Panevėžio lenkų gimnazija. 1932 m. PAVB F96-492

Panevėžio lenkų gimnazijai – 100

2019 m. vasario 7 d. sukanka 100 metų, kai Panevėžyje veiklą pradėjo Lenkų gimnazija.

Iki Pirmojo pasaulinio ir karo metais Panevėžyje tautinės mažumos turėjo tik pradines mokyklas. Vokiečiams traukiantis iš miesto, pirmieji kurti gimnaziją sukruto lenkai. Lenkų kultūros ir švietimo draugija „Oswiat“ apjungė iniciatyvių inteligentų pastangas mokyklai atidaryti. Į miestą atėjus bolševikams, šios draugijos narys, advokatas Bronislovas Krasovskis 1919 m. sausio 7 d. gavo oficialų leidimą mokyklai atidaryti, o po mėnesio – vasario 7 d. darbą pradėjo mokyklos pirmosios keturios klasės. Mokyklai vadovavo B. Krasovskis. Nuo 1919 m. liepos 1 d. direktoriumi dirbo Ipolitas Pereščakas. 4 dešimtmečio pabaigoje I. Pereščaką pakeitė Stanislovas Domaševičius. 1931 m. rugsėjį gimnazijos vicedirektoriumi paskirtas Feliksas Jelecas.

Mokykla visada gaudavo Lietuvos valstybės dotacijas, nors iš pradžių buvo privati, 1926–1936 m. – valstybinė, o nuo 1936 m. vėl tapo privačia.

Pradžia buvo sunki. Gimnazija glaudėsi buvusios Marijos mokyklos pastate Smetonos g. 22 ir kitose nuomojamose patalpose. Maži kambariai neatitiko higienos reikalavimų. Direktoriaus surinkti mokytojai tais laikais turėjo puikų išsilavinimą, bet 1920 m. pavasarį tik 2 pedagogai iš 14 turėjo mokytojo cenzą.

Iki 1924 m. gimnazijoje buvo mokoma pagal Lenkijos mokyklų programą. 1926 m. mokykla tapo vienintele valstybine mokykla su dėstomąja lenkų kalba. Lenkų ir lietuvių kalboms skirta beveik vienodai valandų. Tik antrose gimnazijos klasėse lenkų kalbai – viena valanda daugiau. Dar buvo dėstomos lotynų ir vokiečių kalbos. Vyko plati popamokinė veikla. Gimnazija turėjo turtingą biblioteką, kurios fonduose 1928 m. buvo sukaupta 2 385 knygos.

Mokinių skaičius vis augo. 1918–1919 mokslo metų pabaigoje veikė 4 klasės (64 mokiniai), 1919–1920 m. – 6 klasės (183 mokiniai), 1920–1921 m. – 9 klasės (289 mokiniai), 1921–1922 m. – 10 klasių (388 mokiniai), o 1922–1923 m. – 12 klasių (441 mokinys).

1930 m. Kranto gatvėje pagal statybos inžinieriaus Jono Saleneko projektą pastatytas naujas pastatas Lenkų gimnazijai.

1938 m. gimnaziją baigė tik 10 mokinių. Mokinių skaičius mokykloje mažėjo ir 1940 m. birželio 14 d. Švietimo ministerijos įsakymu Panevėžio lenkų gimnazija uždaryta.

Lenkų gimnazijos pastatas ir šiandien tebestovi. Dabar jame įsikūrusi Panevėžio specialioji mokykla (Kranto g. 18).

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka saugo Irenos Moigytės ir Moigių šeimos archyvinį palikimą, kuriame gausu medžiagos Panevėžio lenkų gimnazijos istorijai. Būdama projekto „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ partneriu, Biblioteka suskaitmenino didesnę dalį šių fotografijų ir dokumentų, su kuriais galite susipažinti portale www.epaveldas.lt.

Kviečiame pasidomėti!

Galerijoje – nuotraukos iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomo Irenos Moigytės fondo F96.

Informaciją parengė
Aušra Veličkienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė