Rašytojas Jonas Biliūnas. 1901 m. VŽM F 1790. Iš: www.limis.lt

Lietuvių psichologinės prozos pradininkui Jonui Biliūnui – 140

1879 m. balandžio 11 d. Niūronyse (Anykščių r.) gimė būsimasis rašytojas, prozininkas ir publicistas, subtilaus žodžio psichologinės novelės meistras Jonas Biliūnas.

J. Biliūnas buvo jauniausias, aštuntasis Niūronių kaimo ūkininkų šeimos vaikas. Mokėsi Anykščių pradžios mokykloje, 1891–1899 m. baigė Liepojos gimnaziją. Atsisakęs studijuoti kunigystę, jis neteko giminių paramos, todėl pragyveno uždarbiaudamas iš privačių pamokų ir ruošdamasis studijoms, dalyvaudamas lietuviškoje veikloje. Susižavėjęs marksistinio socializmo teorija, įsitraukė į socialdemokratinį judėjimą. 1900 m. sausio 16 d. Liepojoje vaidintame pirmajame lietuviškajame spektaklyje Keturakio „Amerika pirty“ J. Biliūnas sukūrė piršlio vaidmenį.

1900–1901 m. jis studijavo Dorpato (dabar – Tartu (Estija) universiteto Medicinos fakultete, bet buvo iš jo pašalintas už dalyvavimą anticarinėje studentų akcijoje.

1901–1902 m. gyveno Šiauliuose, o 1902–1903 m. – Panevėžyje, kur dantų gydytoja dirbo būsimoji žmona Julija Janulaitytė (1880–1978) ir kurią jis vedė 1904 m. vasarą. Panevėžyje J. Biliūnas vertėsi privačiomis pamokomis, rašė į lietuviškus laikraščius bei socialdemokratines brošiūras, subūrė Lietuvos socialdemokratų partijos kuopą ir kurį laiką jai vadovavo. 1903 m. J. Biliūnas pasiūlė idėją ir padėjo Vincui Kapsukui leisti laikraštį jaunimui „Draugas“, tačiau nuo partinių reikalų tolo, nusprendęs atsidėti tik kūrybiniam darbui. Tuo laikotarpiu J. Biliūnas sukūrė pirmuosius apsakymus („Per sapną“, „Be darbo“, „Kaip caras Aleksandras Tretysis važiavo“, „Pirmutinis streikas“). Savo korespondencijas ir publicistinius straipsnius, atspindinčius XX a. pradžios Lietuvos aktualijas, jis spausdino laikraščiuose „Varpas“, „Ūkininkas“, „Darbininkų balsas“, pasirašydamas slapyvardžiais J. Barzdyla, J. Anykštėnas, Mergelė, J. Bežemis, Jonas Gražys, Jonelis, J. Niuronis ar santrumpomis J. B. ir kitokiomis.

Negavęs leidimo tęsti medicinos studijas Dorpate, 1903–1904 m. J. Biliūnas studijavo Leipcige (Vokietija) – iš pradžių prekybą, paskui pasirinko literatūros ir kalbos bei dailiųjų menų studijas. Susirgęs džiova, jis turėjo pasitraukti iš studijų. Jau būdamas sunkus ligonis nuo 1905 m. J. Biliūnas daugiausia gyveno palankaus klimato kurortinėje vietovėje Zakopanėje (Pietų Lenkija). 1906 m. vasarą grįžęs į Lietuvą, gydėsi Rozalimo (Pakruojo r.) ir Kačerginės (Kauno r.) sanatorijose, paskutinį kartą lankėsi savo tėviškėje Niūronyse.

Paskutiniaisiais gyvenimo metais parašė geriausius savo kūrinius: apsakymus „Joniukas“, „Piestupys“, „Lazda“, „Ubagas“, „Brisiaus galas“, apysaką „Liūdna pasaka“.

J. Biliūnas mirė 1907 m. gruodžio 8 d. (pagal senojo stiliaus kalendorių lapkričio 25 d.) Zakopanėje, ten ir palaidotas. 1953 m. jo palaikai buvo atgabenti į Lietuvą ir perlaidoti Liudiškių kalvoje šalia Anykščių.

Pateikiame G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje retų knygų fonde saugomų J. Biliūno knygų ir rinkinių, kuriuose publikuota kūryba, sąrašą. Minėtina, kad knyga „Liūdna pasaka“ (Kaunas, 1937) priklausė profesoriui daktarui Pranui Mažyliui, apie ką byloja knygoje esantis spaudas „Prof. D-ro Pr. Mažylio Biblioteka“. Leidinius kviečiame užsisakyti Bibliotekos elektroniniame kataloge. Kai kurias knygas galima skaityti portale www.epaveldas.lt.

 1. Biliūnas, Jonas. Apsireiškimai iš žemės gyvenimo. Tilžė, 1902. 44 p.
 2. Biliūnas, Jonas. Aukos karės dievui. Čikaga, 1902. 40 p.
 3. Biliūnas, Jonas. Įvairūs apsakymėliai. Vilnius, 1906. 64 p. : iliustr.
 4. Biliūnas, Jonas. Lazda; Ubagas; Svečiai; Brisiaus galas. Vilnius, 1906. 31 p.
 5. Biliūnas, Jonas. Piestupys ; Joniukas. Vilnius, 1906. 16 p.
 6. Biliūnas, Jonas. Liūdna pasaka. Vilnius, 1908 [i.e. 1907]. 31 p.
 7. Biliūnas, Jonas. Liūdna pasaka. Kaunas, 1937. 71, [1] p. : iliustr.
 8. Biliūnas, Jonas. Paveikslai, apysakos ir eilės. Tilžė, 1913. XVI, 143, [1] p., [2] portr. lap. : vinj.
 9. Biliūnas, Jonas. Raštai. Kaunas, 1947. XI, 314 p.
 10. Biliūnas, Jonas. Rinktiniai raštai. Gunzenhausenas, 1946. 154 p. : iliustr.
 11. Biliūnas, Jonas. Žemės gyvenimo reiškiniai. 3-iasis patais. leid. Kaunas, 1921. 72 p.
 12. Biliūnas, Jonas. Gamtos grožybės : ištrauka iš apsakymo „Keliu“ // Lietuva pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Kaunas, 1920, p. 32.
 13. Biliūnas, Jonas. Ištrauka iš apsakymo „Keliu“ // Lietuva pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Kaunas, 1911, p. 37–38.
 14. Biliūnas, Jonas. Ištrauka iš apsakymo „Ubagas“ // Lietuva pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Kaunas, 1911, p. 35–36.
 15. Biliūnas, Jonas. Kaimiečių kovos su ponais Belgijoje ir Prancūzijoje XIV amžiuje // Janulaitis, Augustinas. Iš istorijos. Plimutas, 1905, p. 29–47.
 16. Biliūnas, Jonas. Kelias per mišką žiemą: ištrauka iš apsakymo „Piestupys“ // Lietuva pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Kaunas, 1911, p. 127.
 17. Biliūnas, Jonas. Kelias per mišką žiemą: ištrauka iš apsakymo „Piestupys“ // Lietuva pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Kaunas, 1920, p. 108.
 18. Biliūnas, Jonas. Laukai vasarą: ištrauka iš apsakymo „Žvaigždė“ // Lietuva pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Kaunas, 1911, p. 92–93.
 19. Biliūnas, Jonas. Laukai vasarą: ištrauka iš apsakymo „Žvaigždė“ // Lietuva pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Kaunas, 1920, p. 79–80.
 20. Biliūnas, Jonas. Nemunas vasarą: ištrauka iš apsakymo „Nemunu“ // Lietuva pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Kaunas, 1911, p. 93–94.
 21. Biliūnas, Jonas. Nemunas vasarą : ištrauka iš apsakymo „Nemunu“ // Lietuva pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Kaunas, 1920, p. 80–81.
 22. Biliūnas, Jonas. Parvažiavęs iš užsienių : ištrauka iš apsakymo „Ubagas“ // Lietuva pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Kaunas, 1920, p. 31.
 23. Biliūnas, Jonas. Pavasaris spėriai aušo : ištrauka iš apsakymo „Paveikslai“ // Lietuva pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Kaunas, 1920, p. 31–32.
 24. Biliūnas, Jonas. A sad, sad story // The first Marian reader. Chicago, 1951, p. 54–71.

Rengiant informaciją naudotasi straipsniais: Juozo Stonio „Jonas Biliūnas“, publikuotu knygoje „Jonas Biliūnas“ (Vilnius, 2002), „Anykštėnai Panevėžyje“, publikuotu leidinyje „Pasaulio anykštėnas“, 2011, nr. 1(73), p. 78, „Kai džiaugsmas lieka už durų“, publikuotu leidinyje „Pasaulio anykštėnas“, 2012, nr. 1, p. 14–15 ir pasaulio anykštėnų bendrijos portalu „Anykštėnų biografijų žinynas“.

Nuotraukoje – rašytojas Jonas Biliūnas. 1901 m. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, VŽM F 1790. Iš: www.limis.lt

Galerijoje – knygų viršelių vaizdai.

Kviečiame domėtis!

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkė