Kunigas Alfonsas Sušinskas. Kaunas. 1937 01 09. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Motiejaus Lukšio rankraščių fondas F68-208

Katalikiškojo jaunimo vadovui Alfonsui Sušinskui – 110

Sausio 25 d. sukanka 110 metų, kai Rygoje (Latvija), fabriko darbininko šeimoje gimė būsimasis kunigas, literatas Alfonsas Sušinskas. Pirmojo pasaulinio karo metais Sušinskų šeima gyveno Maskvoje. Į Lietuvą grįžo 1919 metais, įsikūrė Gulbinuose (Biržų r.), įsigijo žemės Užugulbinėje. Alfonsas mokėsi Gulbinų pradinėje mokykloje, Biržų gimnazijoje, buvo veiklus visuomenininkas, literatas, ateitininkas, laikraščių „Daigas“, „Inkarėlis“ bendradarbis.

1929 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Studijų metais su būsimu prelatu Juozu Prunskiu išvertė ir išspausdino Joseph Douillet „Maskva be kaukės“. Baigus seminariją ir Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filologijos fakultetą, 1934 m. vasarą paskirtas Saločių parapijos vikaru. Nuo rudens dirbo vikaru ir progimnazijos kapelionu bei lotynų kalbos mokytoju Ramygaloje (Panevėžio r.). A. Sušinskas prisimenamas kaip puikus oratorius, pamokslininkas. Jo straipsnius, kuriuos spausdino „Ateities spinduliai“, „Ateitis“, „Pavasaris“, Studentų dienos“, „Rytas“, „XX amžius“, „Panevėžio balsas“, skaitė visos Lietuvos moksleiviai.

1935 m. Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas A. Sušinską paskyrė Panevėžio vyskupijos katalikiškojo jaunimo vadovu. Kunigas 1941–1944 m. buvo Panevėžio berniukų ir mergaičių gimnazijų kapelionas. Moksleiviai rinkdavosi į Panevėžio katedrą dalyvauti jo laikomose šv. Mišiose. Kunigas organizuodavo šeštadienines išvykas į gamtą, vyskupui K. Paltarokui leidus, laikydavo Mišias, giedant moksleiviškiems chorams. A. Sušinskas turėjo gerą iškalbą, pedagoginę toleranciją, jautrią širdį.

1937 m. išleido jaunimą ypač sudominusią knygą „Maršas jaunystei“. Joje kalbama apie tai, kas yra valia, sąžiningumas, ryžtas, kantrybė, darbštumas.

Panevėžiečių moksleivių ateitininkų ekskursija į Biržus ir Pabiržę. Kairėje stovi Elena Gabulaitė. Centre sėdi kunigas Alfonsas Sušinskas. 1936 05 31 – 1936 06 01. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Elenos Gabulaitės rankraščių fondas F9-1305

Sovietinės okupacijos metais buvo suimtas ir kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. 1944 m. su broliu Albertu pasitraukė į Vakarus. Nuo 1949 m. gyveno JAV. Išleido papildytą ir pataisytą knygos „Jaunystės maršas“ leidimą (1956). Kunigo draugų rūpesčiu po A. Sušinsko mirties pasirodė knyga „Šviesos ir šešėliai“ (1973).

A. Sušinskas mirė 1966 m. birželio 18 d. Braddock (JAV), palaidotas Čikagoje, lietuviškose šv. Kazimiero kapinėse.

Alfonso Sušinsko fotografijų, atsiminimų apie kunigą gausu Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriuje saugomuose asmenų fonduose: Elenos Gabulaitės F9, Motiejaus Lukšio F68, Stasio Šneiderio-Diemedžio F51, Irenos Moigytės F96, Laimos Rapšytės F70, Teresės Mikeliūnaitės F50, Stasės Mikeliūnienės F137. Dalis šių dokumentų ir fotografijų yra suskaitmeninta. Skaitmeninius vaizdus galima peržiūrėti portale www.epaveldas.lt.

Pateikiame G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos retų spaudinių fonde saugomų Alfonso Sušinsko parašytų, išverstų bei knygų, priklausiusių jo asmeninei bibliotekai, sąrašą:
Sušinskas, Alfonsas. Maršas jaunystei. Kaunas, 1937. 256 p.
Sušinskas, Alfonsas. Jaunystės maršas. 2-asis patais. ir papild. leid. Brooklyn, 1956. 260 p.
Weiergans, Wilhelm. Kai širdis širdžiai šneka … / vertė Alfa Sušinskas. Marijampolė, 1939. 41, [2] p.

Knygos iš A. Sušinsko bibliotekos:
Hamsunas, Knutas. Vakarų aušra / išvertė Petras Vaičiūnas. Kaunas, 1922. 135, [1] p.
Istorija vidurinei mokyklai / A. Busilo versta iš Jakovlevo, Paegli, Viper ir kt. Kaunas, 1922. 86, [2] p. : iliustr.
Kamantauskas, Viktoras. Kalbėkime lietuviškai. Kaunas, 1933. 89 p.
Lietuvių kalbos žodynas. Sąs. 2 / sudarė K. Būga. Kaunas, 1925. P. LXV–CXLIX, 81–82.
Lipniūnas, Alfonsas. Penkių valstybių sostinėse. Panevėžys, 1933. 288, [4] p. : iliustr.
Ovidijus. Parinktieji iš Ovidijaus metamorfozių eilėraščiai / paruošė M. Durys. Kaunas, 1930. 104 p.

Knygas kviečiame užsisakyti Bibliotekos elektroniniame kataloge ir skaityti Kraštotyros skaitykloje.

Rengiant informaciją naudotasi Algirdo Butkevičiaus straipsniu „Lietuvos moksleivijos kapelionas“, publikuotu žurnale „Šiaurietiški atsivėrimai“ (2016, nr. 2) ir Aloyzo Sušinsko straipsniu „Katalikiškojo jaunimo vadovas“, publikuotu leidinyje „Kraštiečiai-6“ (Panevėžys, 1998).

Kviečiame domėtis!

Galerijoje – knygų viršelių ir antraštinių lapų vaizdai.

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė