Stasys Šneideris tremtyje. Ust Omčiugas (Tenkos r., Magadano sr.). 1953 m.

Virtuali paroda Stasiui Šneideriui-Diemedžiui atminti

2018 m. gegužės 3 d. minėjome kraštiečio pedagogo, literato, tremtinio Stasio Šneiderio (slap. Diemedis) 100-ąsias gimimo metines. Šia proga parengta virtuali paroda „Stasys Šneideris-Diemedis. Savuoju lemties keliu“.

Parodoje eksponuojamos fotografijos ir dokumentai iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriuje saugomų asmenų rankraščių fondų – Stasio Šneiderio, Laimos Rapšytės, Elenos Gabulaitės, Motiejaus Lukšio, Petro Zablocko, Aleksandros Šilgalytės, Jūratės Šneiderytės-Degutienės asmeninio archyvo, Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo. Taip pat parodoje pateikiami įvairių asmenų atsiminimai apie Stasį Šneiderį, periodikoje skelbti S. Šneiderio kūrybos fragmentai, sudaryta S. Šneiderio bibliografija.

Stasys Šneideris gimė 1918 m. gegužės 3 d. Varšaukos vienkiemyje (Panevėžio valsč., Panevėžio apskr.). Baigė Maženių pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Panevėžio valstybinėje gimnazijoje. Buvo aktyvus ateitininkas, dalyvavo moksleivių literatų būrelio „Meno kuopa“ veikloje. 1937–1938 m. m. buvo „Meno kuopos“ valdybos pirmininkas. 1938–1940 m. studijavo Ukmergės valstybinėje mokytojų seminarijoje, įgijo pradžios mokyklų mokytojo kvalifikaciją. 1940–1944 m. mokytojavo Įstricos, Karsakiškio pradžios mokyklose. Aktyviai dalyvavo Panevėžio lietuvių mokslo ir meno draugijos literatų sekcijos veikloje. S. Šneiderio kūryba spausdinta „Panevėžio garse“, „Ateityje“, „Mokslo dienose“, „Jaunojoje Lietuvoje“, „Panevėžio apygardos balse“, „Išlaisvintame panevėžietyje“ ir kt. 1944 m. S. Šneideris įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti lietuvių filologijos. Pajutęs, kad už laisvą poezijos žodį yra sekamas, saugumo sumetimais persikėlė į Kauną. 1946 m. S. Šneideris buvo suimtas, kalintas Magadano lageriuose. Tremtyje sukūrė šeimą – susituokė su likimo drauge Janina Steiblyte ir susilaukė dukters. 1961 m. sugrįžo į Lietuvą, tačiau čia nebuvo leista apsigyventi, todėl su šeima grįžo atgal. Vėliau gyveno Daugpilyje. Tik 1980 m. grįžo į Lietuvą. Apsigyveno Subačiuje (Kupiškio r.). Mirė 1987 m. gegužės 5 d. Palaidotas Šilaičių kapinėse (Panevėžio r.).

Kviečiame domėtis.

Nuotraukoje – Stasys Šneideris tremtyje. Ust Omčiugas (Tenkos r., Magadano sr.). 1953 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Stasio Šneiderio rankraščių fondas F51-57.

Informaciją parengė
Sigita Marcinkevičienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė
sigita.marcinkeviciene@pavb.lt