Viktoras, Mykolas ir Vaclovas Biržiškos

Mykolo, Vaclovo ir Viktoro Biržiškų leidiniai bibliotekoje

2018 m. liepos 11-ąją Vilniuje, Rasų kapinėse perlaidoti iš Jungtinių Amerikos Valstijų pargabenti Mykolo Biržiškos, jo žmonos Bronislavos, brolių Vaclovo ir Viktoro palaikai. Prisimenant visuomenės ir politikos veikėjus brolius Biržiškas, pristatome Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Retų knygų fonde saugomus jų rašytus, verstus, redaguotus leidinius.

Mykolas Biržiška (1882–1962) – lietuvių literatūros ir kultūros istorikas, lietuvių tautosakos tyrinėtojas, visuomenės veikėjas, pedagogas, publicistas, Vasario 16-osios akto signataras.

Vaclovas Biržiška (1884–1956) – visuomenės veikėjas, bibliografas, teisininkas, publicistas, Lietuvos Mokslų akademijos narys (1941), pulkininkas leitenantas, Didžiojo Vilniaus seimo (1905) dalyvis, Vytauto Didžiojo universiteto filologijos garbės daktaras (1939), VDU Teisių fakulteto dekanas (1933–1935), VDU bibliotekos (1923–1944), Bibliografijos instituto (1924–1943) direktorius, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkas (1931–1944).

Viktoras Biržiška (1886–1964) – matematikas, visuomenės ir politikos veikėjas.

Biržiškos per motinos liniją turėjo sąsajų su Panevėžio kraštu – Biržiškų senelės Rožės Kordzikauskytės gimimo vieta – Rodų dvaras Panevėžio paviete, o mama Elžbieta Rodzevičiūtė Biržiškienė buvo gimusi 1858 kovo 10 (22) Vadaktų dvare.

Mykolas ir Vaclovas Biržiškos dirbdami kultūros ir mokslinį darbą bendravo ir su Panevėžio tarpukario inteligentija:

Kalbininkas, pedagogas, poetas Leonas Kuodys (1902–1975) redagavo Mykolo Biržiškos dvitomį veikalą „Iš mūsų kultūros ir literatūros istorijos“ (Kaunas, 1931–1938).

Rašytoja, publicistė, visuomenės veikėja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861–1943) susirašinėjo su Vaclovu Biržiška (Petkevičaitė-Bitė, Gabrielė. Raštai. T. 6 : Laiškai. Vilnius, 1968, p. 318, 319, 439, 460–461).

Rašytojas, redaktorius, leidėjas, Didžiosios Britanijos visuomenės veikėjas Kazimieras Barėnas (1907–2006) susirašinėjo su Mykolu ir Vaclovu Biržiškomis. Bibliotekoje esančiame Kazimiero Barėno rankraščių rinkinyje F60 saugome 24 Vaclovo ir Mykolo Biržiškų laiškus.

Pateikiame Bibliotekoje saugomų leidinių sąrašą. Kai kurių leidinių skaitmenines kopijas galima skaityti portale www.epaveldas.lt, o kitus – kviečiame užsisakyti Bibliotekos elektroniniame kataloge ir skaityti Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus skaitykloje (II a.).

Leidinių sąrašas (pdf)

Nuotraukoje – Viktoras, Mykolas ir Vaclovas Biržiškos. Iš: https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaclovas_Bir%C5%BEi%C5%A1ka

Galerijoje – knygų viršelių vaizdai.

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė
ilona.mazylyte@pavb.lt