Arkivyskupas Juozapas Skvireckas

Šventojo Rašto vertėjui, arkivyskupui metropolitui Juozapui Jonui Skvireckui – 145

Rugsėjo 18 d. sukanka 145 metai, kai Pasvalio krašte gimė būsimasis Kauno arkivyskupas metropolitas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, Šventojo Rašto vertėjas į lietuvių kalbą Juozapas Skvireckas. Siūlome susipažinti su šia iškilia asmenybe ir jo veikalais, saugomais Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos retų knygų fonde.

J. Skvireckas gimė 1873 m. rugsėjo 18 d. Rinkūnų kaime, Pumpėnų parapijoje (Pasvalio r.), mažažemių ūkininkų šeimoje, mokėsi Smilgių pradžios mokykloje, Panevėžio realinėje gimnazijoje, Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune. 1896 m. tęsė studijas Petrapilio dvasinėje akademijoje. 1899 m. Kauno katedroje jis įšventintas kunigu. Dėl caro valdžios suvaržymų pirmąsias savo šv. Mišias aukojo 1899 m. birželio pabaigoje Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje be jokių iškilmių, dalyvaujant motinai (tėvas jau buvo miręs) ir keletui artimųjų.

1900 m. paskirtas Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaru ir mokyklos kapelionu. Neužilgo sulaukė pasiūlymo dėstyti Žemaičių kunigų seminarijoje. 1909 m. paskiriamas seminarijos prefektu, o po dvejų metų – Žemaičių kapitulos kanauninku. 1913–1914 m. redagavo ir leido periodinį leidinį „Bažnytinė apžvalga“.

1902 m. mirus vyskupui Antanui Baranauskui, pradėjusiam versti Šventąjį Raštą į lietuvių kalbą, J. Skvireckui, kaip geriausiam tuo metu šios srities specialistui Lietuvoje, teko imtis vertimo tęsinio.

Pirmojo pasaulinio karo metais J. Skvireckas su Žemaičių vyskupijos kurija išsikraustė į Rusiją, kur išgyveno karą ir revoliuciją. Jis rūpinosi pabėgėlių dvasiniais reikalais, gynė tremtinių teises, organizavo šalpą, vertė Šventąjį Raštą. J. Skvireckas į Kauną grįžo tik 1918 m. rugsėjo viduryje.

1919 m. kovo 10 d. popiežius Benediktas XV J. Skvirecką nominavo Ceramo tituliniu vyskupu ir paskyrė Žemaičių vyskupo pagalbininku. 1919 m. liepos 13 d. iškilminga vyskupo konsekracija įvyko Kauno katedroje. Tai buvo pirmoji vyskupo konsekracija nepriklausomoje Lietuvoje. 1919–1926 m. vysk. J. Skvireckas ėjo Žemaičių vyskupo ganytojo pagalbininko ir generalinio sekretoriaus pareigas.

Aktyviai įsitraukė į katalikų aukštojo mokslo institucijų kūrimą, buvo vienas Lietuvos katalikų mokslo akademijos iniciatorių ir vadovų (iki 1926). 1922 m. vysk. J. Skvireckas išrenkamas Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto profesoriumi, dėsto Naująjį Testamentą.

1923–1925 m. prisidėjo prie Lietuvos bažnytinės provincijos struktūros rengimo. 1926 m. balandžio 5 d. paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu. 1931 m. popiežius Pijus XI arkivysk. metropolitui J. Skvireckui suteikė visas vyskupų, Šv. Sosto Asistentų teises ir privilegijas, paskyrė Šv. Rūmų Prelatu ir suteikė Romos Grafo titulą. 1934 metais, vadovaujant arkivyskupui metropolitui J. Skvireckui, Kaune įvyko pirmasis tautinis Lietuvos Eucharistinis kongresas.

Mokslinis darbas, profesūra, knygų ir laikraščių leidimas, ganytojiški laiškai tikintiesiems, plačiausia korespondencija, administracinis arkidiecezijos valdymas, kunigų skyrimai ir paaukštinimai, svarbūs ir atsakingi sprendimai svarbiausiose bylose ir klausimuose, priėmimai, vizitai, iškilmės ir minėjimai, pamaldos, kelionės ir kalbos, konferencijos, posėdžiai ir pasitarimai, Šventojo Rašto vertimo tobulinimas – tokia buvo arkivyskupo metropolito J. Skvirecko kasdienybė.

1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, laikėsi visiško nebendradarbiavimo su sovietais nuostatos. Vėliau atsisakė agituoti jaunimą stoti į nacių formuojamą lietuvišką SS legioną. 1944 m. vokiečiai privertė palikti Kauną ir išvykti į Vakarus. 1945 m. įsikūrė Šv. Vincento seserų vienuolyne Zamse (Austrija) ir toliau stengėsi dalyvauti Bažnyčios gyvenime: susirašinėjo su Apaštalų Sostu, rūpinosi Lietuvių kolegijos Romoje steigimu ir veikla, rašė pastoracinius laiškus pasitraukusiems tautiečiams. Lankėsi Romoje, norėdamas informuoti Apaštalų Sostą apie Bažnyčios padėtį Lietuvoje bei katalikų rūpesčius išeivijoje. 1959 m. gruodžio 3 d. mirė Zamse ir buvo palaidotas vienuolyno koplyčioje.

1998 m. lapkričio 25 d. arkivyskupo palaikai pargabenti į Lietuvą, lapkričio 28 d. perlaidoti Kauno Arkikatedroje Bazilikoje.

Arkivyskupas metropolitas J. Skvireckas mums paliko neįkainojamą turtą – pirmąjį ištisą kelis kartus išleistą Šventojo Rašto vertimą į lietuvių kalbą. Šventąjį Raštą J. Skvireckas pavadino Dievo meilės žodžiu. Šį darbą tęsė visą gyvenimą: tobulino, taisė, ieškojo tobulesnių atitikmenų. „Tai buvo nuostabi dovana mūsų tautai“, – taip apie J. Skvirecko išverstą ir išleistą Šventąjį Raštą atsiliepė kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos retų spaudinių fonde saugomų arkivyskupo Juozapo Skvirecko knygų sąrašas:

1. Evangelios dalįs skaitomos visų metų viešpaties dienomis ir šventadieniais / vertė Juozapas Skvireckas. Kaunas, [1916]. XVI, 143 p.
2. Platesnis katekizmas, arba Švento Rymo-katalikų bažnyčios mokslo išguldymas patvirtintas Žemaičių ir Vilniaus vyskupijoms / iš lenkų kalbos vertė vyskupas Antanas Baranauskas ; spaudon prirengė Juozapas Skvireckas. Kaunas, 1908. 361, [1] p. : iliustr.
3. Psalmių knyga / parūpino Juozapas Skvireckas. Stuttgart, 1949. XIX, 223 p.
4. Naujasis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Testamentas / vertė Juozapas Skvireckas. Kaunas, 1922. XIX, 620 p.
5. Naujasis mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus testamentas / vertė Juozapas Skvireckas. 2-asis patais leid. Kaunas, 1936. XIX, 765 p.
6. Naujasis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Testamentas / vertė Juozapas Skvireckas. 4-a laida. Stuttgart, 1947.
7. Skvireckas, Juozapas. Šventas Povilas apaštalas. Kaunas, 1910. 188 p.
8. Skvireckas, Juozapas. Šventasis tėvas popėžius Pijus X. Kaunas, 1906. 38, [1] p., [1] portr. lap.
9. Skvireckas, Juozapas. Trumpas įvedimas (introdukcija) į Šventąjį Raštą. Kaunas, 1911. 61, [2] p.
10. Šventasis Raštas Naujojo Testamento. T. 2 : Šventojo Povilo Apaštalo laiškai. Katalikiškieji laiškai. Apreiškimas / vertė ir komentorių pridėjo Juozapas Jonas Skvireckas. 2-oji laida. Nördlingen, 1949. XV, 655, [1] p.
11. Šventasis Raštas Senojo ir Naujojo Įstatymo, arba Testamento : su Vulgatos tekstu. T. 1 : Šventasis Raštas Senojo Testamento. 1 : Trumpas įvedimas į Šv. raštą. Penkios Mozės knygos. Jozuės knyga. Teisėjų knyga. Rutos knyga / vertė ir komentorių pridėjo kun. Juozapas Skvireckas. Kaunas, 1913. 946 p.: vinj.
12. Šventasis Raštas Senojo ir Naujojo Įstatymo, arba Testamento : su Vulgatos tekstu. T. 3 : Šventasis Raštas Senojo Testamento. 3 : Psalmių knyga. Patarlių knyga. Pamokslininkas. Giesmių giesmė. Išminties knyga. Ekleziastikas. Izaijo pranašystė / vertė ir komentorių pridėjo kun. Juozapas Skvireckas. Kaunas, 1923. 992 p.: vinj.
13. Šventasis Raštas Senojo ir Naujojo Įstatymo, arba Testamento : su Vulgatos tekstu. T. 4 : Šventasis Raštas Senojo Testamento. 4 : Jeremijo pranašystė. Raudos. Baruko pranašystė. Ezekiėliaus pranašystė. Danieliaus pranašystė. Dvylika mažųjų pranašų. Makabiejų knygos / vertė ir komentorių pridėjo kun. Juozapas Skvireckas. Kaunas, 1932. [6], 949 p.: vinj.
14. Šventasis Raštas Senojo ir Naujojo Įstatymo, arba Testamento : su Vulgatos tekstu. T. 5 : Šventasis Raštas Naujojo Testamento. 1 : Evangelijos pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną. Apaštalų darbai / vertė ir komentorių pridėjo kun. Juozapas Skvireckas. Kaunas, 1937. VII, 731 p.: vinj.
15. Šventasis Raštas Senojo ir Naujojo Įstatymo, arba Testamento : su Vulgatos tekstu. T. 6 : Šventasis Raštas Naujojo Testamento. 2 : Šv. Povilo gromatos. Katalikiškosios gromatos. Apreiškimas / vertė ir komentorių pridėjo kun. Juozapas Skvireckas. Kaunas, 1911. XII, 655p.: vinj.
16. Skvireckas, Juozapas. Rituale romanum parvum. Kaunas, 1930. 108 p.

Leidinius kviečiame užsisakyti Bibliotekos elektroniniame kataloge ir skaityti Kraštotyros skaitykloje, o kai kurių knygų skaitmenines kopijas skaityti portale www.epaveldas.lt.

Rengiant informaciją naudotasi Aldonos Kačerauskienės straipsniu „Arkivyskupas metropolitas Juozapas Jonas Skvireckas – Šventojo Rašto vertėjas“ („XXI amžius“, 2014, gruod. 5) ir Kauno arkivyskupijos interneto svetaine.

Nuotraukoje – arkivyskupas Juozapas Skvireckas. Fotografas nežinomas. XX a. 3 deš. Iš: LIMIS; Žemaičių vyskupystės muziejus, inv. Nr. ŽVM GEK 472/1.

Galerijoje – knygų viršelių vaizdai.

Kviečiame domėtis!

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė
ilona.mazylyte@pavb.lt