Jonas Leonas Petkevičius

Gydytojas Jonas Leonas Petkevičius: dirbęs savo krašto naudai, gydęs širdimi

Šiemet sukako 190 metų, kai Pakruojo rajone gimė būsimasis gydytojas, lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės tėvas Jonas Leonas Petkevičius – humanistas, kurio gyvenimo credo buvo gyvenimas, paskirtas visuomenei. Siūlome susipažinti su Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomuose leidiniuose apie jį sukaupta informacija.

J. L. Petkevičius gimė 1828 m. spalio 17 d. Rozalimo dvare (Pakruojo r.), Bialozaro dvarų prievaizdo ir baudžiauninkės šeimoje. Jis mokėsi Panevėžio apskrities bajorų mokykloje, Vilniaus gimnazijoje. Baigęs mokslus penkerius metus kartu su baudžiauninkais dirbo tėvų ūkyje, tačiau ūkio paveldėtoju nepanoro tapti. Jį traukė mokslo pasaulis ir visuomenei naudingas darbas. 1852–1855 m. studijavo Kijevo universiteto Medicinos fakultete. Grįžęs į Lietuvą, į Puziniškį (Panevėžio r.), vertėsi privačia praktika. 1860 m. vedė Čelkių (Rozalimo seniūnija, Pakruojo r.) dvarininko Kazimiero Chodakausko dukrą Malviną Chodakauskaitę (1839–1870). Su ja susilaukė šešių vaikų – Gabrielės, Vladislovo, Jono, Petro, Juditos, Leono.

Per 1863 m. sukilimą gydytojas palaikė ryšius su sukilėliais, slėpė ir gydė sužeistuosius. Buvo įskųstas, tardomas ir vos išvengė mirties. Po to su šeima persikėlė į Joniškėlį (Pasvalio r.), kur 1865–1902 m. dirbo dvarininkų Karpių ligoninės vedėju. Pasak J. L. Petkevičių gerai pažinojusių profesoriaus Petro Avižonio ir gydytojo Šachnelio Mero, tai buvo mediciniškai išsilavinęs ir pasišventęs žmonių labui gydytojas. Aktyviai domėjosi naujais gydymo būdais, šaukdavo gydytojų suvažiavimus, rūpinosi gydytojų kvalifikacija. Jis ne tik gydė ligoninėje bei ambulatorijoje, bet rūpinosi ir sodiečių higienos įgūdžių formavimu, buities sąlygų gerinimu. Gydytojas buvo gerbiamas ir mylimas.

Jo iniciatyva 1865–1902 m. Joniškėlis, o 1902–1909 m. – Puziniškis garsėjo kaip lietuvių inteligentų susibūrimų centrai. Juose lankydavosi P. Avižonis, Andrius Bulota, Povilas Gaidelionis, Laurynas Ivinskis, mokęs J. L. Petkevičiaus dukrą Gabrielę, Povilas Višinskis, Žemaitė, kiti to meto šviesuoliai. Petkevičių namuose buvo svarstomos visuomeninės problemos, aptariami lietuvių tautinio sąjūdžio klausimai, švietimo, lietuvių spaudos reikalai, platinama draudžiama lietuviška spauda, puoselėjamos labdaros, altruizmo idėjos. Gydytojas Jonas Leonas Petkevičius buvo vienas iš tų idealistų gydytojų, kuris tarnavo žmonėms. Jam pareiga tautai buvo – pareiga konkrečiam žmogui.

Mirė 1909 m. rugsėjo 30 d. Puziniškyje (Panevėžio r.), palaidotas Karpiškio dvarelio (Laimučių) kapinėse.

Gydytojo ir jo duktės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės dėka Joniškėlis XIX a. II-oje pusėje tapo Šiaurės Lietuvos kultūros, švietimo ir lietuvybės židiniu.

Pasvalio ligoninės Joniškėlio Jono Leono Petkevičiaus slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius. 2011 m. I. Mažylytės nuotrauka2010 m. lapkričio 3 d. Joniškėlio ligoninei švenčiant 200 metų jubiliejų, Pasvalio ligoninės Joniškėlio palaikomojo gydymo ir slaugos skyriui suteiktas Jono Leono Petkevičiaus vardas. Gydytojo J. L. Petkevičiaus atminimas įamžintas dailininko Vitolio Trušio (1936–2018) sukurtu bareljefu. Seniausios Lietuvoje kaimo ligoninės fasadą puošia ir atminimo lenta.

Pateikiame sąrašą G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomų leidinių, kuriuose publikuojami straipsniai apie gydytoją Joną Leoną Petkevičių, jo gyvenimą, darbą, veiklą bei atminties įamžinimą:

1. D-ras Jonas-Leonas Petkevičius : (100 metų nuo gimimo sukaktuvių proga). Portr. // Medicina, 1928, nr. 12, p. 771–781.
2. Petkevičaitė-Bitė, Gabrielė. Atsiminimai. Iliustr., portr. // Knygnešys, 1864–1904. T. 2. Kaunas, 1928, p. 116–134.
3. Avižonis, Petras. Atsiminimai apie Povilą Višinskį. Iliustr. // Kultūra, 1931, nr. 4, p. 214–215.
4. Biržys, Petras. D-ras Jonas-Leonas Petkevičius. Portr. // Lietuvos miestai ir miesteliai. T. 2: Biržų apskritis. Kaunas, 1932, p. 395–404.
5.
Basanavičius, Jonas. [Apie J. Basanavičiaus lankymąsi Puziniškyje pas Gabrielę Petkevičaitę ir pas sergantį d-rą Petkevičių 1909 m.] // D-ro Jono Basanavičiaus autobiografija. Vilnius, 1936, p. 113.
6. Jablonskis, Jonas. Amž. atm. d-ras L. Petkevičius : [nekrologas] // Raštai. T. 5. Kaunas, 1936, p. 231.
7. Lelis, Jonas. Seniausia kaimo ligoninė Lietuvoje : (Joniškėlio ligoninės veiklos 150 metų sukakčiai paminėti). Portr. // Sveikatos apsauga, 1960, nr. 12, p. 35–39.
8. Petkevičius Jonas Leonas. Portr. // Lietuvių enciklopedija. T. 22. Boston, 1960, p. 356.
9. Česnulevičiūtė, Petronėlė. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Portr. // Petkevičaitė-Bitė, Gabrielė. Raštai. T. 1: Krislai. Vilnius, 1966, p. 11–15.
10. Pakštienė, Janina. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė : (ištrauka iš spaudai paruoštos knygos apie keturis rašytojus) // Karys, 1972, nr. 1, p. 26–27.
11. Pakštienė, Janina. Tėvas. Portr. // Trys ir viena. Chicago, 1972, p. 13–16.
12. Puzinas, Jonas. Petkevičiuose – lietuvybės židinys. Iliustr. // Profesorius medicinos daktaras Petras Avižonis. Chicago, 1979, p. 49–51.
13. Paukštelis, Juozas. Mūsų mokytoja // Raštai. T. 6: Atsiminimai. Vilnius, 1983, p. 249–259.
14. Čiplytė, Joana Viga. Lietuvos liaudies daktaras // Aukštaitijos rytas, 1992, bal. 25, p. 3.
15. Čiplytė, Joana Viga. Vienas iš idealistų // Panevėžio balsas, 1992, liep. 16, p. 3.
16. Lietuvninkaitė, Nijolė. Asmeniniai knygų rinkiniai Kauno universiteto bibliotekoje 1923–1950 metais // Knygotyra, t. 18(25), 1992, p. 62.
17. Bočiulytė, Asta. Didysis humanistas // Kraštiečiai. Panevėžys, 1993, p. 8–10.
18. Valašinas, A. Joniškėlis – žymių žmonių tėviškė // Voruta, 1993, saus. 22–28, p. 5.
19. Bočiulytė, Asta. Žmogus padaręs viską, ką galėjo // Panevėžio balsas, 1995, vas. 8, 9, p. 4.
20. Bočiulytė, Asta, Juknevičius, Petras. Puziniškis. Iliustr. // Panevėžio balsas, 1995, birž. 23, p. 4.
21. Juknevičius, Petras. Smilgių krašto dvarai: 4. Puziniškio dvaras. Iliustr. // Tėvynė, 1999, spal. 20, p. 4.
22. Petkevičius Jonas Leonas. Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija T. 18. Vilnius, 2001, p. 81.
23. Petkevičius Jonas Leonas. Portr. // Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864–1904. Kn. 1. Vilnius, 2004, p. 362.
24. Kazlauskas, Albinas. Kad graži praeitis dabarčiai bylotų. Portr. // Darbas, 2007, geg. 10, p. 6.
25. Lelis, Jonas, Devenytė, Olga. Seniausia kaimo ligoninė // Joniškėlis. Vilnius, 2007, p. 166–175.
26. Nuotraukoje: J. L. Petkevičius, G. Landsbergis-Žemkalnis, kun. J. Straševičius, kun, J. Lindė-Dobilas, pašto viršininkas Kazys Mikalauskas, kun. Bartkevičius, kun. Juozas Lasiauskas. Joniškėlis, apie 1898 m. // Petkevičaitė-Bitė, Gabrielė. Karo meto dienoraštis. T. 3. Panevėžys, 2008, p. 407.
27. Beveik visas gyvenimas – ant ratų : (gyd. Jono Leono Petkevičiaus mirties 100-osioms metinėms) / parengė Albinas Kazlauskas. Portr. // Darbas, 2009, rugs. 29, p. 6.
28. Čiplytė, Joana Viga. Daktaras Jonas Leonas Petkevičius: „Tik gydyk širdimi“ // Kraštiečiai. Panevėžio medikai. Panevėžys, 2009, p. 9–12.
29. Maknys, Vytautas. Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis. Iliustr. // Raštai. T. 1. Vilnius, 2009, p. 42.
30. Savickienė, Vita. Unikali ligoninė tik per plauką sulaukė jubiliejaus. Iliustr. // Panevėžio rytas, 2010, gruod. 7, p. 2, 5.
31. Trušys, Algimantas Vitolis. Gydytojas Jonas Leonas Petkevičius : [mozaika, spalvota reprodukcija] // Laikas virto akmeniu. Šiauliai, 2010, p. 295.
32. Puziniškio dvaras. Iliustr. // 153 įdomiausi Lietuvos dvarai. Kaunas, 2011, p. 96–97.
33. Juknevičius, Petras. 1863–1864 metų sukilimo vietos Smilgių apylinkėse // Krašto paveldas. Panevėžys, 2011, p. 74–77.
34. G. Petkevičaitės-Bitės tėvo kapo Karpiškiuose (Laimučių kapinės) 2 nuotraukos // Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinis palikimas Panevėžio kraštotyros muziejuje. Panevėžys, 2012, p. 78.
35. Jonas Leonas Petkevičius. Iliustr. // Atminties ženklai gydytojams. Vilnius, 2012, p. 121–122.
36. Puziniškio dvaras. Iliustr. // Lietuvos dvarai ir pilys. Kaunas, 2014, p. 84–85.
37. Knizikevičienė, Liudvika. Medikai kultūrinės veiklos verpetuose: [apie J. L. Petkevičių]. Iliustr. // Senvagė, 2015, nr. 1, p. 89.
38. Ramaneckienė, Irena. Vitolio Trušio darbuose atgyja Šiaurės Lietuvos koloritas: [apie pirmosios kaimo ligoninės Lietuvoje steigėjo J. L. Petkevičiaus atvaizdą mozaikoje Joniškėlio ligoninės fasade]. Iliustr. // Šiaurietiški atsivėrimai. 2017, nr. 1 (42), p. 56–57.

Leidinius kviečiame užsisakyti Bibliotekos elektroniniame kataloge. Kai kuriuos straipsnius galima skaityti portale epaveldas.lt.

Rengiant informaciją naudotasi Jono Lelio ir Olgos Devenytės straipsniu „Seniausia kaimo ligoninė Lietuvoje“, publikuotu knygoje „Joniškėlis“ (Vilnius, 2007), Lietuvos gydytojų sąjungos išleista knyga „Atminties ženklai gydytojams“ (Vilnius, 2012), Jono Puzino straipsniu „Petkevičiuose – lietuvybės židinys“, publikuotu knygoje „Profesorius medicinos daktaras Petras Avižonis“ (Čikaga, 1979), Joanos Vigos Čiplytės straipsniu „Daktaras Jonas Leonas Petkevičius: „Gydyk tik širdimi“, publikuotu knygoje „Kraštiečiai: Panevėžio medikai“ (Panevėžys, 2009).

Kviečiame domėtis!

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė
ilona.mazylyte@pavb.lt