Lietuvių tautosakos archyvo direktorius Jonas Balys per atostogas Kupiškyje, Slavinčiškio girelės pievelėje. 1936 m.

Gyvenimo misija – kaupti ir skelbti lietuvių etninės kultūros turtus. Tautosakininkui Jonui Baliui – 110

Šiemet minime istorijos ir filosofijos mokslų daktaro, etnologo, folkloristo Jono Balio 110-ąsias gimimo metines. Susipažinkite su mokslo apie lietuvių etninę kultūrą pradininku ir jo knygomis, saugomomis Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje.

Jonas Balys gimė 1909 m. liepos 2 d. Krasnavoje, Kupiškio rajone. Mokėsi Kupiškio progimnazijoje. 1928 m. baigęs Panevėžio mokytojų seminariją, įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą, kur studijavo istoriją, etnologiją ir folklorą. Studijas tęsė Graco (Austrija) universitete, o 1933 m. baigė Vienos (Austrija) universitetą, kur studijavo moderniausias to meto etnologines teorijas,  apgynė darbą „Šamanizmas Malakoje ir Indonezijoje“ ir įgijo filosofijos mokslų daktaro laipsnį. Helsinkyje (Suomija) parengęs lyginamąją tautosakos studiją „Griaustinis ir velnias Baltoskandijos kraštų tautosakoje“, Vytauto Didžiojo universitete ją apgynė ir įgijo istorijos mokslų daktaro laipsnį. Grįžęs į Lietuvą, J. Balys dėstė Vytauto Didžiojo universitete. 1935–1944 m. buvo Lietuvių tautosakos archyvo vedėjas, įkūrė ir redagavo tęstinį leidinį „Tautosakos darbai“. 1942–1943 m. dėstė Vilniaus universitete, buvo universiteto Tautotyros katedros vedėjas. Kaip teigia prof. dr. Libertas Klimka, vokiečių okupacijos metais J. Balys pradėjo Tautosakos archyve sukauptos medžiagos publikacijas ir buvo pirmas, kuris moksliškai tyrinėjo liaudies žinias apie dangaus skliauto reiškinius. Šie tyrinėjimai publikuoti tautotyros leidinio „Gimtasai kraštas“ 1943 m. 31 numeryje bei knygelėje „Tautosaka apie dangų“ (1951). J. Balys 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, o nuo 1948 gyveno JAV. Dr. J. Balys iki 1952 m. dirbo Indianos universiteto instruktoriumi, 1952–1954 m. – Šiaurės Amerikos Arktikos instituto moksliniu bendradarbiu, o 1956–1981 m. – Kongreso bibliotekoje Vašingtone. 1951–1958 m. redagavo leidinį „Lietuvių tautosakos lobynas“, 1964–1967 m. vadovavo Lituanistikos institutui, nuo 1966 m. redagavo tęstinį leidinį „Lituanistikos darbai“, 1970–1976 m. ir 1979–1980 m. – tautininkų žurnalą „Naujoji viltis“.

Mokydamasis Panevėžio mokytojų seminarijoje, J. Balys vadovavo Tautotyros žinių ir senienų rinkimo draugijai, dalyvavo tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ veikloje. J. Balys aktyviai reiškėsi lietuvių išeivijos visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje, buvo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) vicepirmininkas.

Dr. J. Balys yra Jono Basanavičiaus premijos laureatas (1994), apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1999). Mirė 2011 m. rugsėjo 9 d. Napersvilyje (Ilinojaus valstija), palaidotas Šarlotesvilyje (Virdžinijos valstija).

Retų knygų fonde yra knygų su dr. J. Balio autografais, dedikacijomis. J. Balio parengtoje knygoje „Šimtas liaudies baladžių“ (1941) yra dedikacija panevėžiečiui pedagogui, kalbininkui, poetui Leonui Kuodžiui (1902–1975): „Drg. Leonui Kuodžiui, padėjusiam šios knygos kalbą ir stilių apdoroti. Dėkingas J. Balys. Vilniuje, 1941.VI.2.“. Kalbininko, vertėjo Stasio Dabušio sudarytoje knygoje „Franklinas ir Edisonas du didieji elektros burtininkai savamoksliai amerikiečiai“ (1936) įrašyta: „Mielam P. Baliui, Gražiausio mūsų Tautos Dvasios Turto Gelbėtojui, Tautosakos Rinkėjui. Kalbin. St. Dabušis. Kaunas, Ramioji g., 9 N. 1937.III. 10 d.“.

Pateikiame Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos retų knygų fonde saugomų J. Balio knygų ir leidinių, kuriuose publikuoti straipsniai, sąrašą:

Balys, Jonas. Dvasios ir žmonės. Bloomington, 1951. 126 p.
Balys, Jonas. Liaudies magija ir medicina. Bloomington, 1951. 94, [2] p.
Balys, Jonas. Lietuvių kalendorinės šventės. Silver Spring, 1978. XIV, 160, X p. : iliustr.
Balys, Jonas. Lietuvių mitologiškos sakmės. London, 1956. 191 p.
Balys, Jonas. Lietuvių pasakojamosios tautosakos motyvų katalogas. Kaunas, 1936. XXXVIII, 295 p., [1] iliustr. lap : iliustr., portr., lent.
Balys, Jonas. Lietuvių tautosakos skaitymai. D. 1. Tübingen, 1948. 243, [4] p. : iliustr.
Balys, Jonas. Lietuvių tautosakos skaitymai. D. 2. Tübingen ,1948. 268, [4] p. : iliustr.
Balys, Jonas. Tautosaka apie dangų. Sodus, 1951. 24 p.
Balys, Jonas. Užburti lobiai. London, 1958. 95 p.
Istoriniai padavimai / spaudai paruošė Jonas Balys. Chicago, 1949. 103, [1] p. : iliustr.
Iš Mažosios Lietuvos tautosakos / surinko J. Banaitis … [et al.]; spaudai paruošė J. Balys. Kaunas, 1937. 90 p. : žml.
Lietuviškos pasakos / sudarė Jonas Balys. 2-asis leid. Chicago, 1951. 230 p. : iliustr.
Lietuvių sąmojus / spaudai paruošė J. Balys. Kaunas, 1937. 255, [1] p. : lent.
Šimtas liaudies baladžių / parengė J. Balys. Kaunas, 1941. 203 p. : iliustr.
Tautosakos rinkėjo vadovas / red. J. Balys. 2-oji laida. Kaunas, 1940. 66, [1] p.
Balys, Jonas. Griaustinis ir velnias Baltoskandijos kraštų tautosakoje // Tautosakos darbai. Kaunas, 1939, t. 6 , p. 3–236: žml.
Balys, Jonas. Joninių arba kupoliavimo dainos // Gimtasai kraštas. Šiauliai, 1943, nr. 31, p. 107–119.
Balys, Jonas. Lietuvių legendos apie surakintą velnią // Tautosakos darbai. Kaunas, 1937, t. 3 , p. 321–331.
Balys, Jonas. Mažosios Lietuvos tautosakos bruožai // Mažoji Lietuva. New York, 1958, p. 217–255 p. : iliustr., nat.
Balys, Jonas. Perkūnas lietuvių liaudies tikėjimuose // Tautosakos darbai. Kaunas, 1937, t. 3 , p. 149–238.
Balys, Jonas. Saulinės dainos // Gimtasai kraštas. Šiauliai, 1943, nr. 31, p. 95–107.
Balys, Jonas. Šamanizmas // Eranus. Kaunas, 1935, vol. 3, p. 145–171.
Balys, Jonas. Tautosaka apie ugnį //Naujoji viltis. Chicago, 1980, nr. 13, p. 72–98.
Balys, Jonas. Tikėjimai apie vandenį //Naujoji viltis. Chicago, 1979, nr. 12, p. 60–72.
Klaipėdiškių lietuvių tautosaka / redagavo J. Balys. Kaunas, 1940. 160 p., [1] iliustr. lap. : portr., faks., žml.
Vilniaus krašto lietuvių tautosaka / spaudai paruošė J. Balys. Kaunas, 1938. XVII, 330 p., [1] iliustr. lap. : žml., lent.
Balys, Jonas. A Short Review of the Collection of Lithuanian Folk-Lore // Tautosakos darbai. Kaunas, 1935, t. 1 , p. 1–26.

Leidinius kviečiame užsisakyti Bibliotekos elektroniniame kataloge. Kai kuriuos spaudinius galima skaityti ir portale www.epaveldas.lt

Rengiant informaciją naudotasi apžvalgų ir biografijų rinkinio „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“ D. 2 (2015) bei Liberto Klimkos straipsniu „Tautosakininkui ir etnologui Jonui Baliui – 100“, publikuotu metraštyje „Gimtasai kraštas“, [t.] 2 (2009), p. 123.

Nuotraukoje – Lietuvių tautosakos archyvo direktorius Jonas Balys per atostogas Kupiškyje, Slavinčiškio girelės pievelėje. 1936 m. Iš: http://alkas.lt/2011/07/03/dr-jonas-balys-lietuviu-tautotyros-milzinas/

Galerijoje – leidinių viršelių vaizdai.

Kviečiame domėtis!

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius