Petras Babickas su seserimi Une Babickaite-Graičiūniene. Paryžius, 1934 m.

Prisiminkime įvairiapusę asmenybę – kupiškėną Petrą Babicką

Šiemet minimos garsaus kraštiečio Petro Babicko 115-osios gimimo metinės. Poetas, prozininkas, publicistas, vertėjas, žurnalistas, fotografas, redaktorius, kino operatorius, radijo laidų organizatorius, pedagogas, dailininkas, kraštotyrininkas, muziejininkas, diplomatas, keliautojas – visi šie apibūdinimai skirti jo veiklai atskleisti. Susipažinkite su šia įvairiapuse asmenybe ir jo knygomis, saugomomis Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos retų knygų fonde.

P. Babickas gimė 1903 m. gegužės 12 d. Laukminiškių kaime, Kupiškio rajone. Pradžios mokslus ėjo Kupiškyje, vėliau – šv. Kotrynos gimnazijoje Petrapilyje (Rusija). Grįžęs į Lietuvą 1920–1923 m. mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. Įsitraukė į J. Lindės-Dobilo vadovaujamos „Meno kuopos“ veiklą, dalyvavo dailės, muzikos ir literatūros sekcijose. Baigęs gimnaziją, 1923–1930 m. studijavo literatūrą ir istoriją Kaune, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. Nuo 1921 m. P. Babickas bendradarbiavo Lietuvos ir JAV spaudoje. Jo straipsnius ir fotografijas spausdino „Vairas“, „Vienybė“, „Žiburėlis“, „Židinys“, „Naujoji Romuva“, „Trimitas“, „Karys“, „Skautų aidas“ ir kt. 1936–1938 m. redagavo žurnalą „Mūsų Vilnius“, čia publikuota daug jo straipsnių.

1930 m. Kaune išleido pirmąją knygą – eilėraščių rinkinį „Geltona ir juoda“, kurį pats ir iliustravo. Kūriniuose – ryškios ekspresionistinės, keturvėjininkų nuotaikos, o išeivijoje rašytuose eilėraščiuose autorius, anot Kazio Bradūno, buvo „labiausiai tėvynės nostalgijai ištikimas poetas.“ Kaip prozininkas 1931 m. išleido dokumentinėmis nuotraukomis iliustruotą apsakymų rinkinį „Vakar“. Apsakymuose daug patriotinės romantikos, pasiaukojimo. Už šį rinkinį P. Babickas gavo Lietuvos šaulių sąjungos premiją. Parašė knygelių, radijo vaidinimų, scenos veikalų vaikams ir paaugliams. 1930 m. išleista „Nuostabi Jonuko kelionė“ – viena pirmųjų lietuviškų apysakų vaikams, pagrįsta kelionės ir nuotykių siužetu. Už 1935 m. išleistą apysaką „Murziukas“ autoriui įteikta Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimo literatūros premija. Vaikiškos knygelės buvo įtaigios, patriotiškos.

P. Babickas – vienas žymiausių prieškario Lietuvos fotografų, pradėjęs spaudoje rengti fotoreportažus. 1933 m. sausio 15 d. kartu su kolegomis įkūrė Lietuvos foto mėgėjų sąjungą, organizavo bendras parodas. Įkūrė, redagavo ir leido žurnalą „Foto mėgėjas“. 1937 m. Paryžiuje vykusioje tarptautinėje parodoje „Menas ir technika šiuolaikiniame gyvenime“ P. Babickas už fotografijas pelnė aukso medalį. Viena mylimiausių P. Babicko vietų buvo Baltijos pajūris, Neringa, kur dažnai lankydavosi, ieškodavo įkvėpimo, rašė ir fotografavo. Išleistos iliustruotos nuotraukomis knygos „Gintaro krantas“, „Marių pasakos“.

P. Babickas mėgo piešti. Jo dailės darbų turinys – nuo žmonių iki gamtos abstrakcijų. P. Babickas – dokumentinių filmų pradininkas, sukūręs mokomuosius filmus apie Martyną Jankų, Joną Šliūpą, Adomą Jakštą-Dambrauską, Gabrielę Petkevičaitę-Bitę. 1931–1934 m. stažavosi Maskvos kino institute. P. Babickas stovėjo prie Lietuvos radijo ištakų. Buvo pirmasis radijo diktorius, organizavo radijo valandėles vaikams. Vokiečių okupacijos metais vadovavo Kauno radijui.

Kraštotyra susidomėjo studijuodamas, mokytojaudamas – važinėjo po kaimus, užrašinėjo tautosaką, rinko liaudies meno dirbinius. Garliavoje turėjo įkūręs muziejėlį. P. Babicko iniciatyva 1941 m. Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejuje, buvo įkurta Raudonojo teroro ekspozicija, kuri antrosios sovietų okupacijos metais buvo skubiai išdraskyta.

1944 m. P. Babickas pasitraukė į Vakarus. Gyveno Vokietijoje, Italijoje, o 1949 m. apsigyveno Rio de Žaneire (Brazilija), kur aktyviai reiškėsi vietos lietuvių bendruomenėje, buvo Lietuvos pasiuntinybės Brazilijoje sekretorius, Rio de Žaneiro radijuje vedė valandėlę portugalų kalba „Lietuvos balsas“. Parengė ir išleido informacinių leidinių apie Lietuvą lietuvių, ispanų, portugalų, anglų kalbomis. Daug keliavo po Braziliją, fotografavo ir išleido knygą „Brazilija“. P. Babickas bendradarbiavo išeivijos lietuvių leidžiamuose periodiniuose leidiniuose „Aidai“, „Draugas“, „Mūsų pastogė“, rašė straipsnius Bostone leidžiamai „Lietuvių enciklopedijai“.

