Aleksandra Šilgalytė. Fotogr. J. Žitkaus. Panevėžys. 1940 m. PAVB F80-690

Prisimename pedagogę, literatę, kultūros veikėją Aleksandrą Šilgalytę

Gyvenimas Panevėžy man davė daug. Čia susidarė gerų draugių ir draugų būrelis. Tos draugystės nenutrūko per visą tolesnį gyvenimą. Artimesnių širdžiai niekur nebeatsirado. Gal todėl, kad tada buvo gražiausias amžiaus etapas, tikro subrendimo ir kūrybiškiausio darbo metai. Sieloj kaupėsi tiek daug siekimų ir idealų, rodos, norėjai dangų prilenkti, kad tik mūsų Lietuva gražėtų ir kultūrėtų. (Šilgalytė, Aleksandra. Plačiame gyvenimo vieškely. Panevėžys, 2013, p. 79–80)

2019 m. sausio 21 d. sukako 115 metų, kai 1904 m. Kotrynos Gaučytės-Šilgalienės ir Antano Šilgalio šeimoje Palangoje gimė būsimoji pedagogė, literatė, visuomenininkė Aleksandra Šilgalytė.

Aleksandros vaikystė prabėgo Palangoje. Anksti neteko tėvų, todėl vyriausios sesers Marijos Šilgalytės-Žitkevičienės iniciatyva, seserys Aleksandra ir Felicija Šilgalytės 1920 m. išvyko į Panevėžį, kur gyveno sesers Marijos vyro Rapolo Žitkevičiaus artimieji. Panevėžyje Aleksandra su seserimi Felicija lankė kursus, kad galėtų įstoti į Panevėžio mokytojų seminariją. Ją baigė 1925 metais.

Per 34 pedagoginio darbo metus A. Šilgalytė mokytojavo įvairiose Lietuvos vietose: Kaune, prie Jėzuitų gimnazijos įkurtoje pradinėje mokykloje, Gaigalių (Kupiškio r.), Moliūnų (Pasvalio r.), Obelių (Rokiškio r.), Joniškėlio (Pasvalio r.), Skarulių (Jonavos r.) mokyklose, Panevėžio pradžios mokykloje Nr. 1, Panevėžio amatų mokykloje, Panevėžio 5-ojoje vidurinėje mokykloje ir kt.

A. Šilgalytė kurti pradėjo jaunystėje. Aktyviai bendradarbiavo pedagoginėje spaudoje, rašė noveles, straipsnius, knygų recenzijas. Dalyvavo moterų rašytojų viešuosiuose literatūros vakaruose, bendravo su poete Salomėja Nėrimi, rašytoja Brone Buivydaite-Mičiuliene, rašytoja, visuomenininke Gabriele Petkevičaite-Bite, kitomis to meto Panevėžio ir Lietuvos inteligentėmis.

Bičiulės pedagogės Elenos Gabulaitės paraginta, A. Šilgalytė užrašė atsiminimus. Po jos mirties išleisti beletrizuoti atsiminimai „Žingsneliai ir žingsniai“ (1999). 2013 m. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka išleido A. Šilgalytės atsiminimų knygą „Plačiame gyvenimo vieškely“.

A. Šilgalytė mirė 1997 m. gruodžio 3 d. Panevėžyje. Palaidota Palangoje.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriuje saugomas A. Šilgalytės fondas F80. Jame – A. Šilgalytės asmens dokumentai, pedagoginės veiklos dokumentai, kūrybos rankraščiai, atsiminimai apie įvairius asmenis, laiškai, fotografijos (per 700 saugojimo vienetų; saugomų dokumentų chronologinės ribos – 1910–1992). Bibliotekoje taip pat saugoma bendra pedagogių bičiulių E. Gabulaitės ir A. Šilgalytės knygų kolekcija (2237 egz.). Kolekciją sudaro knygos literatūros, lietuvių kalbos klausimais, pedagoginė, grožinė literatūra, žurnalų „Židinys“ (1937–1939), „Naujoji vaidilutė“ (1931), „Ateitis“ (1938–1939) komplektai, Panevėžio krašto lituanistų leidiniai, žodynai bei kitų žanrų leidiniai.

Kviečiame domėtis.

Informaciją parengė
Sigita Marcinkevičienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė