Kunigas Juozapas Žebrys. XX a. pr. Iš: Vytauto Žebrio archyvas // Tarp Žaliosios ir Lėvens. Panevėžys, 2011, p. 159

Karsakiškio krašto šviesuoliui, kunigui Juozapui Žebriui – 160

Karsakiškio parapija garsi iškiliais, visai Lietuvai žinomais kunigais. Vienas jų – Palaukių kaime, pasiturinčių ūkininkų šeimoje 1860 m. vasario 26 d. (pagal seno stiliaus kalendorių vasario 14 d.) gimęs būsimasis pasaulietinio ir religinio turinio knygelių autorius, spaudos darbuotojas, lietuvybės rėmėjas, kunigas Juozapas Žebrys. Jis mokėsi Šiaulių gimnazijoje, Kauno kunigų seminarijoje. J. Žebrys, kaip ir Adomas Jakštas (1860–1938), Marcijonas Povilas Jurgaitis (1855–1926), seminarijoje priklausė iniciatyvinei grupei, kuri 1884 m. leido rankraštinį laikraštėlį „Lietuva“.

Veiklų ir gabų klieriką kunigas Jonas Katelė (1831–1908) paskatino parašyti 10 puslapių rankraštį „Jerografija, arba Žemrašys“ (apie 1881–1883). Jame J. Žebrys apžvelgė naujus ir esamus lietuviškus geografijos terminus. Rankraštis daraktorių perrašinėtas ir naudotas slaptose lietuviškose mokyklose kaip vadovėlis. Baigęs seminariją J. Žebrys devynerius metus tarnavo vikaru Akmenėje (1884–1893). Mokslo draugo Šiauliuose, kunigo Aleksandro Burbos (1854–1898) paskatintas, J. Žebrys 1893 m. išvyko į JAV. Ten dirbo įvairiose Naujosios Anglijos (istorinis geografinis JAV šiaurės rytų regionas) lietuvių kolonijose, steigė lietuvių parapijas ir draugijas, dalyvavo Amerikos lietuvių visuomeninėje veikloje. J. Žebrys redagavo laikraščius „Bostono lietuviškas laikraštis“ (leistas 1895 m. Bostone), „Rytas“ (leistas 1896–1898 Voterburyje), bendradarbiavo „Lietuvos ir Žemaičių apžvalgoje“ (leista 1889–1896 Tilžėje) bei „Vienybėje lietuvninkų“ (leista 1886–1920 Plimute). Parengė pirmąjį bičiulio, kunigo, poeto Antano Vienažindžio (1841–1892) poezijos rinkinį „Dainos“ ir parašė jam pratarmę. J. Žebrys sukūrė ir išleido dramą „Kankinimas katalikų Lietuvoje abelnai, o įpatingai Kražiůse 1893 metůse“. 1894 m. išleistoje „Knįgelėje dėl lietuviszkų kareivių Amerikoje“ J. Žebrys aprašė karių apmokymo taisykles, rikiuotės terminus, pateikė lietuvių liaudies karo dainų. Papildęs rankraštį „Jerografija, arba Žemrašys“, 1896 m. Tilžėje išleido knygą „Trumpas aprašymas apie žemę, arba Žemrašys“. Tai buvo pirmasis lietuviškas geografijos vadovėlis.

Nuo 1898 m. kun. J. Žebrys gyveno Niu Britene (Konektikuto valstija), kur ir mirė 1915 m. vasario 8 d.

Knygas ir straipsnius J. Žebrys pasirašinėjo slapyvardžiais: Akmeninis, Debesylas, Lietuvos kareivis ir kt.

Pateikiame Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje retų knygų fonde saugomų J. Žebrio parašytų bei parengtų knygų, leidinių, straipsnių apie J. Žebrį sąrašą. Leidinius kviečiame užsisakyti Bibliotekos elektroniniame kataloge. Kai kurias knygas galima skaityti portale epaveldas.lt.

Vienažindys, Antanas. Lietuvos tėvynės dainos / [parengė ir pratarmę parašė Juozapas Žebrys]. [Tilžė], [1898]. 47 p.

Žebrys, Juozapas. Apie socijalistu meile. Kn. 1. Shenandoah, 1908. 13 p.

Žebrys, Juozapas. Knįgelė dėl lietuviszkų kareivių Amerikoje. Plymouth, 1894. 32 p.

Žebrys, Juozapas. Trumpas aprašymas apë žemę, arba Žemrašys. Tilžėje, 1896. 64 p. : iliustr. 

Wolkovich-Valkavičius, William Lawrence. Lithuanian pioneer priest of New England : the life, struggles and tragic death of Reverend Joseph Žebris, 1860–1915. Brooklyn, 1980. 214 p. : iliustr.

Grėbliūnas, Rymantas. Nepriklausomybės šaukliai iš Panevėžio krašto: [ir apie kunigą Juozapą Žebrį] // Panevėžio balsas, 1995, vas. 16, p. 5.

Klingienė, Elena. Tarnavę Dievui ir žmonėms: [ir apie iš Karsakiškio kilusį kunigą Juozapą Žebrį] // Tarp Žaliosios ir Lėvens. Panevėžys, 2011, p. 158–160: portr.

Tamošiūnas, Pranas. [Apie žymų Karsakiškio kraštietį – kunigą Juozapą Žebrį] // Karsakiškio krašto šviesuoliai. D. 1. Panevėžys, 1995, p. 8–9.

Rengiant informaciją naudotasi Elenos Klingienės sudaryta knyga „Tarp Žaliosios ir Lėvens“ (Panevėžys, 2011), Prano Tamošiūno sudaryta knygele „Karsakiškio krašto šviesuoliai“. D. 1 (Panevėžys, 1995), Benjamino Kaluškevičiaus ir Kazio Misiaus žinynu „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864–1904“ (Vilnius, 2004).

Kviečiame domėtis!

Galerijoje – knygų viršelių vaizdai.

Informaciją parengė
Ilona Mažylytė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Krašto kultūros paveldo sklaidos skyrius