Petras Babickas mirė 1991 m. rugpjūčio 27 d., palaikai perlaidoti Kauno Petrašiūnų kapinėse 2006 m. birželio 9 d.

Pateikiame G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos retų knygų fonde saugomų P. Babicko knygų ir rinkinių, kuriuose publikuota P. Babicko kūryba, sąrašą. Knygas galima užsisakyti bibliotekos elektroniniame kataloge ir skaityti Kraštotyros skaitykloje, o kai kurių knygų skaitmenines kopijas – skaityti portale www.epaveldas.lt.

Babickas, Petras. Brazilija. Rio de Janeiro, 1951. 40 p. : iliustr.

Babickas, Petras. Elada. Kaunas, 1939. 276 p., [28] iliustr. lap.

Babickas, Petras. Gintaro krantas. 2-asis perred. leid. Kaunas, 1938. 80 p., [16] iliustr. lap.

Babickas, Petras. Marių pasakos. Kaunas, 1933. 79, [1] p. : iliustr., portr.

Babickas, Petras. Murziukas. Kaunas, 1933. 65, [1] p., [3] iliustr. lap.

Babickas, Petras. Toli nuo Tėvynės. Ravensburg, 1945. 32 p.

Babickas, Petras. Tra-ta-ta-ta-ta!. Kaunas, 1930. 64, [4] p. : iliustr.

Babickas, Petras. Vakar. Kaunas, 1931. 135, [2] p. : iliustr.

Babickas, Petras. Žmogaus remontas. Kaunas, 1934. 143 p.

Iljin, Michail. Pasakojimai apie knygas / vertė Petras Babickas. Kaunas, 1940. 127 p. : iliustr.

Jie – jums: įvairių rašytojų kūriniai deklamuoti ir skaityti / redagavo Petras Babickas. Kaunas, 1929. 80 p.

Lietuva vasarą / redagavo Petras Babickas ir Mykolas Ilgūnas. Kaunas, 1934. 80, 15, [1] p., [3] reprod. lap. : iliustr.

Lietuvių archyvas. Bolševizmo metai. T. 4 / redaktorius P. Babickas. Vilnius, 1943. VI, 314 p. : iliustr.

Mūsų Vilnius : Vilniui vaduoti sąjungos iliustruotas mėnesinis žurnalas / redaktorius V. Uždavinys. Kaunas : Vilniui vaduoti sąjunga, 1928–1938. Red.: Petras Babickas; A. Juška, 1936, Nr. 6-1938. Skaityti leidinį.

Vasario 16-ji : Lietuvos nepriklausomybės 14-kos m. sukaktuvėms paminėti / redagavo Petras Babickas. Kaunas, 1932. 90 p., [1] iliustr. lap.

Vilenskij, Ezra. Kelionė pas didvyrius / iš rankraščio vertė Petras Babickas. Kaunas, 1940. 158 p., [16] iliustr. lap.

Ždanov, D. A. Saulės vaikai : dviejų veiksmų pjesė / vertė Petras Babickas. Kaunas, 1930. 48 p. Skaityti kūrinį.

Babickas, Petras. Gintaro šalies pasaka: iš antro dramos veikalo // Tremties metai. Tübingen, 1947, p. 90–97.

Babickas, Petras. Lietuva – mūsų sveikata // Vytauto Didžiojo garbei, 1430–1930. Kaunas, 1930, p. 138–158.

Babickas, Petras. Mes ; Mūsų daina ; Lituanica ; Savanorio testamentas: [eilėraščiai] // Prisikėlusi Lietuva. Kaunas, 1939, p. 24–25, 47, 83, 168–169.

Babickas, Petras. Paklydusi kulka: [apysaka] // Pradalgė. [D. 3]. London, 1966, p. 129–136. Skaityti leidinį.

Babickas, Petras. Toli nuo Tėvynės ; Pavergtai Lietuvai: [eilėraščiai] // Tremtinio keliais. Bologna, 1947, p. 5, 49.

Babickas, Petras. Tra-ta-ta! ; Traukinys ; Gintarėlės nelaimė ; Meškutis ; Alkanas šuniukas ; Birutė ir katytė: [eilėraščiai] // Vaikai ir eilėraščiai. Kaunas, 1939, p. 63, 66, 83, 85, 109, 113–115.

Babickas, Petras. Žydroj Italijoj ; Vidunaktį prie S. Angelo ; Auksaplaukė saulė ; Trejetas saulių ; Žodis paukštytei ; Tėvynė: [eilėraščiai] // Lietuvių poezija išeivijoje, 1945–1971. T. 3. Chicago, 1971, p. 133–137.

Kuprevičius, Viktoras. Dragūno daina ; Mes ir jūs ; Drąsiai broleliai… ; Lokis / žodž. Petro Babicko // 6 žygio dainos [Natos]. Kaunas, 1937, p. 6–11, 14–15.

Rengiant informaciją naudotasi Aldonos Ruseckaitės straipsniu „Garsioji Babickų šeima“, publikuotu knygoje „Kupiškis“ (Vilnius; Kupiškis, 2016).

Nuotraukoje: Petras Babickas su seserimi Une Babickaite-Graičiūniene. Paryžius, 1934 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Unės Babickaitės rankraščių fondas F124.

Kviečiame domėtis!

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė
ilona.mazylyte@pavb.lt