4. Moravskis, Alfonsas. Lietuvos finansai : 1923/24 ir 1924/25 mokslo metais Lietuvos universiteto Teisių fakulteto ir Ekonomikos skyriaus, II-ame kurse, skaitytų lekcijų kursas. D. 2 : Pinigai, kreditas ir bankai Lietuvoje prieš karą ir dabar. Kaunas, 1925. 158, [2] p., 3 lent. lap.
5. Moravskis, Alfonsas. Lyginamoji Pabaltės valstybių visuomenės ūkių apžvalga. Kaunas, 1931. 24 p.
6. Biržiška, Vaclovas. Medžiaga lietuvių spaudos uždraudimo istorijai. Martyno Jankaus archyvas: [Alfonso Moravskio laiškai p. 419] // Tauta ir žodis. 1930, kn. 6, p. 411–444.
7. Moravskis, Alfonsas. Planingoji socializacija – nepriklausomos Lietuvos tvirtumo ir jėgos laidas // Varpas. 1920, Nr. 2, p. 55–59; Nr. 3, p. 84–88.
8. Moravskis, Alfonsas. Lietuvos darbininkų judėjimo istorija sąryšy su Lietuvos valstybės atgimimo judėjimu // Kultūra. 1933, nr. 4, p. 193–201; nr. 5, p. 273–281; nr. 6–7, p. 326–334.

Leidinius kviečiame užsisakyti Bibliotekos elektroniniame kataloge ir skaityti Kraštotyros skaitykloje, o kai kurių knygų skaitmenines kopijas – skaityti portale www.epaveldas.lt.

Rengiant informaciją naudotasi Petro Juknevičiaus leidiniu „Socialdemokratijos pradininkas Alfonsas Moravskis“ (Panevėžys, 2002).

Nuotraukoje – Alfonsas Moravskis. Iš knygos „Lietuvos albumas“ (Kaunas, 1921).

Galerijoje – knygų viršelių vaizdai.

Kviečiame domėtis!

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė
ilona.mazylyte@pavb.lt